Formulas by Categories


Formulas that Release Early-Stage Exterior Disorders 

Cong Chi Tang (Scallion and Prepared Soybean Decoction)

 
Formulas that Release Exterior Cold 
Da Qing Long Tang (Major Bluegreen Dragon Decoction)
Gui Zhi Tang (Cinnamon Twig Decoction)
Jiu Wei Qiang Huo Tang (Nine Herb Decoction with Notopterygium)
Ma Huang Tang (Ephedra Decoction)
Xiang Ru San (Elsholtzia Powder)
Xiang Su San (Cyperus and Perilla Leaf Powder)
Xiao Qing Long Tang (Minor Bluegreen Dragon Decoction)

 
Formulas that Release Exterior Wind-Heat 
Chai Ge Jie Ji Tang (Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer)
Qiang Lan Tang (Notopterygium and Isatis Root Decoction)
Sang Ju Yin (Mulberry Leaf and Chrysanthemum Decoction)
Sheng Ma Ge Gen Tang (Cimicifuga and Kudzu Decoction)
Yin Qiao San (Honeysuckle and Forsythia Powder)

 
Formulas that Release Exterior Disorders with Head and Neck Symptoms 
Cang Er Zi San (Xanthium Powder)
Chuan Xiong Cha Tiao San (Ligusticum Chuanxiong Powder to be Taken with Green Tea)
Ge Gen Tang (Kudzu Decoction)

 
Formulas that Release Exterior Disorders with Interior Deficiency 
Cong Bai Qi Wei Yin (Scallion Decoction with Seven Ingredients)
Jia Jian Wei Rui Tang (Modified Polygonatum Odoratum Decoction)
Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang (Ephedra, Asarun, and Prepared Aconite Decoction)
Ren Shen Bai Du San (Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences)
Zai Zao San (Renewal Powder)

 
Formulas that Release Exterior-Interior Excess 
Fang Feng Tong Sheng San (Ledebouriella Powder that Sagely Unblocks)
Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang (Kudzu, Coptis, and Scutellaria Decoction)
Shi Gao Tang (Gypsum Decoction)
Wu Ji San (Five Accumulation Powder)

Formulas that Clear Heat from the Qi Level 
Bai Hu Tang (White Tiger Decoction)
Zhi Zi Dou Chi Tang (Gardenia and Prepared Soybean Decoction)
Zhu Ye Shi Gao Tang (Lophatherus and Gypsum Decoction)

 
Formulas that Clear Heat from the Nutritive Level and Cool the Blood 
Qing Ying Tang (Clear the Nutritive Level Decoction)
Xi Jiao Di Huang Tang (Rhinoceros Horn and Rehmannia Decoction)


 Formulas that Clear Heat and Relieve Toxicity 
Huang Lian Jie Du Tang (Coptis Decoction to Relieve Toxicity)
Liu Shen Wan (Six Miracle Pill)
Pu Ji Xiao Du Yin (Universal Benefit Decoction to Eliminate Toxins)
Qing Wen Bai Du Yin (Clear Epidemics and Overcome Toxins Decoction)
Si Miao Yong an Tang (Four Valiant Decoction for Well Being)
Wu Wei Xiao Du Yin (Five Ingredient Decoction to Eliminate Toxins)
Xian Fang Huo Ming Yin (Sublime Formula for Sustaining Life)
Xie Xin Tang (Drain the Epigastrium Decoction)

 
Formulas that Clear Heat from the Organs 
Bai Tou Weng Tang (Pulsatilla Decoction)
Dao Chi San (Guide Out the Red Powder)
Long Dan Xie Gan Tang (Gentiana Longdancao Decoction to Drain the Liver)
Ma Xing Shi Gan Tang (Ephedra, Apricot Kernel, Gypsum, and Licorice Decoction)
Qing Wei San (Clear the Stomach Powder)
Wei Jing Tang (Reed Decoction)
Xie Bai San (Drain the White Powder)
Xie Huang San (Drain the Yellow Powder)
Yin Qiao Ma Bo San (Honeysuckle, Forsythia, and Puffball Powder)
Yu Nu Jian (Jade Woman Decoction)
Zuo Jin Wan (Left Metal Pill)

 
Formulas that Clear Heat from Deficiency 
Qing Gu San (Cool the Bones Powder)
Qing Hao Bie Jia Tang (Artemisia Annua and Soft Shelled Turtle Shell Decoction)


 Formulas that Relieve Summerheat 
Gui Ling Gan Lu Yin (Cinnamon and Poria Sweet Dew Decoction)
Liu Yi San (Six to One Powder)
Qing Luo Yin (Clear the Collaterals Decoction)
Qing Shu Yi Qi Tang (Clear Summerheat and Augment the Qi Decoction)

 
 Formulas that Purge Heat Accumulation 
Da Cheng Qi Tang (Major Order the Qi Decoction)
Da Huang Mu Dan Tang (Rhubarb and Moutan Decoction)
Da Xian Xiong Tang (Major Sinking Into the Chest Decoction)
Huang Long Tang (Yellow Dragon Decoction)
Liang Ge San (Cool the Diaphragm Powder)
Tiao Wei Cheng Qi Tang (Regulate the Stomach and Order the Qi Decoction)
Xiao Cheng Qi Tang (Minor Order the Qi Decoction)

 
Formulas that Moisten the Intestines and Unblock the Bowels 
Ji Chuan Jian (Benefit the Flow Decoction)
Ma Zi Ren Wan (Hemp Seed Pill)
Run Chang Wan (Moisten the Intestines Pill)

 
Formulas that Warm the Yang and Guide Out Accumulation 
Da Huang Fu Zi Tang (Rhubarb and Prepared Aconite Decoction)
San Wu Bei Ji Wan (Three Substance Pill for Emergencies)

 Formulas that Drive Out Excess Wate
Shi Zao Tang (Ten Jujube Decoction)
Zhou Che Wan (Vessel and Vehicle Pill)

 
Formulas that Harmonize Lesser Yang-stage Disorders 
Da Chai Hu Tang (Major Bupleurum Decoction)
Da Yuan Yin (Reach the Membrane Source Decoction)
Hao Qin Qing Dan Tang (Artemisia Annua and Scutellaria Decoction to Clear the Gallbladder)
Xiao Chai Hu Tang (Minor Bupleurum Decoction)

 
Formulas that Regulate and Harmonize the Liver and Spleen 
Si Ni San (Frigid Extremities Powder)
Tong Xie Yao Fang (Important Formula for Painful Diarrhea)
Xiao Yao San (Rambling Powder, Free and Easy Wanderer)

 
Formulas that Harmonize the Stomach and Intestines 
Ban Xia Xie Xin Tang (Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium)

 
Formulas that Gently Disperse and Moisten Dryness 
Qing Zao Jiu Fei Tang (Eliminate Dryness and Rescue the Lung Decoction)
Sang Xing Tang (Mulberry leaf and Apricot Kernel Decoction)
Xing Su San (Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder)

 
Formulas that Enrich the Yin and Moisten Dryness 
Bai He Gu Jin Tang (Lily Bulb Decoction to Preserve the Metal)
Bu Fei e Jiao Tang (Tonify the Lung Decoction with Ass Hide Gelatin)
Mai Men Dong Tang (Ophiopogonis Decoction)
Yang Yin Qing Fei Tang (Nourish the Yin and Clear the Lung Decoction)
Yu Ye Tang (Jade Fluid Decoction)
Zeng Ye Tang (Increase the Fluids Decoction)

 
Formulas that Promote Urination and Leach out Dampness 
Fang Ji Huang Qi Tang (Stephania and Astragalus Decoction)
Wu Ling San (Five Ingredient Powder with Poria)
Wu Pi San (Wu Pi Yin) (Five Peel Powder)
Zhu Ling Tang (Polyporus Decoction)

 Formulas that Transform Damp Turbidity 
Huo Xiang Zheng Qi San (Agastache Powder to Rectify the Qi)
Ping Wei San (Calm the Stomach Powder)

 
Formulas that Clear Damp-Heat 
Ba Zheng San (Eight Herb Powder for Rectification)
Er Miao San (Two Marvel Decoction)
Gan Lung Xiao Du Dan (Sweet Dew Special Pill to Eliminate Toxins)
Lian Po Yin (Coptis and Magnolia Bark Decoction)
San Ren Tang (Three Nut Decoction)
Shao Yao Tang (Peony Decoction)
Yin Chen Hao Tang (Artemisia Yinchenhao Decoction)
Zhong Man Fen Xiao Wan (Separate and Reduce Fullness in the Middle Pill)

 
Formulas that Warm and Transform Water and Dampness 
Bei Xie Fen Qing Yin (Dioscorea Hypoglauca Decoction to Separate the Clear)
Ji Ming San (Cock's Crow Powder)
Shi Pi Yin (Bolster the Spleen Decoction)
Zhen Wu Tang (True Warrior Decoction)

 
Formulas that Dispel Wind-Dampness 
Du Huo Ji Sheng Tang (Angelica Pubescens and Sangjisheng Decoction)
Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang (Cinnamon Twig, Peony, and Anemarrhena Decoction)
Juan Bi Tang (Remove Painful Obstruction Decoction from Medical Revelations)
Qiang Huo Sheng Shi Tang (Notopterygium Decoction to Overcome Dampness)
Xuan Bi Tang (Disband Painful Obstruction Decoction)

 Formulas that Warm the Channels and Disperse Cold 
Dang Gui Si Ni Tang (Tangkuei Decoction for Frigid Extremities)
Yang He Tang (Yang Heartening Decoction)

 
Formulas that Warm the Middle and Dispel Cold 
Da Jian Zhong Tang (Major Construct the Middle Decoction)
Gan Cao Gan Jiang Tang (Licorice and Ginger Decoction)
Li Zhong Wan (Regulate the Middle Pill)
Wu Zhu Yu Tang (Evodia Decoction)
Xiao Jian Zhong Tang (Minor Construct the Middle Decoction)

 
Formulas that Rescue Devastated Yang 
Hei Xi Dan (Lead Special Pill)
Shen Fu Tang (Ginseng and Prepared Aconite Decoction)
Si Ni Tang (Frigid Extremities Decoction)

 Formulas that Tonify the Qi 
Bu Fei Tang (Tonify the Lung Decoction)
Bu Zhong Yi Qi Tang (Tonify the Middle and Augment the Qi Decoction)
Ren Shen Ge Jie San (Ginseng and Gecko Powder)
Shen Ling Bai Zhu San (Ginseng, Poria, and Atractylodes Macrocephala Powder)
Sheng Mai San (Generate the Pulse Powder)
Si Jun Zi Tang (Four Gentlemen Decoction)

Liu Jun Zi Tang (Six-Gentleman Decoction)

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang (Six-Gentleman Decoction with Aucklandia and Amomum)

 
Formulas that Tonify the Blood 
Dang Gui Shao Yao San (Tangkuei and Peony Powder)
Dang Gui Sheng Jiang Yang Rou Tang (Mutton Stew with Tangkuei and Fresh Ginger)
Shao Yao Gan Cao Tang (Peony and Licorice Decoction)
Si Wu Tang (Four Substance Decoction)

 Formulas that Tonify the Qi and Blood 
Ba Zhen Tang (Eight Treasure Decoction)
Dang Gui Bu Xue Tang (Tangkuei Decoction to Tonify the Blood)
Gui Pi Tang (Restore the Spleen Decoction)
He Ren Yin (Polygonum Multiflorum Root and Ginseng Decoction)
Shi Quan Da Bu Tang (All-Inclusive Great Tonifying Decoction)
Zhi Gan Cao Tang (Honey Fried Licorice Decoction)

 
Formulas that Nourish and Tonify the Yin 
Da Bu Yin Wan (Great Tonify the Yin Pill)
Da Zao Wan (Great Creation Pill)
Er Zhi Wan (Two Ultimate Pill)
Hu Qian Wan (Hidden Tiger Pill)
Liu Wei Di Huang Wan (Six Ingredient Pill with Rehmannia)

Qi Ju Di Huang Wan (Lycium Fruit, Chrysanthemum, and Rehmannia Pill)

Zhi Bai Di Huang Wan (Anemarrhena, Phellodendron, and Rehmannia Pill)

​Ba Xian Chang Shou Wan) (aka Mai Wei Di Huang Wan) (Eight-Immortal Pill for Longevity)
Qi Bao Mei Ran Dan (Seven Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers)
Yi Guan Jian (Linking Decoction)
Zhu Jing Wan (Preserve Vistas Pill)
Zuo Gui Yin (Restore the Left (Kidney) Decoction)

​Zuo Gui Wan (Restore the Left [Kidney] Pill)

 Formulas that Warm and Tonify the Yang 
Er Xian Tang (Two Immortal Decoction)
Jin Gui Shen Qi Wan (Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet)
Tu Si Zi Wan (Cuscuta Seed Pill)
You Gui Wan (Restore the Right (Kidney) Pill)
Zan Yu Dan (Special Pill to Aid Fertility)

 
Formulas that Promote the Movement of Qi 
Ban Xia Hou Po Tang (Pinellia and Magnolia Bark Decoction)
Gua Luo Xie Bai Bai Jiu Tang (Trichosanthes Fruit, Chinese Chive, and Wine Decoction)
Hou Po Wen Zhong Tang (Magnolia Bark Decoction for Warming the Middle)
Jin Ling Zi San (Melia Toosendan Powder)
Ju He Wan (Tangerine Seed Pill)
Liang Fu Wan (Galangal and Cyperus Pill)
Nuan Gan Jian (Warm the Liver Decoction)
Tian Tai Wu Yao San (Top Quality Lindera Powder)
Yue Ju Wan (Escape Restraint Pill)

 
Formulas that Direct Rebellious Qi Downward 
Ding Chuan Tang (Arrest Wheezing Decoction)
Ding Xiang Shi Di Tang (Clove and Persimmon Calyx Decoction)
Ju Pi Zhu Ru Tang (Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction)
Si Mo Tang (Four Milled Herb Decoction)
Su Zi Jiang Qi Tang (Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Downward)
Xuan Fu Dai Zhe Tang (Inula and Hematite Decoction)

 
Formulas that Invigorate the Blood and Dispel Blood Stasis 
Bu Yang Huan Wu Tang (Tonify the Yang to Restore Five Tenths Decoction)
Da Huang Zhe Chong Wan (Rhubarb and Eupolyphaga Pill)
Dan Shen Yin (Salvia Decoction)
Shi Xiao San (Sudden Smile Powder)
Tao He Cheng Qi Tang (Peach Pit Decoction to Order the Qi)
Xue Fu Zhu Yu Tang (Drive Out Stasis in the Mansion of Blood Decoction)

Ge Xia Zhu Yu Tang (Drive Out Blood Stasis in the Area Below the Diaphragm Decoction)

Shao Fu Zhu Yu Tang) (​Drive Out Blood Stasis in the Lower Abdomen Decoction)

 
Formulas that Warm the Menses and Dispel Blood Stasis 
Gui Zhi Fu Ling Wan (Cinnamon Twig and Poria Pill)
Sheng Hua Tang (Generation and Transformation Decoction)
Wen Jing Tang (Warm the Menses Decoction)

 
Formulas that Invigorate the Blood in the Treatment of Traumatic Injury 
Die Da Wan (Trauma Pill)
Fu Yuan Huo Xue Tang (Revive Health By Invigorating the Blood Decoction)
Huo Luo Xiao Ling Dan (Fantastically Effective Pill to Invigorate the Collaterals)
Qi Li San (Seven Thousandths of a Tael Powder)

 
 
Formulas that Clear Heat and Stop Bleeding 
Huai Hua San (Sophora Japonica Flower Powder)
Ke Xue Fang (Coughing of Blood Formula)
Qing Re Zhi Beng Tang (Clear Heat and Stop Excessive Uterine Bleeding Decoction)
Shi Hui San (Ten Partially Charred Substances Powder)
Si Sheng Wan (Four Fresh Pill)
Xiao Ji Yin Zi (Cephalanoplos Decoction)

 
Formulas that Tonify and Stop Bleeding 
Bai Ye Tang (Biota Twig Decoction)
Huang Tu Tang (Yellow Earth Decoction)
Jiao ai Tang (Ass Hide Gelatin and Mugwort Decoction)

 
Formulas that Stabilize the Exterior and the Lung 
Dang Gui Liu Huang Tang (Tangkuei and Six Yellow Decoction)
Jiu Xian San (Nine Immortal Decoction)
Mu Li San (Oyster Shell Decoction)
Yu Ping Feng San (Jade Windscreen Powder)

 
Formulas that Restrain Leakage from the Intestines 
Si Shen Wan (Four Miracle Pill)
Tao Hua Tang (Peach Blossom Decoction)
Zhen Ren Yang Zang Tang (True Man's Decoction to Nourish the Organs)

 
Formulas that Stabilize the Kidneys 
Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang (Cinnamon Twig Decoction Plus Dragon Bone and Oyster Shell)
Jin Suo Gu Jing Wan (Metal Lock Pill to Stabilize the Essence)
Sang Piao Xiao San (Mantis Egg Case Powder)
Shou Tai Wan (Fetus Longevity Pill)
Suo Quan Wan (Shut the Sluice Pill)

 
Formulas that Stabilize the Womb 
Gu Chong Tang (Stabilize Gushing Pill)
Gu Jing Wan (Stabilize the Menses Pill)
Wan Dai Tang (End Discharge Decoction)
Yi Huang Tang (Change Yellow (Discharge) Decoction)
Zhen Ling Dan (Rouse the Spirit Special Pill)

 
Formulas that Nourish the Heart and Calm the Spirit 
Ding Zhi Wan (Settle the Emotions Pill)
Gan Mai Da Zao Tang (Licorice, Wheat, and Jujube Decoction)
Huang Lian e Jiao Tang (Coptis and Ass Hide Gelatin Decoction)
Suan Zao Ren Tang (Sour Jujube Decoction)
Tian Wang Bu Xin Dan (Emperor of Heaven's Special Pill to Tonify the Heart)

 
Formulas that Sedate and Calm the Spirit 
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (Bupleurum Plus Dragon Bone and Oyster Shell Decoction)
Ci Zhu Wan (Magnetite and Cinnabar Pill)
Sheng Tie Luo Yin (Iron Filings Decoction)
Zhu Sha An Shen Wan (Cinnabar Pill to Calm the Spirit)

 
Formulas that Release Wind from the Skin and Channels 
Qian Zheng San (Lead to Symmetry Powder)
Xiao Feng San (Eliminate Wind Powder from True Lineage)
Xiao Huo Luo Dan (Minor Invigorate the Collaterals Special Pill)
Xiao Xu Ming Tang (Minor Prolong Life Decoction)
Yu Zhen San (True Jade Powder)
Zhi Jing San (Stop Spasms Powder)

 
Formulas that Extinguish Internal Wind 
Da Ding Feng Zhu (Major Arrest Wind Pearl)
Di Huang Yin Zi (Rehmannia Decoction)
E Jiao Ji Zi Huang Tang (Ass Hide Gelatin and Egg Yolk Decoction)
Ling Jiao Gou Teng Tang (Antelope Horn and Uncaria Decoction)
San Jia Fu Mai Tang (Three Shell Decoction to Restore the Pulse)
Tian Ma Gou Teng Yin (Gastrodia and Uncaria Decoction)
Zhen Gan Xi Feng Tang (Sedate the Liver and Extinguish Wind Decoction)

 Formulas that Clear Heat and Open the Orifices 
An Gong Niu Huang Wan (Calm the Palace Pill with Cattle Gallstone)
Hui Chun Dan (Return of Spring Special Pill)
Zhi Bao Dan (Greatest Treasure Special Pill)
Zi Xue Dan (Purple Snow Special Pill)

 
Formulas that Warm and Open the Orifices 
Su He Xiang Wan (Liquid Styrax Pill)

 
Formulas that Scour Phlegm and Open the Orifices 
Di Tan Tang (Scour Phlegm Decoction)
Gun Tan Wan (Vaporize Phlegm Pill)
Tong Guan San (Open the Gate Powder)

 
Formulas that Dry Dampness and Expel Phlegm 
Er Chen Tang (Two Cured Decoction)
Xiang Fu Xuan Fu Hua Tang (Cyperus and Inula Decoction)

 
Formulas that Clear Heat and Transform Phlegm 
Qing Qi Hua Tan Wan (Clear the Qi and Transform Phlegm Pill)
Wen Dan Tang (Warm the Gallbladder Decoction)
Xiao Xian Xiong Tang (Minor Sinking Into the Chest Decoction)

 
Formulas that Moisten Dryness and Transform Phlegm 
Bei Mu Gua Lou San (Fritillaria and Trichosanthes Fruit Powder)


 Formulas that Transform Phlegm and Dissipate Nodules 
Hai Zao Yu Hu Tang (Sargassum Decoction for the Jade Flask)
Xiao Luo Wan (Reduce Scrofula Pill)

 
Formulas that Warm and Transform Cold-Phlegm 
Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang (Poria, Schisandra, Ginger, and Asarum Decoction)
Ling Gui Zhu Gan Tang (Poria, Cinnamon Twig, Atractylodis Macrocephalae, and Licorice Decoction)
San Zi Yang Qin Tang (Three Seed Decoction to Nourish One's Parents)

 Formulas that Transform Phlegm and Extinguish Wind 
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (Pinellia, Atractylodis Macrocephalae, and Gastrodia Decoction)
Ding Xian Wan (Arrest Seizures Pill)
Zhi Sou San (Stop Coughing Powder)

 
Formulas that Induce Vomiting to Discharge Phlegm 
Gua Di San (Melon Pedicle Powder)

 
Formulas that Reduce Food Stagnation 
Bao He Wan (Preserve Harmony Pill)
Jian Pi Wan (Strengthen the Spleen Pill)
Mu Xiang Bing Lang Wan (Aucklandia and Betel Nut Pill)
Zhi Shi Xiao Pi Wan (Immature Bitter Orange Pill to Reduce Focal Distension)
Zhi Zhu Wan (Immature Bitter Orange and Atractylodes Macrocephala Pill)

 
Formulas that Expel Parasites 
Bu Dai Wan (Cloth Sack Pill)
Fei Er Wan (Fat Baby Pill)
Hua Chong Wan (Dissolve Parasites Pill)
Wu Mei Wan (Mume Pill)


TCM Board Review - ​​​​​​​​​​​​​​​Formulas Categories-Miami Acupuntura

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Logo oficial of Miami Acupuntura

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

Logo oficial of Miami Acupuntura

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232