Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232

Logo oficial of Miami Acupuntura

*All-Inclusive Great Tonifying Decoction (shi quan da bu tang)

Chief: Ren Shen, Shu Di Huang

Deputy: Bai Zhu, Fu Ling, Bai Shao, Dang Gui, Rou Gui, Huang qi

Assistant: Chuan Xiong, Zhi Gan Cao

Envoy: Sheng Jiang, Da Zao

Pattern: Qi and blood deficiency tending toward Cold

Warms and tonifies the Qi and blood. For Qi and blood deficiency in consumptive disorders with coughing, reduced appetite, spermatorrhea, and weakness of the lower extremities. This is a very commonly used formula for Qi and blood deficiency tending toward Cold. 

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Logo oficial of Miami Acupuntura

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO