​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Logo oficial of Miami Acupuntura
Logo oficial of Miami Acupuntura

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

Scour Phlegm Decoction (di tan tang)

Ban Xia, Ju Hong, Fu Ling, Gan Cao (Er Chen Tang)

Zhi Shi, Zhu Ru, Dan Nan Xing, Shi Chang Pu, Ren Shen

Pattern: Phlegm obstructing Heart orifices

Indications: Stiffness of the tongue and speech impairment

Cautions and contraindications: Contraindicated during pregnancy. Caution in weak patients.