Restore the Left [Kidney] Pill (zuo gui wan)

Shu Di Huang, Shan Zhu Yu, Gou Qi Zi, Shan Yao, Chuan Niu Xi, Tu Si Zi, Lu jiao jiao, Gui Ban Jiao

Nourishes the Yin, tonifies the Kidneys, supplements the essence, and benefits the marrow.  This is a stronger version of the principal formula which is used in more severe cases.

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Logo oficial of Miami Acupuntura

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232

Logo oficial of Miami Acupuntura