Eight-Immortal Pill for Longevity (ba xian chang shou wan) (aka Mai Wei Di Huang Wan)

to Liu Wei Di Huang Wan add Mai Men Dong, Wu Wei Zi

Indicated for cough (possibly with blood), tidal fever, night sweats due to Lung and Kidney Yin deficiency. 

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Logo oficial of Miami Acupuntura
Logo oficial of Miami Acupuntura

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232