​​Questions and Answer / Formulas / Qiao Yi


Formulas (no password needed for the Quiz)

Comparison Formulas to Release the exterior

1.0 Comparison (gui zhi tang) Vs. (ma huang tang) (8)

1.0 Comparison (xiao qing long tang) Vs. (ling gan wu wei jiang xin tang) (4)

1.0 Comparison ​(ge gen tang) Vs. (gui zhi tang)

​1.0 Comparison (ge gen tang) Vs. (ma huang tang) (4)

1.0 Comparison (ma huang tang) Vs. (gui zhi tang) & (ge gen tang) (4)

1.0 Comparison (yin qiao san) Vs.(sang ju yin)

1.0 Comparison (chai ge jie ji tang) Vs. (gui zhi tang)

1.0  (jiu wei qiang huo tang) Vs (da qing long tang) &  (xiao qing long tang)

1.0 Comparison (cang er zi san) Vs. (sang ju yin),  (yin qiao san) &  (chai ge jie ji tang) (2)

1.0 Comparison (sang ju yin) Vs. (zhi sou san) (2)

1.0 Comparison (ren shen bai du san) Vs. (huo xiang zheng qi san) (1)

1.0 Comparison (ren shen bai du san) Vs. (ma huang xi xin fu zi tang) & (jia jian wei rui tang) (2)


​Comparison Formulas to Clear Heat

2.0 Comparison (liu wei di huang wan) Vs. (qing hao bie jia tang) (6)

2.0 Comparison (ma xing shi gan tang) Vs. (xie bai san) & (xie huang san) (1)

2.0 Comparison (qing wei san) Vs. (yu nu jian) & (dao chi san) (1)

2.0 Comparison (xie xin tang) Vs. (long dan xie gan tang), (zuo jin wan) & (bai tou weng tang) (1)

2.0  Comparison (qing hao bie jia tang) Vs (qing gu san) (2)

2.0 Comparison (bai hu tang) Vs. (huang lian jie du tang) & (qing hao bie jia tang) (1)

​2.0 Comparsion (zhu ye shi gao tang) Vs. (bai tou weng tang) & (qing gu san) (1)

2.0 Comparison (ma xing shi gan tang) Vs. (dao chi san) & (long dan xie gan tang) (2)

2.0 Comparison (ma huang tang) Vs. (ma xing shi gan tang) (7)

2.0 Comparison (bai hu tang) Vs. (ma xing shi gan tang) (11)

2.0 Comparison (ding chuan tang) Vs. (ma xing shi gan tang) (3)

2.0 Comparison (long dan xie gan tang) Vs. (tian ma gou teng yin) (3)

2.0 Comparison (xie bai san) Vs. (xie xin tang), (zuo jin wan) & (yu nu jian) (1)


Comparison Formulas to Purge

3.0 Comparison (da cheng Qi tang) Vs. (xiao cheng Qi tang) (1)

3.0 Comparison (da cheng Qi tang) Vs. (xiao cheng Qi tang) & (tiao wei cheng Qi tang) (7)

3.0  Comparison (ma zi ren wan) Vs. (da huang fu zi tang) (1)


Comparison Formulas to Harmonize

4.0 Comparison (si ni san) Vs. (si ni tang) (8)

4.0 Comparison (xiao yao san) Vs. (si ni san) (9)

4.0 Comparison (xiao chai hu tang) Vs (si ni san) (4)

4.0 Comparison (xiao yao san) Vs. (xiao chai hu tang) (4)

4.0 Comparison (ban xia xie xin tang) Vs. (xiao chai hu tang) (5)

4.0 Comparison (ban xia xie xin tang) Vs. (li zhong wan) (9)

4.0 Comparison (da chai hu tang) Vs. (xiao yao san) (2)

4.0 Comparison (chai hu shu gan san) Vs. (xiao yao san) (2)

4.0 Comparison (si ni san) Vs. (si ni tang) & (dang gui si ni tang) (2)

4.0 Comparison (xiao yao san) Vs. (si ni san) & (xiao chai hu tang) (2)


​Comparison Formulas to Expel Damp

5.0 Comparison (ping wei san) Vs. (li zhong wan) (5)

5.0 Comparison (ping wei san) Vs.  (huo xiang zheng qi san) (5)

5.0 Comparison (huo xiang zheng qi san) Vs (ren shen bai du san) (4)

5.0  Comparison (ba zheng san) Vs. (long dan xie gan tang) (3)

5.0 Comparison (ba zheng san) Vs. (zhu ling tang) (1)

5.0 Comparison (zhu ling tang) Vs. (wu ling san) (9)

5.0 Comparison (wu ling san) Vs. (zhu ling tang) & (wu pi san) (4)

5.0 Comparison (zhen wu tang) Vs. (si ni tang) (5)

5.0 Comparison (ba zheng san) Vs. (yin chen hao tang) & (shao yao tang) (1)

5.0 Comparison (du huo ji sheng tang) Vs. (fang ji huang qi tang) & (qiang huo sheng shi tan) (1)

5.0 Comparison (huo xiang zheng qi san) Vs (ba zheng san), (zhu ling tang), (du huo ji sheng tang (1)

5.0 Comparison (shao yao tang) Vs. (wu pi san) & (fang ji huang qi tang) (1)

5.0 Comparison (ba zheng san) Vs. (zhu ling tang) & (du huo ji sheng tang) (1)

5.0 Comparison (ping wei san) Vs. (yin chen hao tang) & (wu ling san) (1)

5.0 Comparison (qiang huo sheng shi tang) Vs. (zhen wu tang) & (huo xiang zheng qi san) (1)


Comparison Formulas to Transform Phlegm

6.0 Comparison (er chen tang) Vs. (wen dan tang)

6.0 Comparison (zhi sou san) Vs. (sang ju yin) (7)

6.0 Comparison (zhi sou san) Vs. (ban xia bai zhu tian ma tang) (8)

6.0 Comparison (er chen tang) Vs. (wen dan tang) & (ban xia bai zhu tian ma tang) (7)

6.0 Comparison (xiao xian xiong tang) Vs. (san zi yang qin tang) (2)

​​6.0 Comparison (qing qi hua tan wan) Vs. (ling gui zhu gan tang) & (ban xia bai zhu tian ma tang (2)


Comparison Formulas to Warm the Interior

7.0 Comparison (wu zhu yu tang) Vs. (li zhong wan) (6)

7.0 Comparison (li zhong wan) Vs. (da jian zhong tang) (5)

7.0 Comparison (li zhong wan) Vs. (si jun zi tang) (7)

7.0 Comparison (li zhong wan) Vs. (ju pi zhu ru tang) (4)

7.0 Comparison (li zhong wan) Vs. (si shen wan) (5)

7.0 Comparison (si ni tang) Vs. (wu zhu yu tang) (7)

7.0 Comparison (si ni tang) Vs. (jin gui shen qi wan) & (zhen wu tang) (3)

7.0 Comparison (li zhong wan) Vs. (si ni tang) & (dang gui si ni tang) (1)

7.0 Comparison (wu zhu yu tang) Vs. (xiao jian zhong tang) & (da jian zhong tang) (1)


Comparison Formulas to Tonify

8.0 Comparison (si wu tang) &  (xiao yao san) (8)

8.0 Comparison (si jun zi tang) Vs. (si wu tang) & (shi quan da bu tang) (2)

8.0 Comparison (gui pi tang) Vs. (bu zhong yi qi tang) (7)

8.0 Comparison (jin gui shen qi wan) Vs. (liu wei di huang wan) (9)

8.0 Comparison  (jin gui shen qi wan) Vs. (zhen wu tang) & (si ni tang) (5)

8.0 Comparison  (si jun zi tang) Vs. (shen ling bai zhu san), (bu zhong yi Qi tang), (sheng mai) (1)

8.0 Comparison  (liu wei di huang wan) Vs. (zuo gui yin), (da bu yin wan) & (yi guan jian) (1)

8.0 Comparison  (si wu tang) Vs. (dang gui bu xue tang) (1)

8.0 Comparison (jin gui shen Qi wan) Vs. (you gui wan) (1)

8.0 Comparison (shi quan da bu tang) Vs. (gui pi tang), (zhi gan cao tang) & (ba zhen tang) (2)

8.0 Comparison (gui pi tang) Vs. (ba zhen tang) (2)

8.0 Comparison (shen ling bai zhu san) Vs. (bu zhong yi qi tang) (2)

8.0 Comparison (si jun zi tang) Vs. (si wu tang),  (liu wei di huang wan), (jin gui shen qi wan) (1)

​8.0 Comparison (sheng mai san) Vs. (si wu tang), (yi guan jian), (jin gui shen qi wan) & (ba zhen tang) (1)

8.0 Comparison (bu zhong yi qi tang) Vs. (dang gui bu xue tang), (da bu yin wan), (you gui wan) & (zhi gan cao tang) (1)

8.0 Comparison (gui pi tang) Vs. (zhi gan cao tang) & (ba zhen tang) (1)

​​8.0 Comparison (shen ling bai zhu san) Vs. (dang gui bu xue tang), (zuo gui yin), (you gui wan)  (1)


Comparison Formulas to Regulate the Qi

9.0 Comparison  (si ni san) Vs.(xiao yao san) & (yue ju wan) (4)

9.0 Comparison (su zi jiang qi tang) Vs. (ding chuan tang) (11)

9.0 Comparison (ding chuan tang) Vs. (ma xing shi gan tang) (8)

9.0 Comparison (ding chuan tang) Vs. (wen dan tang) (7)

9.0 Comparison (ju pi zhu ru tang) Vs. (li zhong wan) (6)

9.0 Comparison (yue ju wan) Vs. (ban xia hou po tang) & (gua lou xie bai bai jiu tang) (1)

9.0 Comparison (hou po wen zhong tang) Vs. (liang fu wan) &  (jin ling zi san) (1)

9.0 Comparison (xuan fu dai zhe tang) Vs. (ju pi zhu ru tang) & (ding xiang shi di tang) (1)

9.0 Comparison (tian tai wu yao san) Vs. (nuan gan jian) (2)


Comparison Formulas to Invigorate the Blood

10.0 Comparison  (tao he cheng qi tang) Vs. (tiao wei cheng qi tang) (5)

10.0 Comparison  (tao he cheng Qi tang) Vs. (wu ling san) (4)

10.0 Comparison (tao he cheng Qi tang) (xue fu zhu yu tang) (gui zhi fu ling wan) (wen jin tang) (4)

10.0 Comparison (tao he cheng Qi tang) Vs. (wen jing tang) &  (fu yuan huo xue tang) (1)

10.0 Comparison (xue fu zhu yu tang) Vs. (sheng hua tang) (1)

10.0 Comparison (shi xiao san) Vs.(gui zhi fu ling wan) (1)

10.0 Comparison (tao he cheng Qi tang) (xue fu zhu yu tang) (shi xiao san) (bu yang huan wu tang) (1)


​Comparison Formulas to Stop Bleeding

11.0 Comparison (jiao ai tang) Vs. (wen jing tang), (gu chong tang) & (gu jing wan) (7)

11.0 Comparison (shi hui san) Vs (ke xue fang), (huai hua san), (xiao ji yin zi), (si sheng wan) (1)

11.0 Comparison (shi hui san) Vs (ke xue fang), (huai hua san), (xiao ji yin zi) (1)

11.0 Comparison (huang tu tang) Vs.(jiao ai tang) (1)12.0 Comparison (yu ping feng san) Vs. (gui zhi tang) (8)

12.0 Comparison (si shen wan) Vs.(li zhong wan) (6)

12.0 Comparison (gu jing wan) Vs. (wen jing tang)

12.0 Comparison (yu ping feng san) Vs (suo quan wan), (si shen wan), (gu jing wan) (wan dai tang) (2)

12.0 Comparison (dang gui liu huang tang) (si shen wan) (gu chong tang) (yi huang tang) (jin suo gu jin wan) (2)13.0 Comparison (tian wang bu xin dan) Vs. (suan zao ren tang) & (gui pi tang) (8)

13.0 Comparison (gan mai da zao tang) Vs.(xiao yao san) (8)

13.0 Comparison (sheng mai san) Vs. (tian wang bu xin dan) (8)

13.0 Comparison (suan zao ren tang) Vs. (tian wang bu xin dan) & (gan mai da zao tang) (1)14.0 Comparison (xiao huo luo dan) Vs. (du huo ji sheng tang) (7)

14.0 Comparison (xiao huo luo dan) Vs. (xiao feng san) & (qian zheng san) (1)

14.0 Comparison (tian ma gou teng yin) Vs. (zhen gan xi feng tang) (6)

14.0 Comparison (tian ma gou teng yin) Vs. (ban xia bai zhu tian ma tang) (1)

14.0 Comparison (tian ma gou teng yin) Vs. (zhen gan xi feng tang) & (e jiao ji zi huang tang) (1)


​15.0 Comparison (bao he wan) Vs. (jian pi wan) (1)
​160 NCCAOM FORMULA MAP (14)

Classic Formulas 1 Multiple Choice (10)

Classic Formulas 2 Multiple Choice (10)
Classic Formulas 3 Multiple Choice (10)

Classic Formulas 4 Multiple Choice (10)

Classic Formulas 5 Multiple Choice (10)

Classic Formulas 6 Multiple Choice (12)EMAIL

Classic Formulas 01 Multiple Choice (31)

Classic Formulas 02 Multiple Choice (31)

Comparison Formula According Patterns (30)

Comparison Formulas to Calm the mind (20)

Comparison Formulas to Clear Heat (30)

Comparison Formulas to Expel Damp (33)

Comparison Formulas to Expel wind (12)

Comparison Formulas to harmonize (28)

Comparison Formulas to Invigorate the Blood (13)

Comparison Formulas to Purge (7)

Comparison Formulas to Reduce Food stagnation (1)

Comparison Formulas to Regulate the Qi (26)

Comparison Formulas to Release the exterior (25)

Comparison Formulas to Stabilize and Atringe (19)

Comparison Formulas to Stop Bleeding (10)

Comparison Formulas to Tonify (36)

Comparison Formulas to Transform Phlegm (22)

Comparison Formulas to warm the interior (14)


Pinyin-English Formula 01 (30)

Pinyin-English Formula 02 (30)


Questions and Answer / Formulas / Maciocia

Maciocia 3 burner formulas (8)

Maciocia 4 Levels formulas (16)

Maciocia 6 Stage formulas (11)

Maciocia Bladder Patterns (3)

Maciocia Gall Bladder Patterns (4)

Maciocia Heart Patterns (10)

Maciocia Kidney Patterns (11)

Maciocia Large Intestine Patterns (8)

Maciocia Liver Patterns (20)

Maciocia Lung Patterns (13)

Maciocia Pericardium Patterns (6)

Maciocia Spleen Patterns (8)

Maciocia Stomach Patterns (11)Questions and Answer / Formulas / Bensky


Formulas

FMT 1.1 Comparison Formulas to Release the exterior (5)

FMT 1.1.1 Comparison Formulas to Release the exterior (4)

FMT 1.1.2 Comparison Formulas to Release the exterior (8)

FMT 1.1.3 Comparison Formulas to Release the exterior (4)

FWB 1.2 Comparison Formulas to Release the exterior (4)

FMT 2.1 Comparison Formulas to Clear Heat (6)

FMT 2.1.1 Comparison Formulas to Clear Heat (6)

FWB 2.2 Comparison Formulas to Clear Heat (9)

FWB 2.2.1 Comparison Formulas to Clear Heat (9)

FMT 3.1 Comparison Formulas to Purge (2)

FWB 3.2 Comparison Formulas to Purge (5)

FMT 4.1 Comparison Formulas to harmonize (2)

FWB 4.2 Comparison Formulas to harmonize (12)

FWB 4.2.1 Comparison Formulas to harmonize (13)

FMT 5.1 Comparison Formulas to Expel Damp (6)

FWB 5.2 Comparison Formulas to Expel Damp (10)

FWB 5.2.1 Comparison Formulas to Expel Damp (18)

FMT 6.1 Comparison Formulas to Transform Phlegm (6)

FWB 6.2 Comparison Formulas to Transform Phlegm (9)

FWB 6.2.1 Comparison Formulas to Transform Phlegm (6)

FWB 7.1 Comparison Formulas to warm the interior (7)

FWB 7.1.1 Comparison Formulas to warm the interior (7)

​FMT 8.1 Comparison Formulas to Tonify (4)

FWB 8.2 Comparison Formulas to Tonify (12)

FWB 8.2.1 Comparison Formulas to Tonify (11)

FWB 8.2.2 Comparison Formulas to Tonify (9)

FWB 9.1 Comparison Formulas to Regulate the Qi (8)

FWB 9.1.1 Comparison Formulas to Regulate the Qi (8)

FWB 9.1.2 Comparison Formulas to Regulate the Qi (10)

FWB 10.1 Comparison Formulas to Invigorate the Blood (8)

FWB 10.1.1 Comparison Formulas to Invigorate the Blood (4)

FWB 11.1 Comparison Formulas to Stop Bleeding (10)

FWB 12.1 Comparison Formulas to Stabilize and Atringe (10)

​FWB 12.1.1 Comparison Formulas to Stabilize and Atringe (9)

​FWB 13.1 Comparison Formulas to Calm the mind (12)

FWB 13.1.1 Comparison Formulas to Calm the mind (8)

FWB 14.1 Comparison Formulas to Expel wind (6)

FWB 14.1.1 Comparison Formulas to Expel wind (6)

FWB 15.1 Comparison Formulas to Reduce Food stagnation (1)FORMULAS QUIZ

​FMT 1.0 Formulas to Release the exterior (39)

FMT 2.0 Formulas to Clear Heat (40)

FMT 3.0 Formulas to Purge (9)

​FMT 4.0 Formulas to Harmonize (47)

​FMT 5.0 Formulas to Expel Damp (45)

FMT 6.0 Formulas to Transform Phlegm (34)

FMT 7.0 Formulas to Warm the Interior (35)

FMT 8.0  Formulas to Tonify (50)

FMT 9.0  Formulas to Regulate the Qi (41)

FMT 10.0 Formulas to Invigorate the Blood (16)

FMT 11.0 Formulas to Stop Bleeding (10)

FMT 12.0 Formulas to Stabilize and Atringe (25)

FMT 13.0 Formulas to Calm the mind (25)

FMT 14.0 Formulas to Expel wind (17)

FMT 15.0 Formulas to Reduce Food stagnation (1)


​​

​​Formulas to Release the exterior

​​1.1.5 Release early-stage exterior (5)

1.2.7 Release exterior wind-cold (29)

1.3 Release exterior wind-heat (17)

1.4.47 Release exterior interior defiency (19)2.1.63 Purge heat accumulation (16)

2.2.71 Warm and Purge (9)

2.3.78 Moisten intestines unblock bowels (18)

2.4.86 Simultaneously Attack and tonify (10)

2.5.90 Drive out excess water (5)3.1.104 Harmonize Lesser Yang-warp disorders (22)

3.2.116 Regulate & Harmonize Lv Sp (40)

3.3.127 Harmonize St & Intestines (5)

3.4.134 Malarial disorders & Vent pathogens (5)


Formulas to Clear Heat

4.1.150 Clear Qi Level heat (25)

4.2.161 Clear nutritive Level heat & cool blood (7)

4.3.167 Clear heat & resolve toxicity (21)

4.4.179 Simult Clear heat Qi and Blood level (7)

4.5.183 Clear heat from the organs (58)

4.6.212 Clear heat from deficiency (14)5.1.232 Disp summerheat & clear heat (6)

5.2.234 Disp summerheat & resolve exterior (6)

5.3.238 Disp summerheat & dampness (6)

5.4.243 Disp Summerheat & Augm Qi (6)

5.5.245 Disp Summerheat & preserve Fluids (5)6.1.252 Warm Channel & Disperse Cold (12)

6.2.257 Warm the Middle and Dispel Cold (24)

6.3.274 Rescue devastated yang (6)


7.1.286 Release exterior & purge interior (14)

7.2.292 Release exterior & clear interior (4)

7.3.296 Release exterior & Warm interiorr (1)


8.1.309 Tonify Qi (46)

8.2.333 Tonify Blood (19)

8.3.346 Tonify Qi & Blood (24)

8.4.365 Nourish and Tonif Yin (49)

8.5.395 Warm & Tonif Yang (18)

8.6.405 Tonify Yin & Yang (11)


9.1.420 Stabilize exterior & Stop sweating (6)

9.2.423 Secure Lung & Stop Cough (3)

9.3.425 Bind up intestines & secure abandoned conditions (12)

9.4.435 Secure essence & Stop enuresis (23)

9.5.443 Secure irregular bleeding & vaginal discharge (23)


10.1.459 Nourish Heart (Blood Yin) (27)

10.2.475 Sedate Calm Spirit) (2)


11.1.486 Clear heat & open sensory orifices (12)

11.2.498 Warm & open sensory orifices (6)


12.1.507 Promote Movement of Qi (46)

12.2.537 Direct rebellious Qi downward (30)


13.1.559 Invigorate Blood and Dispel Blood stasis (74)

13.2.598 Stop bleeding (35)


14.1.621 Dredge & disperse Ext wind (30)

14.2.642 Pacify and Extinguish Internal Wind (21)


15.1.663 Gently Disperse and Moisten Dryness (18)

15.2.670 Enrich yin & Moisten Dryness (12)


16.1.687 Transf Damp & Harmon St (13)

16.2.699 Clear heat & expel damp (12)

16.3.724 Promote urination & Leach out Dampness (17)

16.4.738 Warm & Transf Water & Dampness (18)

16.5.755 Dispel Wind-Dampness (24)


17.1.775 Dry Dampness and Transf Phlegm (17)

17.2.790 Clear heat & Transf phlegm (17)

17.3.798 Transf phlegm & disperse clumping (6)

17.4.801 Moisten Dryness & Transf phlegm (6)

17.5.806 Warm & Transf Phlegm cold (11)

17.6.811 Transf phlegm & exting Wind (12)

17.7.817 Induce vomiting (1)


18.1.826 Reduce food accumulation & transf stagnation (12)

18.2.835 Reduce food stagnat but tonif (13)


19.847 Expel parasites (6)


20.1.861 Treat external Abscesses & soress (6)

20.2.878 Treat internal Abscesses (4)
Formulas to HarmonizeACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

Formulas Board Review (free)

Instalar la aplicacion gratis Puffin para responder los examenes de TCM /

Install Free Puffin Browser Application for Exams     

https://www.puffinbrowser.com/

TCM Board Review (free) - Formulas Exam - Miami Acupuntura

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Logo oficial of Miami Acupuntura

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

Logo oficial of Miami Acupuntura

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232