Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232

Logo oficial of Miami Acupuntura
Logo oficial of Miami Acupuntura

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

Enfermedades ginecológicas y fórmulas clásicas para su tratamiento.


amenorrea x debilidad física : ba zhen tang
amenorrea x estasis de qi y sangre: xue fu zhu yu tang
amenorrea x estasis de sangre y frío: wen jing tang


cuidado postparto: sheng hua tang


dismenorrea x bloqueo de qi y sangre: ge xia zhu yu tang
dismenorrea x frío y humedad: shao fu zhu yu tang
dismenorrea x deficiencia de hígado y riñón: tiao gan tang


eclampsia x aumento del viento endógeno: ling yang gou teng tang
eclampsia x aumento de fuego y flema: niu huang qing xin wan
eclampsia puerperal: ling yang gou teng tang / tian ma gou teng tang


endometriosis: gui zhi gu ling wan / shi xiao san


fiebre postparto: dang gui jian zhong tang / huang qi jiang zhong tang


infertilidad
estancamiento de sangre: gui zhi fu ling wan
acumulación de frío en los canales: wen jing tang
deficiencia de yin de riñón: zuo gui wan
deficiencia de yang de riñón: you gui wan
disminución de fuego del ming-men: wu zi yan zong wan


inflamacion pélvica: da huang mu dan pi tang / long dan xie gan tang / tao he cheng qi tang / gui zhi fu ling wan


leucorrea
con calor y humedad: jia wei er miao san / yu dai wan / er miao san
deficiencia de yin con exceso de fuego: gu jing wan
deficiencia de corazón y riñón: zhen ling dan
estancamiento de qi de hígado: xiao yao san / long dan xie gan tang


loquios: sheng hua tang


mastitis: tou nong san & wu wei xiao du yin


menopausia
deficiencia de yin de riñón: zuo gui yin
deficiencia de yang de riñón: you gui yin
deficiencia de yin y yang: er xian tang
estancamiento de qi del hígado: xiao yao san

menstruación
menstruación irregular por estancamiento de qi del hígado: xiao yao san
menstruación irregular por estancamiento de hígado que actúa sobre el bazo: shen ling bai zhu san
menstruación irregular por deficiencia de riñón: gu yin jian
menstruación temprana por calor en la sangre: dan zhi xiao yao san
menstruación temprana por deficiencia de qi: gui pi tang / bu zhong yi qi tang
menstruación tardía por frialdad en la sangre: wen jing tang
menstruación tardía por deficiencia de sangre: ren shen yang ying tang
menstruación tardía por estancamiento de qi: jia wei wu yao tang
menstruación tardía por estancamiento de sangre: tao hong si wu tang
menstruación prolongada por deficiencia de qi: gui pi tang
menstruación prolongada por calor en la sangre: gu jing wan


prolapso uterino: bu zhong yi qi tang


quiste ovarico: gui zhi fu ling wan


retención de loquios: sheng hua tang


sangrado uterino: huang tu tang / jiao ai tang
sangrado post-cirugía: sheng fu tang

sangrado postparto: dang gui bu xue tang / jiao ai tang

sangrado vaginal: jiao ai tang


sindrome climaterico (menopausia)
estancamiento de qi del hígado: dan zhi xiao yao san / xiao yao san
deficiencia de flujo de yin de riñón: zuo gui yin
deficiencia de yang de riñón: you gui yin


síndrome premenstrual
estancamiento del qi del hígado: chai hu shu gan san / xiao yao san
deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang


trichomonas vaginales: she chuang zi chong xi ji


vómitos del embarazo: xiang sha liu jun zi tang