Enfermedades neurológicas y fórmulas clásicas para su tratamiento.


​atrofia muscular: da ding feng zhu

cefalea x viento y frío: chuan xiong cha tiao san / wu zhu yu tang
cefalea x viento y calor:  ju hua cha tiao san
cefalea x viento y humedad: qiang huo sheng shi tang
cefalea x exceso de yang de hígado: tian ma gou teng yin
cefalea x deficiencia de riñón: da bu yuan jian / you gui wan
cefalea x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
cefalea causada x flema turbia: ban xia bai zhu tian ma tang
cefalea causada x estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang
cefalea vertical: dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang


coma x calor en el pericardio: qing ying tang / zhi bao dan / zi xue dan
coma x calor en el estómago y los intestinos: da cheng qi tang.
coma x viento interno y calor en hígado: ling yang gou teng tang & zi xue dan
coma por obstrucción interior con flema y humedad: su he xiang wan
coma por obstrucción interior con flema y calor: wen dan tang & zhi bao dan
coma de tipo turbio: wen pi tang & su he xiang wan
coma con def. de yin: sheng mai san / di huang yin zi
coma con def. de yang: sheng fu tang
coma hepático: xi jiao di huang tang / zhi bao dan


convulsiones infantiles: an gong niu huang wan / zhi jing san
convulsiones clónicas: da ding feng zhu / san jia fu mai tang
convulsiones x factores patógenos en canales y colaterales: ge gen tang
convulsiones por calor intenso: sheng ye cheng qi tang
convulsiones por deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
convulsiones por obstrucción por estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang


contusion cerebral: tong qiao huo xue tang / xue fu zhu yu tang


delirio: an gong niu huang wan / qing ying tang / zi xue dan / xi jiao di huang tang


​dificultad para hablar: bu yang huan wu tang / qian zheng san


encefalitis: an gong niu huang wan / qing wen bai du yin / qing ying tang


epilepsia por fuego del hígado con calor y flema: long dan xie gan tang
epilepsia por deficiencia de yin de hígado y riñón: zuo gui wan / he che da zao wan
epilepsia por deficiencia de bazo y estómago: liu jun zi tang
epilepsia con estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang


hemiplejia: bu yang huang wu tang / qian zheng san


meningitis: an gong niu huang wan / liang ge san / qing ying tang / zi xue dan / qing wen bai du yin

miastenia gravis: bu zhong yi qi tang


opistotonos: ling yang gou teng tang


paralisis (wei zheng)
deficiencia de líquidos por calor en el pulmón: qing zao jiu fei tang / yi wei tang
acúmulo de calor y humedad: jia wei er miao san
deficiencia de bazo y estómago con frío: shen ling bai zhu san
deficiencia de hígado y riñón: hu wian wan

paralisis de bell (paralisis facial): qian zheng san & bu yang huan wu tang

paralisis infantil: bu yang huan wu tang


trombosis cerebral: sheng gan xi feng tang

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232

Logo oficial of Miami Acupuntura
Logo oficial of Miami Acupuntura

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO