Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232

Logo oficial of Miami Acupuntura
Logo oficial of Miami Acupuntura

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

​​​​Tratamiento de Patologías Comunes

accidente vascular cerebral: bu yang huan wu tang
acné: 
wu wei xiao du yin
afonia: 
bei mu gua lou san
alergia: xin yi san
alopecia areata: he shou wu wan/ gui pi wan
amenorrea x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
amenorrea x estasis de qi y sangre: xue fu zhu yu tang
amenorrea x estasis de sangre y frío: wen jing tang
amigdalitis: yin qiao san
anemia x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
anemia x deficiencia de yang de bazo y riñón: ba zhen tang
anemia x deficiencia de yin de hígado y riñón: da bu yuan jian
anemia x insuficiencia de qi de bazo: xiang sha liu jun zi tang
anemia x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
anemia x estancamiento de qi y sangre: xue fu zhu yu tang
anemia x deficiencia de sangre: si wu tang
anemia x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang
anemia x deficiencia de hígado y riñón: zuo gui wan
angina de pecho: dan shen yin. sheng mai san
anorexia x dispepsia: bao he wan
anorexia x deficiencia de bazo y estómago: xiang sha liu jun zi tang
anorexia x deficiencia de yin de estómago: yi wei tang

artralgia (ver dolor articular)

ascitis: shi zao tang / wei ling tang / zhen wu tang
asma x viento-frío: ma huang tang
asma x viento-calor: ma xing shi gan tang 
asma x flema en el pulmón: san zi yang qing tang & er cheng tang
asma x deficiencia de pulmón: sheng mai san / bu zhong yi qi tang
asma x deficiencia de riñón: jin giu shen qi wan / shen jie san
asma x flema-frío: xiao qing long tang / su zi jiang qi tang
asma x calor en pulmón: ding chuan tang / ma xing shi gan tang
asma x deficiencia de pulmón y riñón: ren shen hu tao tang
ataque de calor de verano: qing shu yi qi tang
atelactasia pulmonar: mai men dong tang
atrofia muscular: da ding feng zhu / bu zhong yi qi tang
beri-beri: ji ming san
bocio: dao tan tang / xiao luo wan
borborigmos: ban xia xie xin tang / huo xiang sheng qi san.
bradicardia sinusal x deficiencia de yang de corazón y riñón: ma huang fu zi xi xin tang
bradicardia sinusal x deficiencia qi y yin: zhi gan cao tang
bronquiectasia: si sheng wan / xing su san
bronquitis aguda x viento-frío: san niu tang
bronquitis aguda x viento-calor: sang ju yin
bronquitis aguda x calor-sequedad: sang xin tang
bronquitis crónica con flema-humedad: ban xia hou po tang
bronquitis crónica (exterior frío) con calor interior: ma xing shi gan tang
bronquitis crónica (exterior frío) con humedad interior: xiao qing long tang
bronquitis crónica (calor y flema): xie bai san & qing qi hua tan tang
bronquitis crónica x deficiencia de pulmón y bazo: liu jun zi tang
bronquitis crónica x deficiencia de pulmón y riñón: jin gui shen qi wan
bronquitis crónica con flema-frío: ling gui zhu gan tang & su zi jiang qi tang / xiao qing long tang / bu fei tang
bronquitis crónica con calor y flema: ma xing shi gan tang
bronquitis crónica con flema x def de qi de pulmón y riñón: jin gui shen qi wan & san zi yang qing tang

cálculos biliares: da chai hu tang
cálculos del tracto urinario: san jin tang shi wei san / ba zheng san
cálculos en general (todo tipo de cálculo): shi wei san
calvicie (ver alopecia areata)
cáncer de colon con acumulación de calor y humedad: huai jiao wan
cáncer de colon con estasis de qi y sangre: ge xia zhu yu tang
cáncer de colon con def yang de bazo y riñón: shen ling bai zhu san
cáncer de colon con def yin de hígado y riñón: zhi bai di huang wan
cáncer de colon con deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
cáncer de hígado con estasis de qi y sangre: xiao yao san & tao hong si wu tang
cáncer de hígado con toxinas  y humedad: yin chen hao tang & ge xiao zhu yu tang
cáncer de hígado con calor y toxinas que causan la deficiencia de yin: xi jiao di huang tang
cáncer de hígado con deficiencia de yin de hígado y riñón: liu wei di huang wan
cáncer de esófago con obstrucción de qi y flema: xuan fu dai zhe tang
cáncer de esófago con calor y toxinas con deficiencia de yin: sha shen mai men dong tang.
cáncer de esófago con deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
cáncer gástrico con trastornos de hígado: chai hu shu gan san
cáncer gástrico con obstrucción de flema y bloqueo sanguíneo: ge xia zhu yu tang
cáncer gástrico y deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong tang & liu jun zi tang
carcinoma broncogénico y estasis de qi y sangre: xue fu zhu yu tang
carcinoma broncogénico y toxinas, flema y humedad: dao tan tang
carcinoma broncogénico con calor patógeno x deficiencia yin: sha shen mai men dong tang
carcinoma broncogénico con deficiencia de qi y yin: sheng mai san.
carbunculos: pu ji xiao du yin / wu wei xiao du yin / tou nong san 

cardiopatía isquémica x obstrucción de yang y dolor: gua lou xie bai gui zhi tang
cardiopatía isquémica por estasis de xue: dan shen yin
cardiopatía isquémica por flema turbia: su he xiang wan / wen dan tang
cardiopatía isquémica con deficiencia de qi y yin: sheng mai san
cardiopatía isquémicacon deficiencia de yang de riñón: jin kui shen qi wan
cardiopatía isquémica con postración de yang: shen fu tang
cataratas: ci zhu wan / si wu tang & er chen tang
cefalea x viento y frío: chuan xiong cha tiao san / wu zhu yu tang
cefalea x viento y calor:  ju hua cha tiao san
cefalea x viento y humedad: qiang huo sheng shi tang
cefalea x exceso de yang de hígado: tian ma gou teng yin
cefalea x deficiencia de riñón: da bu yuan jian / you gui wan
cefalea x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
cefalea causada x flema turbia: ban xia bai zhu tian ma tang
cefalea causada x estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang
cefalea vertical: dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang
ciática: du huo ji sheng tang / qiang huo sheng shi tang
cirrosis hepática, stasis qi hígado y def de bazo: chai hu shu gan tang & si jun zi tang
cirrosis hepática con estancamiento de qi y sangre: hua yu tang
cirrosis hepática con obstrucción interna de agua y humedad: wei ling tang
cirrosis hepática con deficiencia de yang del bazo y riñón: fu zi li zhong tang & wu ling san
cirrosis hepática con deficiencia de yin del hígado y riñón: yi guan jian & zhu ling tang
cirrosis hepática con estancamiento del qi del hígado: xiao yao san
cirrosis hepática con obstrucción de sangre en el hígado: xue fu zhu yu tang
cirrosis hepática con retención de líquidos en el cuerpo: wei ling tang
cistitis: ba zheng san / ​shi wei san / long dan xie gan tang
cloasma con estancamiento de qi del hígado: xiao yao san
cloasma con deficiencia de flujo de yin de hígado y riñones: zuo gui wan & si wu tang
conjuntivitis aguda por viento y calor en el canal de pulmón: xie ban san / sang ju yin
conjuntivitis aguda por calor patógeno de pulmón y bazo: xie fei san
conjuntivitis aguda por fuego de hígado: long dan xie gan tang
colecistitis aguda: da chai hu tang / da cheng qi tang / yin cheng hao tang
colecistitis crónica: da chai hu tang / shi xiao san
colelitiasis: dan dao pai shi tang / shi wei san
cólera: huo xiang sheng qi san / fu zi li zhong wan / li zhong wan.
colitis aguda: ge gen huang qin huang lian tang / bai tou weng tang
colitis crónica: fu zi li zhong wan / si shen wan / zhen ren yang zang tang
colitis alergénica: tong xie yao fang
colitis ulcerativa x calor y humedad en la parte inferior del cuerpo: bai tou weng tang.
colitis ulcerativa x hiperactividad de hígado con deficiencia de bazo: tong xie yao fang.
colitis ulcerativa x def de bazo y estómago: shen ling bai zhu san
colitis ulcerativa x deficiencia de bazo y riñón: si shen wan.
coma x calor en el pericardio: qing ying tang / zhi bao dan / zi xue dan
coma x calor en el estómago y los intestinos: da cheng qi tang.
coma x viento interno y calor en hígado: ling yang gou teng tang & zi xue dan
coma por obstrucción interior con flema y humedad: su he xiang wan
coma por obstrucción interior con flema y calor: wen dan tang & zhi bao dan
coma de tipo turbio: wen pi tang & su he xiang wan
coma con deficiencia de yin: sheng mai san / di huang yin zi
coma con deficiencia de yang: sheng fu tang
coma hepático: xi jiao di huang tang / zhi bao dan
constipación de tipo exceso: ma zi ren wan.
constipación de tipo deficiencia: ji chuan jian
convulsiones infantiles: an gong niu huang wan / zhi jing san
convulsiones clónicas: da ding feng zhu / san jia fu mai tang
convulsiones x factores patógenos en canales y colaterales: ge gen tang
convulsiones por calor intenso: sheng ye cheng qi tang
convulsiones por deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
convulsiones por obstrucción por estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang

contusion cerebral: tong qiao huo xue tang / xue fu zhu yu tang
costalgia del cartílago: xue fu zhu yu tang
crecimiento retardado de los niños: he che da zao wan / liu wei di huang wan
cuidado postparto: sheng hua tang.
degeneracion hepatocuticular (enfermedad de wilson): da ding feng zhu
delirio: an gong niu huang wan / qing ying tang / zi xue dan / xi jiao di huang tang
dermatitis por calor y toxinas: pu ji xiao du yin
dermatitis por calor y humedad: long dan xie gan tang
desnutrición (infantil): bai zhu san / bu dai wan
diabetes insípida por deficiencia de flujo de yin de riñón: liu wei di huang wan
diabetes insípida por deficiencia de yang de riñón: you gui yin / jin kui shen qi wan
diabetes mellitus x calor y sequedad en pulmón y estómago: bai hu jia ren shen tang
diabetes mellitus por deficiencia de yin de riñón: liu wei di huang wan
diabetes mellitus por deficiencia de yin y yang: jin gui shen qi wan
diabetes mellitus de tipo jiao superior: bai hu jia ren shen tang
diabetes mellitus de tipo jiao medio: yu nu jian
diabetes mellitus de tipo jiao inferior: jin gui shen qi wan
diarrea x viento y frío; o frío y humedad: huo xiang zheng qi san / wei ling tang
diarrea x calor y humedad o calor de verano: ge gen huang qin huang lian tang
diarrea x indigestión: bao he wan
diarrea x qi del hígado que ataca sobre al bazo: tong xie yao fang
diarrea x deficiencia de bazo y estómago: shen ling bai zhu san / fu zi li zhong wan
diarrea x deficiencia de yang de riñón: si shen wan / tao hua tang
diarrea infantil: shen ling bai zhu san
​dificultad para hablar: bu yang huan wu tang / qian zheng san
difteria: liu shen wan / yang yin qing fei tang
disentería x calor y humedad: shao yao tang / jing fang bai du san
disentería x toxinas: bai tou weng tang
disentería x frío y humedad: wei ling tang
disentería x frío y deficiencia: li zhong tang / tao hua tang / zhen ren yang zang tang
disentería intermitente: wen pi tang / xiang sha liu jun zi tang
disentería amebiana: bai tou weng tang / ge gen huang qin huang lian tang
disentería bacilar: bai tou weng tang / ge gen huang qin huang lian tang
dismenorrea x bloqueo de qi y sangre: ge xia zhu yu tang
dismenorrea x frío y humedad: shao fu zhu yu tang
dismenorrea x deficiencia de hígado y riñón: tiao gan tang
distension x deficiencia yang de bazo y riñón: fu zi li zhong tang & wu ling san
distension x deficiencia yin de hígado y riñón: liu wei di huang wan / yi guan jian
distension x estancamiento de qi y humedad: chai hu shu gan san & wei ling tang
distension x calor y humedad: yin chen hao tang / zhou che wan
distension x bloqueo sanguíneo en hígado y bazo: shi zao tang / shou che wan
distencion del pecho: chai hu shu gan san / ge xie zhu yu tang
disuria x calor y humedad: ba zheng san / dao chi san
disuria x descenso del flujo de qi en el jiao medio: bu zhong yi qi tang
disuria x deficiencia de qi de riñón: shen qi wan

disuria, dolor uretral después de la micción, síndrome (exceso): chen xiang san
disuria, dolor uretral después de la micción, síndrome (def): bu zhong yi qi tang

dolor abdominal x frío: liang fu wan / tong mai si ni tang
dolor abdominal x calor: da cheng qi tang
dolor abdominal x deficiencia: xiao jian zhong tang / da jian zhong tang / fu zi li zhong tang
dolor abdominal x bloqueo de qi y sangre: chai hu shu gan tang / shao fu zhu yu tang
dolor abdominal x bloqueo en la digestión: bao he wan
dolor articular x frío wu tong tang. fu zi tang
dolor articular x viento: gui zhi shao yao zhi mu tang
dolor articular x humedad: juan bi tang
dolor articular x calor: bai hu jia gui zhi tang / er miao san
dolor articular crónico: du huo ji sheng tang

dolor de garganta: yin qiao san / liu shen wan / pu ji xiao du yin
dolor de muelas: yu un jian / chai ge jie ji tang
dolor de ojos: qi ju di huang wan
dolor precordial x estasis sanguíneo en el corazón: xue fu zhu yu tang / dan shen yin
dolor precordial x obstrucción de qi: gua lou xie bai ban xia tang
dolor precordial x calor y flema en el pulmón: xiao xian xiong tang & wei jing tang
dolor epigastrico x ataque de frío patógeno al estómago: liang fu wan / xiang su san
dolor epigastrico x estancamiento de alimento: bao he wan / xiao cheng qi tang
dolor epigastrico x ataque de qi del hígado al estómago: chai hu shu gan san
dolor epigastrico x calor en hígado y estómago: hua gan jian / xiao yao san
dolor epigastrico x deficiencia de yin de estómago: yang wei tang & shao yao gan cao tang
dolor epigastrico x estancamiento sanguíneo: shi xiao san & dan shen yin / xie xin tang
dolor epigastrico x deficiencia de bazo y estómago con frío: huang qi jian zhong tang
dolor en hipocondrio x bloqueo de qi del hígado: chai hu shu gan san
dolor hipocondríaco x bloqueo sanguíneo: xuan fu hua tang
dolor hipocondríaco x calor y humedad hígado y la vesícula: long dan xie gan tang
dolor hipocondríaco x  deficiencia de yin del hígado: yi guan jian
dolor lumbar sordo y goteo de orina: bu zhong yi qi tang / zhi bai di huang wan

dolor muscular por viento y frío externo y con calor interno: chai ge jie ji tang
dolor muscular por viento y humedad: qiang huo sheng shi tang
dolor muscular por bloque de qi y sangre: shen tong zhu yu tang
eclampsia x aumento del viento endógeno: ling yang gou teng tang
eclampsia x aumento de fuego y flema: niu huang qing xin wan
eclampsia puerperal: ling yang gou teng tang / tian ma gou teng tang
eczema: long dan xie gan tang / wei ling tang / gui zhi tang / jia wei er miao san
eczema escrotal: long dan xie gan tang
edema de tipo yang x desbordamiento de viento y agua: yue bi jia zhu tang
edema de tipo yang sumergido en agua y humedad: wu ling san & wu pi yin
edema de tipo yang con exceso de calor y humedad: ji jiao li huang wan
edema de tipo yin con insuficiencia de yang de bazo: shen ling bai zhu san
edema de tipo yin deficiencia de yang de riñón: zhen wu tang
edema cardiaco: fang ji fu ling tang / fang ji huang qi tang / ling gui zhu gan tang
emision nocturna: jin suo gu jing wan / gui lu er xin jiao / da bu yin wan
encefalitis: an gong niu huang wan / qing wen bai du yin / qing ying tang
endometriosis: gui zhi gu ling wan / shi xiao san
enfermedad coronaria con dolor x obstrucción del yang: gua lou xie bai ban xia tang
enfermedad coronaria x bloqueo de sangre: dan shen yin & tao hong si wu tang

enfermedad del estómago con dolor x calor en estómago: wen dan tang
enfermedad del estómago por deficiencia del estómago: si jun zi tang
enfermedad del estómago con deficiencia de sangre: gui pi tang

enfermedad del estómago con deficiencia de qi y yin: sheng mai san
enfermedad del estómago con deficiencia de yin y sangre: jia jian fu mai tang
reanimación: su he xiang wan
enfermedad de addison: da bu yin wan / liu wei di huang wan / zuo gui wan
enfermedad de burger (tromboangeitis obliterante): dang gui si ni tang
enfermedad de meniere con hiperactividad del yang de hígado: tian ma gou teng yin
enfermedad de meniere x flema turbia en el jiao medio: ban xia bai zhu tian ma tang
enfermedad de meniere x def de bazo y riñón: bu zhong yi qi tang & zhen wu tang
enfermedad de wilson: da din feng zhu
enfermedad pulmonar x calor y deficiencia: mai men dong tang / qing zao jiu fei tang
enfermedad pulmonar x frío y deficiencia: zhi gan cao tang

enfisema pulmonar: bei mu gua lou san / she gan ma huang tang / ling gan wu wei

enteritis: tong xie yao fang / wei ling tang / wu ling san / zhen wu tang

enuresis x frío y deficiencia de riñón: sang piao xiao san / jin suo gu jing wan

envenenamiento por hongos: gua di san

epilepsia por fuego del hígado con calor y flema: long dan xie gan tang
epilepsia por deficiencia de yin de hígado y riñón: zuo gui wan / he che da zao wan
epilepsia por deficiencia de bazo y estómago: liu jun zi tang
epilepsia con estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang
epistaxis: huang lian jie du tang / shi hui san / si sheng wan

erisipela x exceso de viento, calor y fuego: pu ji xiao du yin
erisipela x estancamiento de fuego en el canal de hígado: long dan xie gan tang
erisipela x calor y toxinas en el sistema ying (nutriente): qing wen bai du yin
erisipela x calor y toxinas en el corazón y estómago: xie xin tang
erisipela x con deficiencia de líquidos yin: sheng ye tang / yi wei tang

flema turbia en el pulmón: xing su san / su zi jiang qi tang
flema que obstruye el jiao medio: er cheng tang
flema con estancamiento que causa disnea y opresión en el pecho: wen dan tang
flema con viento interno, temblor, espasmos en cara o extremidades: qian zheng san
flema con deficiencia de pulmón: bu fei e jiao san
flema con deficiencia de bazo: liu jun zi tang
flema con deficiencia de riñón: jin gui shen qi wan / jin shui liu jun jian
flema con deficiencia de yin de pulmón y riñón: sheng mai san

hematuria síndrome shi (exceso): xiao ji yin zi
hematuria síndrome síndrome xu (deficiencia): zhi baii di huang wan

infección aguda del tracto urinario: ba zheng san / dao chi san
litiasis renal: ba zhen san / shi wei san

quiluria con síndrome shi (exceso): bei xie fen qing yin
quiluria con síndrome xu (deficiencia): liu wei di huang wan
eructo: bao he wan
escalofrios y fiebre: xiao chai hu tang / da yuan yin / hao qin qing dan tang
esguince/tensión del músculo lumbar: du huo ji sheng tang / zhi bai di huang wan
espasmo del esofago: ban xia hou po tang
espasmo gastrointestinal: dang gui jian zhong tang / xio jian zhong tang
espermatorrea x deficiencia de yin con exceso de fuego: zhi bai di huang wan / zuo gui wan

espermatorrea x deficiencia de yang de riñón: jin suo gu jing wan / you gui wan
espermatorrea x acumulo interno de calor y humedad: bi xie fen qing yin
espermatorrea x desequilibrio de la función del corazón y riñón: sang piao xiao san
esquistosomiasis con retención de calor y humedad: liu shen wan / san ren tang
esquizofrenia con deficiencia de corazón y bazo: yang xin tang & gan mai da zao tang

esquizofrenia con estancamiento de qi y flema: dao tan tang

esquizofrenia con exceso de fuego del hígado y flema: dang gui long hui wan
esclerodermia con estancamiento sanguíneo: tao hong si wu tang
estancamiento sanguineo con calor en sangre: xi jiao di huang tang
estancamiento sanguineo con frío en los vasos sanguíneos: dang gui si ni tang
estancamiento de qi y sangre en la cabeza y cara: tong qiao huo xue tang
estancamiento de qi y sangre en el pecho y región del hipocondrio: xue fu zhu yu tang
estancamiento de qi y sangre en el abdomen: ge xie zhu yu tang
estancamiento de qi y sangre en el abdomen (lateral): shao fu zhu yu tang
estancamiento de qi y sangre en los canales y colaterales: tao hong si wu tang
estancamiento sanguíneo x deficiencia de qi: bu yang huan wu tang
estancamiento sanguíneo x deficiencia de yin y yang y masas duras: gui zhi fu ling wan
estomatitis (ulcerativa): dao chi san
estrabismo: bu zhong yi qi tang
faringitis: niu huang jie du pian / pu ji xiao du yin / qiang lan tang
fatiga x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang / shi quan da bu tang
fatiga x deficiencia de sangre: dan gui bu tang
fatiga x deficiencia de yin del corazón: zhi gan cao tang / tian wang bu xin dan
fatiga x deficiencia de yang de riñón: you gui yin
fiebre x deficiencia de yin: qing gu san / da bu yin wan / zhi bai di huango wan
fiebre x deficiencia de qi y sangre: bu zhong yi qi tang / qing shu yi qi tang
fiebre x deficiencia de sangre: gui pi tang / dang gui bu xue tang

fiebre x deficiencia de yang: jin kui shen qi wan
fiebre x bloqueo de calor en el canal de hígado: dan zhi xiao yao san / yue qu wan

fiebre x estancamiento sanguíneo interno: xue fu zhu yu tang
fiebre escarlatina: zi xue dan
fiebre hemorragica con factores patógenos atacando al sistema wei (defensivo superficial): yin qiao san
fiebre con calor en el canal yangming: bai hu tang
fiebre ondulante con mas humedad que calor: san ren tang
fiebre ondulante con mas calor que humedad: gan lu xiao du yin

fiebre postparto: dang gui jian zhong tang / huang qi jiang zhong tang
fiebre reumatica con calor y viento en el ying (nutritivo) y wei (defensivo interno): bai hu jia gui zhi tang
fiebre reumatica con calor en el ying (nutritivo) y sistema vascular sanguíneo: xi jiao di huang tang
fiebre reumatica con viento, frío y humedad: juan bi tang
fiebre reumatica deficiencia de yin con calor interno: qing gu san
fiebre reumatica deficiencia de yang de corazón: sheng mai san / shen fu tang
fiebre vespertina: da bu yin wan / qing gu san / liu wei di huang wan
filariasis con calor y humedad en el canal de hígado: long dan xie gan tang
filariasis con calor y humedad en la vesícula biliar: ba zheng san
filariasis con deficiencia de yin de riñón: zhi bai di huang wan
filariasis con acumulación interna de frío y humedad: wu ling san
flacidez de huesos y musculos: hu qian wan / qing e wan
flebitis trombotica: si miao yong an tang
flemon (agudo) en estadío inicial y piógeno: wu wei xiao du yin
flemon (agudo) en estadío ulcerativo: tuo li xiao du yin
forúnculos: huang lian jie du tang / liu shen wan / niu huang jie du pian 
gastritis (crónica) con bloqueo del qi de hígado y estómago: si ni san / zuo jin wan
gastritis (crónica) con hiperactividad del qi del hígado que ataca al estómago: chai hu shu gan san
gastritis (crónica) con calor en el estómago con deficiencia de yin: yu nu jian / yang wei tang
gastritis (crónica) deficiencia de bazo y estómago: xiang sha liu jun zi tang / huang qi jian zhong tang
gastroptosis: bu zhong yi qi tang / li zhong wan
gastroenteritis con acumulación de frío y calor: ban xia xie xin tang

gastroenteritis con acumulación de calor y agua: sheng jiang xie xin tang

gastroenteritis con acumulación de calor y humedad: san ren tang

gastroenteritis con deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong wan / fu zi li zhong wan

gastroenteritis con calor en la parte superior del cuerpo y frío en la parte inferior: huang lian tang

gastroenteritis con con deficiencia de qi de bazo y estómago: gan cao xie xin tang
gingivitis: bai hu tang / yu nu jian / zhi bai di huang wan / zhu ye shi gao tang
glaucoma: ci zhu wan / qi ju di huang wan / zhen gan xi feng tang
globus hystericus: ban xia hou po tang
glositis: yu nu jian
golpe de calor: qing shu ti qi tang / zhu ye shi gao tang / xiang ru san / xin jia xiang ru san
gonorrea: bi xie fen qing yin / er miao san
gripe x viento y frío: cong chi tang / jing fang bai du san
gripe x viento y calor: yin qiao san / sang xing tang / xin jia xiang ru yin
gripe x frío externo con calor interno: ma xing shi gan tang
gripe con deficiencia de qi: shen su yin / yu ping feng san
gripe con deficiencia de yin: jia jian wei rui tang
heces con sangre: huang tu tang / huai hua san
hematemesis: shi hui san /
hematuria: xiao ji yin zi / xi jiao di huang tang
hemiplejia: bu yang huang wu tang / qian zheng san
hemoptisis: ba xian chang shou wan / bai he gu jin tang / qing zo jiu fei tang
hemorroides: huai hua san / huai jiao wan
hepatitis x calor y humedad: yin chen hao tang / ma huang lian qiao chi xiao dou tang
hepatitis x estancamiento de qi de hígado: chai hu shu gan tang
hepatitis x humedad en el bazo: wei ling tang
hepatitis x deficiencia de yin de hígado: yi guan jian
hepatitis x calor intenso y toxinas: an gong niu huang wan / zhi bao dan
hepatitis aguda: yin chen hao tang / yin chen wu ling san
heridas: qi li san / xue fu zhu yu tang
hernia: ju he wan / tian tai wu yao san
hernia escrotal: tian tai wu yao san
hernia inguinal: dao qi tang / tian tai wu yao san
herpés zoster con calor y humedad: long dan xie gan tang
herpés zoster con estancamiento de qi y sangre: chai hu shu gan tang
hidrocele escrotal: wei ling tang / wu ling san
hiperaldosteronismo (síndrome de conn): jin kui shen qi wan / zhen wu tang
hiperlipoproteinemia: long dan xie gan tang
hiperplasia de la prostata: ba zheng san
hipertension x exceso de fuego del hígado: long dan xie gan tang
hipertension x hiperactividad del yang del hígado: tian ma gou teng yin
hipertension x deficiencia de yin con exceso de yang: qi ju di huang wan
hipertension x deficiencia de yin y yang: er xian tang
hipertension x acumulación excesiva de flema y humedad: ban xia bai zhu tian ma tang
hipertiroidismo x obstrucción y estancamiento de qi y flema: hai zao yu wu tang
hipertiroidismo x exceso de fuego del hígado: long dan xie gan tang
hipertiroidismo x deficiencia de yin de corazón e hígado: tian wang bu xin dan & yi guan jian
hipo con frialdad en el estómago: ding xiang san
hipo con fuego en el estómago: xiao cheng qi tang / zhu ye shi gao tang
hipo con contraflujo de qi y obstrucción de flema: xuan fu dai zhe tang / er chen tang
síndrome xu (deficiencia):
hipo con deficiencia de yang de bazo y estómago: li zhong tang / bu zhong yi qi tang
hipo con deficiencia de yin del estómago: yi wei tang
hipocalcemia: san jia fu mi tang
hipotermia x acumulación de frío y estancamiento sanguíneo: gui zhi tang / dang gui si ni tang / dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang
hipotermia x tipo de calor transformado en frío: huang lian jie du tang
hipotiroidismo: jin kui shen qi wan / zhen wu tang
histeria: gan mai da zao tang
hongos en las uñas x estancamiento de hígado y deficiencia de bazo: xiao yao san
hipotermia x estancamiento de qi y sangre: ge xia zhu yu tang & liu jun zi tang
hipotermia x estancamiento de calor y humedad: da chai hu tang & yin chen hao tang
ictericia tipo yang con mas calor que humedad: yin chen hao tang
ictericia tipo yang con mas humedad que calor: yin chen wu ling san
ictericia tipo yang con igual calor y humedad: gan lu xiao du dan
ictericia tipo yang con síntomas externos: ma huango lian qiao chi xiao dou tang
ictericia tipo yang con calor intenso y toxinas: an gong niu huang wan
ictericia tipo yang con ostrucción del conducto biliar: da chai hu tang / wu mei wan
ictericia tipo tipo yin con obstrucción de frío y humedad: yin chen zhu fu tang
ictericia tipo tipo yin con deficiencia de sangre y bazo: huang qi jian zhong tang
ictericia tipo tipo yin con estancamiento sanguíneo: ge xia zhu yu tang
ictericia neonatal debido a calor y humedad: yin chen hao tang
ictericia neonatal debido a frío y humedad: yin chen hao & li zhong tang
ictericia neonatal debido a estancamiento sanguíneo: xue fu zhu yu tang
impetigo: huang lian jie du tang / wu wei xiao du yin
impotencia x disminución de fuego en ming-men: wu zi yan zong wan
impotencia x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang
impotencia x riñón dañado por miedo y ansiedad: da bu yuan jian
impotencia x calor y humedad en el jiao inferior: zhi bai di huang wan
incontinencia de orina: bu yang huan wu tang
indigestion x causado por estancamiento de alimento: bao he wan
indigestion x estancamiento de qi: yue qu wan
indigestion x estancamiento de qi del hígado: chai hu shu gan san
indigestion x deficiencia de bazo y estómago: liu jun xi tang / shen ling bai zhu san
infarto del miocardio: sheng mai san
infección del tracto respiratorio superior x invasión del viento y frío: jing fang bai du san / ma xing shi gan tang
infección del tracto respiratorio superior x invasión de viento y calor: yin qiao san / qing lan tang
infección del tracto respiratorio superior x invasión de viento, calor y sequedad: qing zao jiu fei tang / sang xing tang
infección del tracto respiratorio superior x invasión de calor de verano y humedad: xiang ru san
infeccion del tracto urinario x calor y humedad en la vejiga: ba zheng san
infeccion del tracto urinario x estancamiento de calor en el corazón, hígado y vesícula biliar: dao chi san / long dan xie gan tang / huang lian jie du tang
infeccion del tracto urinario x deficiencia de bazo y riñón: si jun zi tang & liu wei di huang wan / zhi bai di huang wan
infeccion piogena sistemica x calor intenso en los sistemas qi y ying: bai hu tang & huango lian jie du tang
infeccion piogena sistemica x invasión de calor en los sistemas ying y sangre: xi jiao di huang tang & huang lian jie du tang
infeccion piogena sistemica x deficiencia de calor debido a calor excesivo: xi jiao di huang tang & huang lian jie du tang & sheng mai san
infeccion piogena sistemica x deficiencia de yang con síntomas de frío en extremidades debido a calor excesivo: shen fu tang
infección supurativa: ren shen bai du san / yin qiao bai du san
infertilidad x estancamiento de sangre: gui zhi fu ling wan
infertilidad x acumulación de frío en los canales: wen jing tang
infertilidad x deficiencia de yin de riñón: zuo gui wan
infertilidad x deficiencia de yang de riñón: you gui wan
infertilidad x disminución de fuego del ming-men: wu zi yan zong wan
inflamacion: jing fang bai du san / si miao yong an tang / yin qiao bai du san
inflamacion pelvica: da huang mu dan pi tang / long dan xie gan tang / tao he cheng qi tang / gui zhi fu ling wan
influenza (ver gripe)
influenza gastrointestinal: bao he wan
inquietud: tian wang bu xin dan / wen dan tang
insomnio x estancamiento de fuego del hígado: long dan xie gan tang
insomnio x acumulación de calor y flema: wen dan tang
insomnio x deficiencia de yin y exceso de fuego: huang lian e jiao tang / zhu sha an shen wan / tian wang bu xin dan
insomnio x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang / yang xin tang
insomnio x deficiencia de qi de corazón y vesícula biliar: suan zao ren tang
insuficiencia cardiaca x deficiencia de yang: si ni tang / tong mai si ni tang / shen fu tang
insuficiencia cardiaca x frío y deficiencia del riñón: zhen wu tang
insuficiencia cardiaca x deficiencia de pulmón: sheng mai san
insuficiencia cardiaca congestiva x deficiencia de qi y yin (esencia vital): sheng mai san
insuficiencia cardiaca congestiva x estancamiento sanguíneo con obstrucción de agua: ge xia zhu yu tang & wu ling san
insuficiencia cardiaca congestiva x edema causado por deficiencia de yang (función vital): sheng wu tang
insuficiencia cardiaca congestiva x postración de yang qi: shen jie san
intoxicacion por comida: gua di san
intranquilidad: huang lian e jiao tang / san huango si wu tang / suan zao ren tang / xie xin tang
irritación de colon: wen pi tang / sheng ye tang
laringitis aguda: yin qiao san / yin qiao bai du san
laringitis crónica con deficiencia de flujo de yin de pulmón y riñón: bai he gu jin tang / yang yin qing fei tang
ictericia tipo tipo yin con deficiencia de qi de pulmón y bazo: bu zhong yi qi tang
leptospirosis x factores patógenos en el sistema wei y qi: yin qiao san
leptospirosis x calor y humedad en los tres jiao: san shi tang
leptospirosis x calor de verano y humedad transformado en ictericia aguda: qing wen bai du yin & yin chen hao tang
leptospirosis x calor de verano que lesiona a pulmón: bai hu tang & (qian jin) wei jing tang
leptospirosis x calor en el pericardio, con viento endógeno del hígado: qing ying tang & ling yang gou teng tang
lesion de ligamentos de las articulaciones de la rodilla: fu yuan huo xue tang
lesión de meniscos de la rodilla: fu yuan huo xue tang
leucemia (aguda) x calor intenso y tóxinas: xi jiao di huang tang / zi xue dan / zhi bao dan
leucemia (aguda) x deficiencia de yin de hígado y riñón: da bu yuan jian
leucemia (aguda) x deficiencia de yang de riñón: you gui wan
leucemia (crónica) x obstrucción de flema y estancamiento sanguíneo: ge xia zhu yu tang
leucemia (crónica) x deficiencia de qi y sangre: ren shen yang ying tang / ba zhen tang
leucemia (crónica) x deficiencia de yin de hígado y riñón: da bu yuan jian
leucemia (crónica) x calor intenso y toxinas: xi jiao di huang tang
leucocitopenia y granulocitopenia x deficiencia de qi y yin: sheng mai san
leucocitopenia y granulocitopenia x deficiencia de yang de bazo y riñón: fu zi li zhong tang & you gui wan
leucocitopenia y granulocitopenia x debilidad de bazo y estómago: si jun zi tang & huango qi jian zhong tang
leucorrea x calor y humedad: jia wei er miao san / yu dai wan / er miao san
leucorrea x deficiencia de yin con exceso de fuego: gu jing wan
leucorrea x deficiencia de corazón y riñón: zhen ling dan
leucorrea x estancamiento de qi de hígado: xiao yao san / long dan xie gan tang
linfadenitis: pu ji xiao du yin / xiao luo wan
linfangitis (aguda): huang lian jie du tang / wu wei xiao du yin
loquios: sheng hua tang
lumbago x frío y humedad: gan jiang ling zhu tang / du huo ji sheng tang
lumbago x calor y humedad: jia wei er miao san
lumbago x deficiencia de riñón: qing e wan
lumbago x deficiencia de yang, agregar: you gui wan
lumbago x deficiencia de yin, agregar: zuo gui wan
lupus eritematoso sistemico x con intenso calor y toxinas: qing wen bai du yin
lupus eritematoso sistemico x acúmulo de calor interno debido a deficiencia de yin: qing hao bie jia tang & da bu yin wan
lupus eritematoso sistemico x deficiencia de yang de bazo y riñón: er xian tang & wu ling san
macula: huang lian jie du tang / qing wen bai du yin / xi jiao di huang tang. qing ying tang
malaria regular: xiao chai hu tang
malaria caliente (mas fiebre, poco escalofrío): bai hu jia gui zhi tang / bai hu jia ren shen tang
malaria fría (solo escalofrío, sin fiebre): chai hu gui jiang tang
malaria maligna tipo calor: zi xue dan
malaria maligna tipo frío: huo xiang zheng qi san / su he xiang wang
malaria maligna con escalofríos y fiebres alternantes: da yuan yin
mandibula contraida: su he xiang wan / yu zhen san
mania x aumento de fuego y flema: an gong niu huang wan / dang gui long hui wan
mania con convulsiones: ling yang gou teng tang
mania x deficiencia de yin por fuego excesivo: xue fu zhu yu tang

mareo (ver vertigo)
masa abdominal blanda (sin forma y no fija) por estancamiento de qi de hígado: mu xiang shun qi san / zuo jin wan / gan mai da zao tang
masa abdominal blanda (sin forma y no fija) por estancamiento de alimento y flema: xiang sha liu jun zi tang
masa abdominal con forma y no movible por obstrucción de sangre y estancamiento de qi: wu ji san
masa abdominal x estancamiento de qi y sangre: ge xia zhu yu tang
masa abdominal x deficiencia de qi verdadero: ba zhen tang & hua ji wan
mastitis: tou nong san & wu wei xiao du yin
meningitis: an gong niu huang wan / liang ge san / qing ying tang / zi xue dan / qing wen bai du yin
menopausia x deficiencia de yin de riñón: zuo gui yin
menopausia x deficiencia de yang de riñón: you gui yin
menopausia x deficiencia de yin y yang: er xian tang
menopausia x estancamiento de qi del hígado: xiao yao san
menstruación irregular por estancamiento de qi del hígado: xiao yao san
menstruación irregular por estancamiento de hígado que actúa sobre el bazo: shen ling bai zhu san
menstruación irregular por deficiencia de riñón: gu yin jian
menstruación temprana por calor en la sangre: dan zhi xiao yao san
menstruación temprana por deficiencia de qi: gui pi tang / bu zhong yi qi tang
menstruación tardía por frialdad en la sangre: wen jing tang
menstruación tardía por deficiencia de sangre: ren shen yang ying tang
menstruación tardía por estancamiento de qi: jia wei wu yao tang
menstruación tardía por estancamiento de sangre: tao hong si wu tang
menstruación prolongada por deficiencia de qi: gui pi tang
menstruación prolongada por calor en la sangre: gu jing wan
miastenia gravis: bu zhong yi qi tang
miccion frecuente x acumulación de calor y humedad: ba zheng san / bi xie fen qing yin
miccion frecuente x deficiencia de corazón y riñón: sang piao xiao san
miccion frecuente x deficiencia de bazo y riñón: suo quan wan
miocarditis x deficiencia de qi y yin: sheng mai san / zhi gan cao tang / jia jian fu mai tang
miocarditis x deficiencia de yang con edema: zhen wu tang
miocarditis x deficiencia de yang con postración: shen fu long mu tang
miocarditis viral x calor y fuego que actúa sobre el corazón: zhu sha an shen wan
miocarditis viral x deficiencia de sangre en el corazón: jia jian fu mai tang / gui pi tang / sheng mai san
miocarditis viral x estancamiento sanguíneo en el sistema cardiovascular: xue fu zhu yu tang
mioma uterino: gui zhi fu ling wan
nariz tapada: cong chi tang / xin yi san
nausea y vomito: huo xiang zheng qi san / ping wei san / xiang sha liu jun zi tang / wen dan tang
nauseas: ban xia xie xin tang / fu zi xie xin tang / ju pi zhu ru tang
nefritis (aguda) x edema con afección exterior de frío: yue bi jia zhu tang & ma huang lian qiao chi xiao dou tang
nefritis (aguda) x edema con sensación fuerte: wu ling san & wu pi yin
nefritis (aguda) x edema con calor y toxinas intenso: wu wei xiao du yin
nefritis (aguda) x hematuria causado por calor y humedad: xiao ji yin zi
nefritis (cronica) con con edema causado por desbordamiento de agua: zhen wu tang
nefritis (cronica) sin edema, pero con retención de agua y humedad: huang qi bu zhong tang
nefritis (cronica) con hipertensión, causada por deficiencia de yin de hígado y riñón, y aumento de yang de hígado: di huang yin zi
nefritis (cronica) con uremia causado por incremento de factores patógenos y resistencia débil del cuerpo: wen pi tang
nefritis (cronica) en estadío latente, con deficiencia de bazo y riñón: da bu yuan jian
nefritis glomerular (crónica) x retención de agua y humedad causada por deficiencia de yang de bazo: huang qi bu zhong tang
nefritis glomerular (crónica) x retención de agua y humedad causada por deficiencia de yang de bazo y riñón: wei ling tang / si mo tang & wu ling san / ji jiao li huang wan / she gan ma huang tang
nefritis glomerular (crónica) x deficiencia de yin de hígado y riñón con exceso de yang de hígado: di huang yin zi / qi ju di huang wan
nefritis glomerular (crónica) x deficiencia de qi y sangre de bazo y riñón: da bu yuan jian
nefritis glomerular (crónica) x deficiencia de bazo y riñón con yin interno turbio: wen pi tang
neumonia (infantil) x viento y calor que actúa sobre el pulmón: ma xing shi gan tang
neumonia (infantil) x calor y flema que obstruye al pulmón: ting li da zao xie fei tang
neumonía (lobar y lobular) x factores patógenos que atacan al pulmón: yin qiao san
neumonía (lobar y lobular) x acúmulo de calor y flema en el pulmón: ma xing shi gan tang
neumonía (lobar y lobular) x calor patógeno en el sistema ying (nutritivo): qing ying tang
neumonía (lobar y lobular) x deficiencia de líquidos yin: san jia fu mai tang & qing ying tang
neumonía (lobar y lobular) x postración de yang qi con shock: shen fu tang
neumonía (lobar y lobular) x deficiencia de qi y yin: yi gong san & sang xing tang
neumonia (micoplasma) x viento, frío y humedad: xing su san
neumonia (micoplasma) x viento y calor que actúa sobre el pulmón: sang ju yin
neumonia (micoplasma) x factores patógenos en el canal shaoyang: xiao chai hu tang
neumonia (micoplasma) x factores patógenos en el pulmón y estómago: bai hu tang & wei jing tang
neumosilicosis x pérdida de la función de purificación y descenso del pulmón: sang xing tang
neumosilicosis x estancamiento de flema: hai zao yu hu tang
neumosilicosis x depresión de qi y yin: qing zao jiu fei tang
neuralgia intercostal x acumulación de calor y agua: da xian xiong tang
neuralgia intercostal x estancamiento sanguíneo: fu yuan huo xue tang
neuralgia intercostal x estancamiento de qi: yue qu wan
neuralgia intercostal x desequilibrio entre el hígado y el bazo: si ni san
neuralgia trigeminal: qian zheng san / zhi jing san / tian ma gou teng yin
neurastenia x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang
neurastenia x deficiencia de yin con exceso de fuego: suan zao ren tang & zhu sha an shen wan
neurastenia x deficiencia de vesícula biliar con calor y flema: wen dan tang
neuritis optica: liu wei di huang wan / long dan xie gan tang / ming mu di huang wan
neurosis x estancamiento de qi de hígado: chai hu shu gan san
neurosis x hiperactividad de fuego debido a deficiencia de líquidos yin: huang lian e jiao tang & tian wang bu xin dan
neurosis x ascenso de fuego de corazón: zhu sha an shen wan
neurosis gastrica: ping wei san / si ni san / wei ling tang
neurosis gastrointestinal: ban xia hou po tang / xuan fu dai zhe tang / yi guan jian / yue qu wan
neurosis vegetativa x deficiencia de calor y qi de vesícula biliar, con insuficiencia de sangre: yang xin tang
neurosis vegetativa x disarmonia entre hígado y estómago: si ni san
nicturia: jin kui shen qi wan / suo quan wan
obesidad: dao tan tang / fang feng tong sheng san
obstruccion de flujo en la espalda de los conductos linfaticos: pu ji xiao du yin
obstrucción intestinal (aguda): da chai hu tang / da cheng qi tang / da xian xiong tang / gan sui tong jie tang
obstrucción pilorica (incompleta): xuan fu dai zhe tang
obstrucción x flema en garganta: xuan fu dai zhe tang
obstruccion x humedad en el bazo y estómago: huo xiang zheng qi san / ping wei san
obstruccion x humedad y calor en el jiao medio: gan lu xiao du dan
obstruccion x humedad causada por astenia de bazo: xiang sha liu jun zi tang
ojos con sangre: dan zhi xiao yao san / long dan xie gan tang / chai ge jie ji tang / jing fang bai du san
olvidadizo: gui pi tang / ren shen yang ying tang / sang piao xiao san / tian wang bu xin dan / zuo gui wan
opistotonos: ling yang gou teng tang
orquitis: ju he wan
osteomielitis (piogena) estadío temprano: wu wei xiao du yin & huang lian jie du tang
osteomielitis (piogena) estadío purulento: tuo li xiao du yin
otitis media catarral aguda por ataque de viento patógeno en el oído: yin qiao san / xin yin san
otitis media catarral aguda por acumulación de humedad en el oído: si ling san
otitis media catarral crónica: tong qiao huo xue tang
otitis media supurativa aguda por calor patógeno externo y toxinas en el oído: yin qiao san / cang er san
otitis media catarral aguda por calor y humedad en el hígado y vesícula biliar: long dan xie gan tang
otitis media supurativa crónica: shen ling bai zhu san / zhi bai di huang wan
palpitaciones x irritabilidad: wen dan tang
palpitaciones x deficiencia de sangre: gui pi tang / sheng mai san / zhi gan cao tang
deficiencia de yin con exceso de fuego: tian wang bu xin dan / zhu sha an shen wan / zhi bai di huang wan
palpitaciones x deficiencia de yang de corazón: gui zhi gan cao long gu mu li tang
palpitaciones x retención de líquidos: ling gui zhu gan tang / zhen wu tang
pancreatitis x estancamiento de qi y retención de alimento: qing yi tang
pancreatitis x calor excesivo en bazo y estómago: qing yi tang & da cheng qi tang
pancreatitis x calor y humedad en el hígado y vesícula biliar: qing yi tang & long dan xie gan tang / yin chen hao tang & chai hu shu gan tang
pancreatitis x estancamiento de calor en el hígado y estómago: da chai hu tang & xiao cheng qi tang
pancreatitis x estancamiento de qi y sangre: si ni san & shao fu zhu yu tang
pancreatitis x resistencia débil del cuerpo con prevalecía de factores patógenos: fu zi li zhong tang & ge xia zhu yu tang
paperas: qiang lan tang
paralisis (wei zheng) x deficiencia de líquidos por calor en el pulmón: qing zao jiu fei tang / yi wei tang
paralisis (wei zheng) x acúmulo de calor y humedad: jia wei er miao san
paralisis (wei zheng) x deficiencia de bazo y estómago con frío: shen ling bai zhu san
paralisis (wei zheng) x deficiencia de hígado y riñón: hu wian wan
paralisis de bell (paralisis facial): qian zheng san & bu yang huan wu tang
paralisis infantil: bu yang huan wu tang
parasitosis: bu dai wan / wu mei wan
parotiditis x patógenos virulentos del exterior: yin qiao san / ying qiao bai du san / jing fang bai du san
parotiditis x acúmulo de calor y toxinas: pu ji xiao du yin
pérdida de pelo y dientes: zuo gui wan
pérdida del olfato: xin yi san
periodontitis: niu huang jie du pian / yu nu jian
peritonitis x deficiencia de qi y yin: si jun zi tang & qing gu san
peritonitis x obstrucción de flujo de sangre con estancamiento: xue fu zhu yu tang
pesadillas: gui pi tang
pericarditis: ji jiao li huang wan
pielonefritis x calor y humedad en la vejiga: ba zheng san
pielonefritis x estancamiento de humedad en el hígado y vesícula biliar: long dan xie gan tang
pielonefritis x con viento y calor: yin qiao san
pielonefritis x con fiebre alta pero sin sudoración: zi chi tang
pielonefritis x con escalofríos y fiebre: xiao chai hu tang
pielonefritis x deficiencia de yin de riñón, con retención de calor y humedad: zhi bai di huang wan
pielonefritis x deficiencia de bazo y riñón: shen ling bai zhu san & er xian tang
pleuritis (pleuresia) x acúmulo de calor y flema: chai hu xian xiong tang: da qing long tang
pleuritis (pleuresia) x retención de flujo en el pecho: ting li da zao xie fei tang / shi zao tang
pleuritis (pleuresia) x deficiencia de yin: qing gu san & xiao xian xiong tang
poliradiculitis (infecciosa) x obstrucción de los canales y colaterales por calor y humedad: san miao san
poliradiculitis (infecciosa) x deficiencia de flujo de yin de hígado y riñón: hu qian wan
poliradiculitis (infecciosa) x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
postración: da ding feng zhu / shen fu tang / si ni tang / tong mai si ni tang
prolapso del ano y utero: bu zhong yi qi tang
prolapso uterino: bu zhong yi qi tang
prostatitis: ba zheng san / sheng fu tang / si ni tang / tong mi si ni tang
prurito (cutáneo) x viento y sequedad: dang gui yin zi
prurito (cutáneo) x calor y humedad: long dan xie gan tang
psicosis x síndrome depresivo: estancamiento de qi y flema: dao tan tang
psicosis x síndrome depresivo: deficiencia de corazón y bazo: yang xin tang
psoriasis: dang gui yin zi / xi jiao di huang tang & bai hu tang / chai ge jie ji tang
pulmonía x factores patógenos que afectan al pulmón: yin qiao san
pulmonía x acumulación de calor y flema en el pulmón: ma xing shi gan tang & wei jing tang
pulmonía x deficiencia de qi y yin, con remanente calor y flema: zhu ye shi gao tang
pulmonía x postración de yang qi: shen fu tang / sheng mai san
púrpura (alergica) x afección de viento y calor externo: yin qiao bai du san
púrpura (alergica) x sangrado debido a calor en el sistema sanguíneo: xi jiao di huang tang
púrpura (alergica) x fracaso del bazo para controlar el flujo de sangre: gui pi tang
púrpura trombocitopenia x deficiencia de qi y bazo: gui pi tang
púrpura trombocitopenia x sangrado debido a calor en el sistema sanguíneo: xi jiao di huango tang
púrpura trombocitopenia x deficiencia de yin con exceso de fuego: da bu yin wan
queratitis x deficiencia de hígado con calor en pulmón: si wu tang & xie bai san
queratitis x calor y sequedad en el canal de pulmón: qing zao jiu fei tang
quiste ovarico: gui zhi fu ling wan
regurgitación acida x frío: xiang sha liu jun zi tang
regurgitación acida x calor: zuo jin wan
resfriado comun (ver gripe)
retención de líquidos x exceso en el estómago y los intestinos: ji jiao li huang wan
retención de líquidos x exceso en el pecho y el hipocondrio: shi zao tang / ting li da zao xie fei tang
retención de líquidos x exceso en el pulmón y pecho: xiao qing long tang / ling gan wu wei jiang xin tang / ting li da zao xie fei tang
retención de líquidos x exceso en las 4 extremidades: xiao qing long tang / da qing long tang
retención de líquidos x deficiencia de yang de bazo y estómago: ling gui zhu gan tang
retención de líquidos x deficiencia de yang de riñón: jin kui shen qi wan / zhen wu tang / wu ling san
retencion de loquios: sheng hua tang
​retinosis pigmentaria x disminución del fuego del mingmen: you gui yin
​retinosis pigmentaria x deficiencia de hígado y riñón: ming mu di huang wan
retinitis: ci zhu wan / liu wei di huang wan / qi ju di huang wan
reumatismo x calor patógeno: bai hu jia gui zhi tang
reumatismo x calor y humedad: xuan bi tang
reumatismo x frío y humedad: juan bi tang
reumatismo x deficiencia de qi y yin: sheng mai san
rigidez de cuello y hombros: gui zhi jia ge gen tang / ge gen tang / chai ge jie ji tang
rinitis aguda x afección de viento y frío externo: sin yi san
rinitis aguda x afección de viento y calor externo: sang ju yin & cang er zi san
rinitis crónica: yu ping feng san / cang er zi san & tao hong si wu tang
rinitis alérgica: cang er zi san & bu zhong yi qi tang / yu ping feng san
rinitis atrófica x sequedad de los pulmones debido a deficiencia de líquidos yin: yang yin qing fei tang
rinitis atrófica x deficiencia de pulmón y riñón: bai he gu jin tang
rosacea: si wu tang / tong qiao huo xue tang
sangrado dado x tos con sangre x viento y calor que actúa sobre el pulmón: sang xing tang
sangrado dado x tos con sangre x fuego del hígado que actúa sobre el pulmón: xie bai san / xi jiao di huango tang
sangrado dado x tos con sangre x deficiencia de yin con exceso de fuego: bai he gu jin tang
sangrado dado x epistaxis x calor en el pulmón: sang ju yin
sangrado dado x epistaxis x calor en el estómago: yu nu jian
sangrado dado x epistaxis x fuego del hígado: long dan xie gan tang
sangrado dado x epistaxis x deficiencia de bi y sangre: shi quan da bu tang / gui pi tang
sangrado dado x epistaxis x esputo con sangre x acumulación de calor en el estómago: xie xin tang
sangrado dado x epistaxis x esputo con sangre x ataque de estómago por fuego en el hígado: long dan xie gan tang / xi jiao di huango tang
sangrado dado x heces con sangre x deficiencia de bazo y estómago con presencia de frío: huang tu tang
sangrado dado x heces con sangre x acumulo de calor y humedad: huai hua san
sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de yin con exceso de fuego: zhi bai di huang wan
sangrado dado x orina con sangre x hiperactividad de fuego de corazón: xiao ji yin zi
sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de bazo y riñón: bu zhong yi qi tang

sangrado dado x orina con sangre x calor en la sangre: gu jing tang / dan zhi xiao yao san
sangrado dado x orina con sangre x estancamiento sanguíneo: tao hong si wu tang & shi xiao san
sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de yin del riñón: zhu gui wan
sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de yang del riñón: you gui wan
sangrado dado x hemorroides sangrantes: huai hua san / huai jiao wan
sangrado uterino: huang tu tang / jiao ai tang
sangrado post-cirugía: sheng fu tang
sangrado post-parto: dang gui bu xue tang
sangrado gastrointestinal: huang tu tang
sangrado postparto: dang gui bu xue tang / jiao ai tang
sangrado vaginal: jiao ai tang
sarampion: sheng ma ge gen tang / xie bai san / yin qiao san
sed: mai men dong tang / qing shu yi qi tang / sha shen mai men dong tang / zeng ye tang
septicemia: xi jiao di huang tang / huang lian jie du tang / qing wen bai du yin
sibilancias en estadío agudo de tipo frío: she gan ma huang tang / xiao qing long tang / su zi jiang qi tang
sibilancias en estadío agudo de tipo calor: yue bi jia ban xia tang / ding chuan tang
sibilancias en estadío de recuperación x deficiencia de pulmón: yu ping feng san
sibilancias en estadío de recuperación x deficiencia del bazo: liu jun zi tang
sibilancias en estadío de recuperación x deficiencia de riñón: jing gui shen qi wan / du qi wan
sida (sindrome de imuno deficiencia adquirida) en estadío inicial: sheng mai san & zhi bai di huang wan
sida (sindrome de imuno deficiencia adquirida) en estado de ataque x hiperactividad de fuego debido a deficiencia de yin: da ding feng zhu
sida (sindrome de imuno deficiencia adquirida) en estado de ataque x invasión de calor sobre ying (nutriente) y sistemas sanguíneos: qing wen bai du yin
sincope relacionado con el qi x síndrome shi (excesivo): wu mo yin zi
sincope relacionado con el qi x síncope x síndrome xu (deficiencia): xiang sha liu jun zi tang
sincope relacionado con la sangre x síndrome shi (excesivo): tong yu jian
sincope relacionado con la sangre x síndrome xu (deficiencia): du shen tang / ren shen yang ying tang
sincope relacionado con flema: dao tan tang
sincope relacionado con alimento: bao he wan / xiao cheng qi tang
sincope relacionado con calor de verano: niu huango qing xin wan / zi xue dan / bai hu jia ren shen tang / qing shu yi qi tang
sindrome bi (ver artralgia)
sindrome climaterico (menopausia) x estancamiento de qi del hígado: dan zhi xiao yao san / xiao yao san
sindrome climaterico (menopausia) x deficiencia de flujo de yin de riñón: zuo gui yin
sindrome climaterico (menopausia) x deficiencia de yang de riñón: you gui yin
síndrome depresivo tipo shi (exceso) x estancamiento de qi de hígado: chai hu shu gan tang / yue qu wan
síndrome depresivo tipo shi (exceso) x transformación de estancamiento de qi a fuego: dan zhi xiao yao san & zuo jin wan
síndrome depresivo tipo shi (exceso) x estancamiento de qi y flema: ban xia hou po tang / wen dan tang
síndrome depresivo tipo xu (deficiencia) con melancolía: gan mai da zao tang
síndrome depresivo tipo xu (deficiencia) con deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang
síndrome nefrotico x deficiencia de yang de bazo y riñón: zhen wu tang
síndrome nefrotico x deficiencia de qi de riñón: you gui wan
sindrome premenstrual x estancamiento del qi del hígado: chai hu shu gan san / xiao yao san
sindrome premenstrual x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang
sinusitis: cang er san / xin yi san
sinusitis aguda x viento y calor que actúan sobre el canal de pulmón: cang er san & yin qiao san
sinusitis aguda x calor intenso en el canal de vesícula biliar: long dan xie gan tang
sinusitis aguda x calor y humedad en el canal de bazo: gan lu xiao du dan
sinusitis nasal crónica: cang er san & xin yin san
sordera: ci zhu wan / er long zuo ci wan / tong qiao huo xue tang
sudoracion nocturna: ba xian chang shou wan / da bu yin wan
sudoración espontánea x desequilibrio nutritivo y defensivo: gui zhi tang
sudoración espontánea x deficiencia de qi de pulmón: yu ping feng san
sudoración espontánea x calor interno: bai hu tang
sudoración nocturna x deficiencia de sangre del corazón: gui pi tang
sudoración nocturna x deficiencia de yin y fuego: dang gui liu huang tang
sudoración en shock: shen fu tang
sudoración con temblor: zhen ye cheng qi tang / liang ge san
sudoración frecuente amarilla: yin chen wu ling san 

tetanos: yu zhen san / zhi jing san
tifoidea y fiebre paratifoidea x estancamiento de calor y humedad: san ren tang
tifoidea y fiebre paratifoidea x calor en el sistema ying (nutritivo) y sanguíneo: qing ying tang & an gong niu huang wan
tifoidea y fiebre paratifoidea x depresión de qi y yin, con residuos de calor: zhu ye shi gao tang
tinea pedis: er miao san / si miao san / gui zhi tang
tinnitus: ci zhu wan / er long zuo ci wan
tiroiditis: xiao luo wan
tos causada por afección exterior x afección de viento y frío: xin su san
tos causada por afección exterior x afección de viento y calor: sang ju yin
tos causada por afección exterior x afección de calor y sequedad: sang xing tang / zhi sou san
tos causada por enfermedad interna x flema y humedad que actúa sobre el pulmón: er chen tang / liu jun zi tang / (qian jin) wei jing tang
tos causada por enfermedad interna de pulmón xu (astenia): sha shen mai men dong tang / shen jie san
tosferina: wei jing tang / zhi sou san
tracoma: yin qiao san
traqueitis: ma xing shi gan tang / bei mu gua lou san / qing qi hua tan wan / dao tan tang
tricomonas vaginales: she chuang zi chong xi ji
tromboangitis obliterante: dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang / dang gui si ni tang / si miao yong an tang
trombosis (cerebral): bu yang huan wu tang / sheng gan xi feng tang
tuberculosis de colon: sheng ye tang
tuberculosis de huesos y articulaciones: zhi bai di huang wan / ren shen yang ying tang
tuberculosis intestinal x deficiencia de bazo y riñón: shen ling bai zhu san & si shen wan
tuberculosis intestinal x estancamiento sanguíneo: shao fu zhu yu tang
tuberculosis pulmonar x depresión de yin de pulmón: bai he gu jin tang
tuberculosis pulmonar x deficiencia de yin con exceso de fuego: qing hao bie jia tang
tuberculosis renal x calor y humedad en la vejiga: dao chi san
tuberculosis renal x deficiencia de yin con exceso de fuego: da bu yin wan / zhi bai di huang wan
tuberculosis renal x deficiencia de bazo y riñón: bu zhong yi qi tang
ulceras: pu ji xiao du yin / tou nong san / wu wei xiao du yin
ulcera corneal x calor excesivo en el hígado y vesícula biliar: long dan xie gan tang
ulcera corneal x calor excesivo en el triple calentador: da cheng qi tang & bai hu tang
ulcera (gastrica y duodenal) x estancamiento de qi del hígado: chai hu shu gan tang
ulcera (gastrica y duodenal) x estancamiento de calor: xiao yao san
ulcera (gastrica y duodenal) x deficiencia de yin: yi guan jian / zuo jin wan / yi wei tang
ulcera (gastrica y duodenal) x deficiencia con frío: li zhong wan & huang qi jian zhong tang
ulcera (gastrica y duodenal) x estancamiento sanguíneo: ge xia zhu yu tang / xie xin tang / huango tu tan
ulcera peptica x frío y astenia: huang qi jian zhong tang
ulcera peptica x estancamiento de qi: si ni san
ulcera peptica x estancamiento sanguíneo: shi xiao san & dan shen yin
ulceras orales: niu huang jie du pian / xie xin tang
uremia x obstrucción del flujo de qi, con acumulación interna de humedad y turbidez: shu chi yin zi
uremia x deficiencia de yang de bazo y riñón, con acúmulo interno de frío y humedad: wu zhu yu tang & fu zi li zhong tang
uremia x astenia de bazo y riñón, con calor y humedad: huang lian wen dan tang & wen pi tang
uremia x factores patógenos en el pericardio, causando calor interno en sangre y viento endógeno: xi jian di huang tang / ling yang gou teng tang
uretritis: ba zheng san / shi wei san / long dan xie gan tang
urolitiasis: san jin tang /ba zheng san / shi wei san
urticaria: yu ping feng san & dang gui yin zi
varicela: yin qiao san
vértigo x hiperactividad del yang del hígado: tian ma gou teng yin / da ding feng zhu / dang gui lu hui wan / qi ju di huang wan
deficiencia de qi y sangre: gui pi tang / bu zhong yi qi tang
vértigo x deficiencia de esencia del riñón:
vértigo x deficiencia de yin del riñón: zuo gui wan
deficiencia de yang de riñón: you gui wan
vértigo x obstrucción de flema turbia: wen dan tang / ban xia bai zhu tian ma tang
vision borrosa: ci zhu wan / qi ju di huang wan
vomito x factores patógenos externos que afectan al estómago: huo xiang zheng qi san
vomito x estancamiento de alimento: bao he wan
vomito x acúmulo interno de flema y líquidos: wen dan tang / xiao ban xia tang & ling gui zhu gan tang
vomito x qi del hígado que afecta al estómago: ban xia hou po tang & zuo jin wan
vomito x deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong wan /
vomito x deficiencia de líquidos yin de estómago:mai men dong tang
vomito (crónico): xiang sha liu jun zi tang
vomitos del embarazo: xiang sha liu jun zi tang 


diferenciación de acuerdo a zang fu (organos y vísceras)
sindromes de corazón:
deficiencia de yang qi de corazón: yang xin tang
deficiencia de sangre de corazón: si wu tang
deficiencia de yin de corazón: tian wang bu xin dan
resplandor de fuego de corazón: dao chi san / san huang xie xin tang
obstrucción de estancamiento sanguíneo de corazón: gua lou xie bai ban xia tang & xue fu zhu yu tang
melancolía causada por fuego y flema de corazón: meng shi gun dan wan

sindromes de intestino delgado:
obstrucción de flujo de qi causando dolor: ju he wan

sindromes de hígado:
insuficiencia de sangre del hígado: si wu tang
resplandor de fuego del hígado: dang gui long hui wan
estancamiento de qi del hígado: chai hu shu gan yin / ban xia hou po tang / ge xia zhu yu tang
qi del hígado que ataca al estómago: si ni san & zuo jin wan
viento endógeno en hígado causado por deficiencia de yin del hígado: tian ma gou teng yin
viento causado por calor intenso: ling yang gou teng tang
viento causado por deficiencia de sangre: bu gan tang
calor y humedad en el hígado y vesícula biliar: da chai hu tang / long dan xie gan tang

estancamiento de frío en el canal de hígado: nuan gan jian

síndromes de vesícula biliar:
estancamiento de flema en la vesícula biliar: wen dan tang

síndromes de bazo:
deficiencia de qi de bazo: shen ling bai zhu san
descenso del flujo de qi del bazo: bu zhong yi qi tang
sangre que no es controlada por el bazo: gui pi tang / huang tu tang
deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong tang

síndromes de estómago:
deficiencia de yin (líquidos) del estómago: yin wei tang
fuego excesivo en el estómago: qing wei san
estancamiento de alimento en el estómago: bao he wan

síndromes de pulmón:
deficiencia de qi de pulmón: bu fei tang
deficiencia de yin (líquidos) de pulmón: bai he gu jin tang
síndrome shi (exceso) por viento y frío que actúan sobre pulmón: xin su san
síndrome shi (exceso) por viento y calor que actúan sobre pulmón: sang ju yin
síndrome shi (exceso) por calor y flema que obstruyen el pulmón: ma xing shi gan tang / wei jing tang
síndrome shi (exceso) por flema turbia que obstruye al pulmón: er chen tang & su zi jiang qi tang

síndromes de intestino grueso:
síndrome shi (exceso) por calor y humedad en el intestino grueso: shao yao tang / bai tou weng tang / ge gen qin lian tang & si ling tang
síndrome xu (deficiencia) por deficiencia de líquidos corporales en el intestino grueso: zeng ye tang & run chang wan
síndrome xu (deficiencia) con prolapso del intestino: zhen ren yang zang tang

síndromes de riñón:
deficiencia de yang de riñón: you gui wan / jin gui shen qi wan.
deficiencia de yin de riñón: zuo gui wan / liu wei di huang wan

el riñón no puede controlar el flujo de qi con síntomas de disnea: shen jie san / ren shen hu tao tang
deficiencia de la esencia del riñón: he che da zao wan
falta de consolidación del qi del riñón: jin suo gu jing wan / suo quan wan

síndromes de vejiga:
calor y humedad en la vejiga: ba zheng san

​diferenciación de acuerdo al “shang han lun” (tratado de las enfermedades febriles)

---en concordancia con los seis canales:
síndrome del canal taiyang:
en el canal taiyang con deficiencia en el exterior: gui zhi tang
en el canal taiyang con exceso en el exterior: ma huang tang

en las vísceras taiyang:
retención de agua: wu ling san
retención de sangre: tao ren cheng qi tang

síndrome del canal yangming:
en el canal yangming: bai hu tang / bai hu jia ren shen tang
en las vísceras yangming: da cheng qi tang

síndrome del canal shaoyang: xiao chai hu tang
síndrome del canal taiyin: li zhong tang
síndrome del canal shaoyin: 
síndrome del canal shaoyin con frío: si ni tang:
síndrome del canal shaoyin con calor: huang lian e jiao tang

síndrome del canal jueyin:
con infestación por parásitos: wu mei wan

con frío cefalea y vómito seco: wu zhu yu tang

diferenciación de acuerdo a “wen bin lun” (tratado de enfermedades febriles epidémicas)

---en concordancia con las 4 condiciones:

en el sistema wei (defensivo superficial): yin qiao san / sang ju yin
en el sistema qi (defensivo medio):
calor en el pulmón: ma xing shi gan tang
calor en el pecho: zhi zi chi tang / liang ge san
calor en el canal yangming: bai hu tang
calor en los intestinos: da cheng qi tang
calor y humedad en los tres jiao: gan lu xiao du dan

en el sistema ying (constructivo o nutriente):
calor que causa la depresión de flujo de yin: qing yin tang

calor en el pericardio: zhi bao dan

en el sistema xue (sistema sanguíneo):
calor causando el flujo aleatorio de sangre: xi jiao di huang tang
resplandor de fuego en el qi y sistema xue: qing wen bai du yin:
depresión de yin produciendo viento endógeno: san jia fu mai tang
Tratamientos - Medicina Interna - Miami Acupuntura

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami