Guia de formulaciones para tratamiento


 • accidente vascular cerebral: bu yang huan wu tang
 • acné: wu wei xiao du yin
 • afonia: bei mu gua lou san
 • alergia: xin yi san
 • alopecia areata: he shou wu wan/ gui pi wan
 • amenorrea x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
 • amenorrea x estasis de qi y sangre: xue fu zhu yu tang
 • amenorrea x estasis de sangre y frío: wen jing tang
 • amigdalitis: yin qiao san
 • anemia x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
 • anemia x deficiencia de yang de bazo y riñón: ba zhen tang
 • anemia x deficiencia de yin de hígado y riñón: da bu yuan jian
 • anemia x insuficiencia de qi de bazo: xiang sha liu jun zi tang
 • anemia x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
 • anemia x estancamiento de qi y sangre: xue fu zhu yu tang
 • anemia x deficiencia de sangre: si wu tang
 • anemia x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang
 • anemia x deficiencia de hígado y riñón: zuo gui wan
 • angina de pecho: dan shen yin. sheng mai san
 • anorexia x dispepsia: bao he wan
 • anorexia x deficiencia de bazo y estómago: xiang sha liu jun zi tang
 • anorexia x deficiencia de yin de estómago: yi wei tang
 • artralgia (ver dolor articular)
 • ascitis: shi zao tang / wei ling tang / zhen wu tang
 • asma x viento-frío: ma huang tang
 • asma x viento-calor: ma xing shi gan tang 
 • asma x flema en el pulmón: san zi yang qing tang & er cheng tang
 • asma x deficiencia de pulmón: sheng mai san / bu zhong yi qi tang
 • asma x deficiencia de riñón: jin giu shen qi wan / shen jie san
 • asma x flema-frío: xiao qing long tang / su zi jiang qi tang
 • asma x calor en pulmón: ding chuan tang / ma xing shi gan tang
 • asma x deficiencia de pulmón y riñón: ren shen hu tao tang
 • ataque de calor de verano: qing shu yi qi tang
 • atelactasia pulmonar: mai men dong tang
 • atrofia muscular: da ding feng zhu / bu zhong yi qi tang
 • beri-beri: ji ming san
 • bocio: dao tan tang / xiao luo wan
 • borborigmos: ban xia xie xin tang / huo xiang sheng qi san.
 • bradicardia sinusal x deficiencia de yang de corazón y riñón: ma huang fu zi xi xin tang
 • bradicardia sinusal x deficiencia qi y yin: zhi gan cao tang
 • bronquiectasia: si sheng wan / xing su san
 • bronquitis aguda x viento-frío: san niu tang
 • bronquitis aguda x viento-calor: sang ju yin
 • bronquitis aguda x calor-sequedad: sang xin tang
 • bronquitis crónica con flema-humedad: ban xia hou po tang
 • bronquitis crónica (exterior frío) con calor interior: ma xing shi gan tang
 • bronquitis crónica (exterior frío) con humedad interior: xiao qing long tang
 • bronquitis crónica (calor y flema): xie bai san & qing qi hua tan tang
 • bronquitis crónica x deficiencia de pulmón y bazo: liu jun zi tang
 • bronquitis crónica x deficiencia de pulmón y riñón: jin gui shen qi wan
 • bronquitis crónica con flema-frío: ling gui zhu gan tang & su zi jiang qi tang / xiao qing long tang / bu fei tang
 • bronquitis crónica con calor y flema: ma xing shi gan tang
 • bronquitis crónica con flema x def de qi de pulmón y riñón: jin gui shen qi wan & san zi yang qing tang
 • cálculos biliares: da chai hu tang
 • cálculos del tracto urinario: san jin tang shi wei san / ba zheng san
 • cálculos en general (todo tipo de cálculo): shi wei san
 • calvicie (ver alopecia areata)
 • cáncer de colon con acumulación de calor y humedad: huai jiao wan
 • cáncer de colon con estasis de qi y sangre: ge xia zhu yu tang
 • cáncer de colon con def yang de bazo y riñón: shen ling bai zhu san
 • cáncer de colon con def yin de hígado y riñón: zhi bai di huang wan
 • cáncer de colon con deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
 • cáncer de hígado con estasis de qi y sangre: xiao yao san & tao hong si wu tang
 • cáncer de hígado con toxinas  y humedad: yin chen hao tang & ge xiao zhu yu tang
 • cáncer de hígado con calor y toxinas que causan la deficiencia de yin: xi jiao di huang tang
 • cáncer de hígado con deficiencia de yin de hígado y riñón: liu wei di huang wan
 • cáncer de esófago con obstrucción de qi y flema: xuan fu dai zhe tang
 • cáncer de esófago con calor y toxinas con deficiencia de yin: sha shen mai men dong tang.
 • cáncer de esófago con deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
 • cáncer gástrico con trastornos de hígado: chai hu shu gan san
 • cáncer gástrico con obstrucción de flema y bloqueo sanguíneo: ge xia zhu yu tang
 • cáncer gástrico y deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong tang & liu jun zi tang
 • carcinoma broncogénico y estasis de qi y sangre: xue fu zhu yu tang
 • carcinoma broncogénico y toxinas, flema y humedad: dao tan tang
 • carcinoma broncogénico con calor patógeno x deficiencia yin: sha shen mai men dong tang
 • carcinoma broncogénico con deficiencia de qi y yin: sheng mai san.
 • carbunculos: pu ji xiao du yin / wu wei xiao du yin / tou nong san 
 • cardiopatía isquémica x obstrucción de yang y dolor: gua lou xie bai gui zhi tang
 • cardiopatía isquémica por estasis de xue: dan shen yin
 • cardiopatía isquémica por flema turbia: su he xiang wan / wen dan tang
 • cardiopatía isquémica con deficiencia de qi y yin: sheng mai san
 • cardiopatía isquémicacon deficiencia de yang de riñón: jin kui shen qi wan
 • cardiopatía isquémica con postración de yang: shen fu tang
 • cataratas: ci zhu wan / si wu tang & er chen tang
 • cefalea x viento y frío: chuan xiong cha tiao san / wu zhu yu tang
 • cefalea x viento y calor:  ju hua cha tiao san
 • cefalea x viento y humedad: qiang huo sheng shi tang
 • cefalea x exceso de yang de hígado: tian ma gou teng yin
 • cefalea x deficiencia de riñón: da bu yuan jian / you gui wan
 • cefalea x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
 • cefalea causada x flema turbia: ban xia bai zhu tian ma tang
 • cefalea causada x estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang
 • cefalea vertical: dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang
 • ciática: du huo ji sheng tang / qiang huo sheng shi tang
 • cirrosis hepática, stasis qi hígado y def de bazo: chai hu shu gan tang & si jun zi tang
 • cirrosis hepática con estancamiento de qi y sangre: hua yu tang
 • cirrosis hepática con obstrucción interna de agua y humedad: wei ling tang
 • cirrosis hepática con deficiencia de yang del bazo y riñón: fu zi li zhong tang & wu ling san
 • cirrosis hepática con deficiencia de yin del hígado y riñón: yi guan jian & zhu ling tang
 • cirrosis hepática con estancamiento del qi del hígado: xiao yao san
 • cirrosis hepática con obstrucción de sangre en el hígado: xue fu zhu yu tang
 • cirrosis hepática con retención de líquidos en el cuerpo: wei ling tang
 • cistitis: ba zheng san / ​shi wei san / long dan xie gan tang
 • cloasma con estancamiento de qi del hígado: xiao yao san
 • cloasma con deficiencia de flujo de yin de hígado y riñones: zuo gui wan & si wu tang
 • conjuntivitis aguda por viento y calor en el canal de pulmón: xie ban san / sang ju yin
 • conjuntivitis aguda por calor patógeno de pulmón y bazo: xie fei san
 • conjuntivitis aguda por fuego de hígado: long dan xie gan tang
 • colecistitis aguda: da chai hu tang / da cheng qi tang / yin cheng hao tang
 • colecistitis crónica: da chai hu tang / shi xiao san
 • colelitiasis: dan dao pai shi tang / shi wei san
 • cólera: huo xiang sheng qi san / fu zi li zhong wan / li zhong wan.
 • colitis aguda: ge gen huang qin huang lian tang / bai tou weng tang
 • colitis crónica: fu zi li zhong wan / si shen wan / zhen ren yang zang tang
 • colitis alergénica: tong xie yao fang
 • colitis ulcerativa x calor y humedad en la parte inferior del cuerpo: bai tou weng tang.
 • colitis ulcerativa x hiperactividad de hígado con deficiencia de bazo: tong xie yao fang.
 • colitis ulcerativa x def de bazo y estómago: shen ling bai zhu san
 • colitis ulcerativa x deficiencia de bazo y riñón: si shen wan.
 • coma x calor en el pericardio: qing ying tang / zhi bao dan / zi xue dan
 • coma x calor en el estómago y los intestinos: da cheng qi tang.
 • coma x viento interno y calor en hígado: ling yang gou teng tang & zi xue dan
 • coma por obstrucción interior con flema y humedad: su he xiang wan
 • coma por obstrucción interior con flema y calor: wen dan tang & zhi bao dan
 • coma de tipo turbio: wen pi tang & su he xiang wan
 • coma con deficiencia de yin: sheng mai san / di huang yin zi
 • coma con deficiencia de yang: sheng fu tang
 • coma hepático: xi jiao di huang tang / zhi bao dan
 • constipación de tipo exceso: ma zi ren wan.
 • constipación de tipo deficiencia: ji chuan jian
 • convulsiones infantiles: an gong niu huang wan / zhi jing san
 • convulsiones clónicas: da ding feng zhu / san jia fu mai tang
 • convulsiones x factores patógenos en canales y colaterales: ge gen tang
 • convulsiones por calor intenso: sheng ye cheng qi tang
 • convulsiones por deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
 • convulsiones por obstrucción por estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang
 • contusion cerebral: tong qiao huo xue tang / xue fu zhu yu tang
 • costalgia del cartílago: xue fu zhu yu tang
 • crecimiento retardado de los niños: he che da zao wan / liu wei di huang wan
 • cuidado postparto: sheng hua tang.
 • degeneracion hepatocuticular (enfermedad de wilson): da ding feng zhu
 • delirio: an gong niu huang wan / qing ying tang / zi xue dan / xi jiao di huang tang
 • dermatitis por calor y toxinas: pu ji xiao du yin
 • dermatitis por calor y humedad: long dan xie gan tang
 • desnutrición (infantil): bai zhu san / bu dai wan
 • diabetes insípida por deficiencia de flujo de yin de riñón: liu wei di huang wan
 • diabetes insípida por deficiencia de yang de riñón: you gui yin / jin kui shen qi wan
 • diabetes mellitus x calor y sequedad en pulmón y estómago: bai hu jia ren shen tang
 • diabetes mellitus por deficiencia de yin de riñón: liu wei di huang wan
 • diabetes mellitus por deficiencia de yin y yang: jin gui shen qi wan
 • diabetes mellitus de tipo jiao superior: bai hu jia ren shen tang
 • diabetes mellitus de tipo jiao medio: yu nu jian
 • diabetes mellitus de tipo jiao inferior: jin gui shen qi wan
 • diarrea x viento y frío; o frío y humedad: huo xiang zheng qi san / wei ling tang
 • diarrea x calor y humedad o calor de verano: ge gen huang qin huang lian tang
 • diarrea x indigestión: bao he wan
 • diarrea x qi del hígado que ataca sobre al bazo: tong xie yao fang
 • diarrea x deficiencia de bazo y estómago: shen ling bai zhu san / fu zi li zhong wan
 • diarrea x deficiencia de yang de riñón: si shen wan / tao hua tang
 • diarrea infantil: shen ling bai zhu san
 • ​dificultad para hablar: bu yang huan wu tang / qian zheng san
 • difteria: liu shen wan / yang yin qing fei tang
 • disentería x calor y humedad: shao yao tang / jing fang bai du san
 • disentería x toxinas: bai tou weng tang
 • disentería x frío y humedad: wei ling tang
 • disentería x frío y deficiencia: li zhong tang / tao hua tang / zhen ren yang zang tang
 • disentería intermitente: wen pi tang / xiang sha liu jun zi tang
 • disentería amebiana: bai tou weng tang / ge gen huang qin huang lian tang
 • disentería bacilar: bai tou weng tang / ge gen huang qin huang lian tang
 • dismenorrea x bloqueo de qi y sangre: ge xia zhu yu tang
 • dismenorrea x frío y humedad: shao fu zhu yu tang
 • dismenorrea x deficiencia de hígado y riñón: tiao gan tang
 • distension x deficiencia yang de bazo y riñón: fu zi li zhong tang & wu ling san
 • distension x deficiencia yin de hígado y riñón: liu wei di huang wan / yi guan jian
 • distension x estancamiento de qi y humedad: chai hu shu gan san & wei ling tang
 • distension x calor y humedad: yin chen hao tang / zhou che wan
 • distension x bloqueo sanguíneo en hígado y bazo: shi zao tang / shou che wan
 • distencion del pecho: chai hu shu gan san / ge xie zhu yu tang
 • disuria x calor y humedad: ba zheng san / dao chi san
 • disuria x descenso del flujo de qi en el jiao medio: bu zhong yi qi tang
 • disuria x deficiencia de qi de riñón: shen qi wan
 • disuria, dolor uretral después de la micción, síndrome (exceso): chen xiang san
 • disuria, dolor uretral después de la micción, síndrome (def): bu zhong yi qi tang
 • dolor abdominal x frío: liang fu wan / tong mai si ni tang
 • dolor abdominal x calor: da cheng qi tang
 • dolor abdominal x deficiencia: xiao jian zhong tang / da jian zhong tang / fu zi li zhong tang
 • dolor abdominal x bloqueo de qi y sangre: chai hu shu gan tang / shao fu zhu yu tang
 • dolor abdominal x bloqueo en la digestión: bao he wan
 • dolor articular x frío wu tong tang. fu zi tang
 • dolor articular x viento: gui zhi shao yao zhi mu tang
 • dolor articular x humedad: juan bi tang
 • dolor articular x calor: bai hu jia gui zhi tang / er miao san
 • dolor articular crónico: du huo ji sheng tang
 • dolor de garganta: yin qiao san / liu shen wan / pu ji xiao du yin
 • dolor de muelas: yu un jian / chai ge jie ji tang
 • dolor de ojos: qi ju di huang wan
 • dolor precordial x estasis sanguíneo en el corazón: xue fu zhu yu tang / dan shen yin
 • dolor precordial x obstrucción de qi: gua lou xie bai ban xia tang
 • dolor precordial x calor y flema en el pulmón: xiao xian xiong tang & wei jing tang
 • dolor epigastrico x ataque de frío patógeno al estómago: liang fu wan / xiang su san
 • dolor epigastrico x estancamiento de alimento: bao he wan / xiao cheng qi tang
 • dolor epigastrico x ataque de qi del hígado al estómago: chai hu shu gan san
 • dolor epigastrico x calor en hígado y estómago: hua gan jian / xiao yao san
 • dolor epigastrico x deficiencia de yin de estómago: yang wei tang & shao yao gan cao tang
 • dolor epigastrico x estancamiento sanguíneo: shi xiao san & dan shen yin / xie xin tang
 • dolor epigastrico x deficiencia de bazo y estómago con frío: huang qi jian zhong tang
 • dolor en hipocondrio x bloqueo de qi del hígado: chai hu shu gan san
 • dolor hipocondríaco x bloqueo sanguíneo: xuan fu hua tang
 • dolor hipocondríaco x calor y humedad hígado y la vesícula: long dan xie gan tang
 • dolor hipocondríaco x  deficiencia de yin del hígado: yi guan jian
 • dolor lumbar sordo y goteo de orina: bu zhong yi qi tang / zhi bai di huang wan
 • dolor muscular por viento y frío externo y con calor interno: chai ge jie ji tang
 • dolor muscular por viento y humedad: qiang huo sheng shi tang
 • dolor muscular por bloque de qi y sangre: shen tong zhu yu tang
 • eclampsia x aumento del viento endógeno: ling yang gou teng tang
 • eclampsia x aumento de fuego y flema: niu huang qing xin wan
 • eclampsia puerperal: ling yang gou teng tang / tian ma gou teng tang
 • eczema: long dan xie gan tang / wei ling tang / gui zhi tang / jia wei er miao san
 • eczema escrotal: long dan xie gan tang
 • edema de tipo yang x desbordamiento de viento y agua: yue bi jia zhu tang
 • edema de tipo yang sumergido en agua y humedad: wu ling san & wu pi yin
 • edema de tipo yang con exceso de calor y humedad: ji jiao li huang wan
 • edema de tipo yin con insuficiencia de yang de bazo: shen ling bai zhu san
 • edema de tipo yin deficiencia de yang de riñón: zhen wu tang
 • edema cardiaco: fang ji fu ling tang / fang ji huang qi tang / ling gui zhu gan tang
 • emision nocturna: jin suo gu jing wan / gui lu er xin jiao / da bu yin wan
 • encefalitis: an gong niu huang wan / qing wen bai du yin / qing ying tang
 • endometriosis: gui zhi gu ling wan / shi xiao san
 • enfermedad coronaria con dolor x obstrucción del yang: gua lou xie bai ban xia tang
 • enfermedad coronaria x bloqueo de sangre: dan shen yin & tao hong si wu tang
 • enfermedad del estómago con dolor x calor en estómago: wen dan tang
 • enfermedad del estómago por deficiencia del estómago: si jun zi tang
 • enfermedad del estómago con deficiencia de sangre: gui pi tang
 • enfermedad del estómago con deficiencia de qi y yin: sheng mai san
 • enfermedad del estómago con deficiencia de yin y sangre: jia jian fu mai tang
 • reanimación: su he xiang wan
 • enfermedad de addison: da bu yin wan / liu wei di huang wan / zuo gui wan
 • enfermedad de burger (tromboangeitis obliterante): dang gui si ni tang
 • enfermedad de meniere con hiperactividad del yang de hígado: tian ma gou teng yin
 • enfermedad de meniere x flema turbia en el jiao medio: ban xia bai zhu tian ma tang
 • enfermedad de meniere x def de bazo y riñón: bu zhong yi qi tang & zhen wu tang
 • enfermedad de wilson: da din feng zhu
 • enfermedad pulmonar x calor y deficiencia: mai men dong tang / qing zao jiu fei tang
 • enfermedad pulmonar x frío y deficiencia: zhi gan cao tang
 • enfisema pulmonar: bei mu gua lou san / she gan ma huang tang / ling gan wu wei
 • enteritis: tong xie yao fang / wei ling tang / wu ling san / zhen wu tang
 • enuresis x frío y deficiencia de riñón: sang piao xiao san / jin suo gu jing wan
 • envenenamiento por hongos: gua di san
 • epilepsia por fuego del hígado con calor y flema: long dan xie gan tang
 • epilepsia por deficiencia de yin de hígado y riñón: zuo gui wan / he che da zao wan
 • epilepsia por deficiencia de bazo y estómago: liu jun zi tang
 • epilepsia con estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang
 • epistaxis: huang lian jie du tang / shi hui san / si sheng wan
 • erisipela x exceso de viento, calor y fuego: pu ji xiao du yin
 • erisipela x estancamiento de fuego en el canal de hígado: long dan xie gan tang
 • erisipela x calor y toxinas en el sistema ying (nutriente): qing wen bai du yin
 • erisipela x calor y toxinas en el corazón y estómago: xie xin tang
 • erisipela x con deficiencia de líquidos yin: sheng ye tang / yi wei tang
 • flema turbia en el pulmón: xing su san / su zi jiang qi tang
 • flema que obstruye el jiao medio: er cheng tang
 • flema con estancamiento que causa disnea y opresión en el pecho: wen dan tang
 • flema con viento interno, temblor, espasmos en cara o extremidades: qian zheng san
 • flema con deficiencia de pulmón: bu fei e jiao san
 • flema con deficiencia de bazo: liu jun zi tang
 • flema con deficiencia de riñón: jin gui shen qi wan / jin shui liu jun jian
 • flema con deficiencia de yin de pulmón y riñón: sheng mai san
 • hematuria síndrome shi (exceso): xiao ji yin zi
 • hematuria síndrome síndrome xu (deficiencia): zhi baii di huang wan
 • infección aguda del tracto urinario: ba zheng san / dao chi san
 • litiasis renal: ba zhen san / shi wei san
 • quiluria con síndrome shi (exceso): bei xie fen qing yin
 • quiluria con síndrome xu (deficiencia): liu wei di huang wan
 • eructo: bao he wan
 • escalofrios y fiebre: xiao chai hu tang / da yuan yin / hao qin qing dan tang
 • esguince/tensión del músculo lumbar: du huo ji sheng tang / zhi bai di huang wan
 • espasmo del esofago: ban xia hou po tang
 • espasmo gastrointestinal: dang gui jian zhong tang / xio jian zhong tang
 • espermatorrea x deficiencia de yin con exceso de fuego: zhi bai di huang wan / zuo gui wan
 • espermatorrea x deficiencia de yang de riñón: jin suo gu jing wan / you gui wan
 • espermatorrea x acumulo interno de calor y humedad: bi xie fen qing yin
 • espermatorrea x desequilibrio de la función del corazón y riñón: sang piao xiao san
 • esquistosomiasis con retención de calor y humedad: liu shen wan / san ren tang
 • esquizofrenia con deficiencia de corazón y bazo: yang xin tang & gan mai da zao tang
 • esquizofrenia con estancamiento de qi y flema: dao tan tang
 • esquizofrenia con exceso de fuego del hígado y flema: dang gui long hui wan
 • esclerodermia con estancamiento sanguíneo: tao hong si wu tang
 • estancamiento sanguineo con calor en sangre: xi jiao di huang tang
 • estancamiento sanguineo con frío en los vasos sanguíneos: dang gui si ni tang
 • estancamiento de qi y sangre en la cabeza y cara: tong qiao huo xue tang
 • estancamiento de qi y sangre en el pecho y región del hipocondrio: xue fu zhu yu tang
 • estancamiento de qi y sangre en el abdomen: ge xie zhu yu tang
 • estancamiento de qi y sangre en el abdomen (lateral): shao fu zhu yu tang
 • estancamiento de qi y sangre en los canales y colaterales: tao hong si wu tang
 • estancamiento sanguíneo x deficiencia de qi: bu yang huan wu tang
 • estancamiento sanguíneo x deficiencia de yin y yang y masas duras: gui zhi fu ling wan
 • estomatitis (ulcerativa): dao chi san
 • estrabismo: bu zhong yi qi tang
 • faringitis: niu huang jie du pian / pu ji xiao du yin / qiang lan tang
 • fatiga x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang / shi quan da bu tang
 • fatiga x deficiencia de sangre: dan gui bu tang
 • fatiga x deficiencia de yin del corazón: zhi gan cao tang / tian wang bu xin dan
 • fatiga x deficiencia de yang de riñón: you gui yin
 • fiebre x deficiencia de yin: qing gu san / da bu yin wan / zhi bai di huango wan
 • fiebre x deficiencia de qi y sangre: bu zhong yi qi tang / qing shu yi qi tang
 • fiebre x deficiencia de sangre: gui pi tang / dang gui bu xue tang
 • fiebre x deficiencia de yang: jin kui shen qi wan
 • fiebre x bloqueo de calor en el canal de hígado: dan zhi xiao yao san / yue qu wan
 • fiebre x estancamiento sanguíneo interno: xue fu zhu yu tang
 • fiebre escarlatina: zi xue dan
 • fiebre hemorragica con factores patógenos atacando al sistema wei (defensivo superficial): yin qiao san
 • fiebre con calor en el canal yangming: bai hu tang
 • fiebre ondulante con mas humedad que calor: san ren tang
 • fiebre ondulante con mas calor que humedad: gan lu xiao du yin
 • fiebre postparto: dang gui jian zhong tang / huang qi jiang zhong tang
 • fiebre reumatica con calor y viento en el ying (nutritivo) y wei (defensivo interno): bai hu jia gui zhi tang
 • fiebre reumatica con calor en el ying (nutritivo) y sistema vascular sanguíneo: xi jiao di huang tang
 • fiebre reumatica con viento, frío y humedad: juan bi tang
 • fiebre reumatica deficiencia de yin con calor interno: qing gu san
 • fiebre reumatica deficiencia de yang de corazón: sheng mai san / shen fu tang
 • fiebre vespertina: da bu yin wan / qing gu san / liu wei di huang wan
 • filariasis con calor y humedad en el canal de hígado: long dan xie gan tang
 • filariasis con calor y humedad en la vesícula biliar: ba zheng san
 • filariasis con deficiencia de yin de riñón: zhi bai di huang wan
 • filariasis con acumulación interna de frío y humedad: wu ling san
 • flacidez de huesos y musculos: hu qian wan / qing e wan
 • flebitis trombotica: si miao yong an tang
 • flemon (agudo) en estadío inicial y piógeno: wu wei xiao du yin
 • flemon (agudo) en estadío ulcerativo: tuo li xiao du yin
 • forúnculos: huang lian jie du tang / liu shen wan / niu huang jie du pian 
 • gastritis (crónica) con bloqueo del qi de hígado y estómago: si ni san / zuo jin wan
 • gastritis (crónica) con hiperactividad del qi del hígado que ataca al estómago: chai hu shu gan san
 • gastritis (crónica) con calor en el estómago con deficiencia de yin: yu nu jian / yang wei tang
 • gastritis (crónica) deficiencia de bazo y estómago: xiang sha liu jun zi tang / huang qi jian zhong tang
 • gastroptosis: bu zhong yi qi tang / li zhong wan
 • gastroenteritis con acumulación de frío y calor: ban xia xie xin tang
 • gastroenteritis con acumulación de calor y agua: sheng jiang xie xin tang
 • gastroenteritis con acumulación de calor y humedad: san ren tang
 • gastroenteritis con deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong wan / fu zi li zhong wan
 • gastroenteritis con calor en la parte superior del cuerpo y frío en la parte inferior: huang lian tang
 • gastroenteritis con con deficiencia de qi de bazo y estómago: gan cao xie xin tang
 • gingivitis: bai hu tang / yu nu jian / zhi bai di huang wan / zhu ye shi gao tang
 • glaucoma: ci zhu wan / qi ju di huang wan / zhen gan xi feng tang
 • globus hystericus: ban xia hou po tang
 • glositis: yu nu jian
 • golpe de calor: qing shu ti qi tang / zhu ye shi gao tang / xiang ru san / xin jia xiang ru san
 • gonorrea: bi xie fen qing yin / er miao san
 • gripe x viento y frío: cong chi tang / jing fang bai du san
 • gripe x viento y calor: yin qiao san / sang xing tang / xin jia xiang ru yin
 • gripe x frío externo con calor interno: ma xing shi gan tang
 • gripe con deficiencia de qi: shen su yin / yu ping feng san
 • gripe con deficiencia de yin: jia jian wei rui tang
 • heces con sangre: huang tu tang / huai hua san
 • hematemesis: shi hui san /
 • hematuria: xiao ji yin zi / xi jiao di huang tang
 • hemiplejia: bu yang huang wu tang / qian zheng san
 • hemoptisis: ba xian chang shou wan / bai he gu jin tang / qing zo jiu fei tang
 • hemorroides: huai hua san / huai jiao wan
 • hepatitis x calor y humedad: yin chen hao tang / ma huang lian qiao chi xiao dou tang
 • hepatitis x estancamiento de qi de hígado: chai hu shu gan tang
 • hepatitis x humedad en el bazo: wei ling tang
 • hepatitis x deficiencia de yin de hígado: yi guan jian
 • hepatitis x calor intenso y toxinas: an gong niu huang wan / zhi bao dan
 • hepatitis aguda: yin chen hao tang / yin chen wu ling san
 • heridas: qi li san / xue fu zhu yu tang
 • hernia: ju he wan / tian tai wu yao san
 • hernia escrotal: tian tai wu yao san
 • hernia inguinal: dao qi tang / tian tai wu yao san
 • herpés zoster con calor y humedad: long dan xie gan tang
 • herpés zoster con estancamiento de qi y sangre: chai hu shu gan tang
 • hidrocele escrotal: wei ling tang / wu ling san
 • hiperaldosteronismo (síndrome de conn): jin kui shen qi wan / zhen wu tang
 • hiperlipoproteinemia: long dan xie gan tang
 • hiperplasia de la prostata: ba zheng san
 • hipertension x exceso de fuego del hígado: long dan xie gan tang
 • hipertension x hiperactividad del yang del hígado: tian ma gou teng yin
 • hipertension x deficiencia de yin con exceso de yang: qi ju di huang wan
 • hipertension x deficiencia de yin y yang: er xian tang
 • hipertension x acumulación excesiva de flema y humedad: ban xia bai zhu tian ma tang
 • hipertiroidismo x obstrucción y estancamiento de qi y flema: hai zao yu wu tang
 • hipertiroidismo x exceso de fuego del hígado: long dan xie gan tang
 • hipertiroidismo x deficiencia de yin de corazón e hígado: tian wang bu xin dan & yi guan jian
 • hipo con frialdad en el estómago: ding xiang san
 • hipo con fuego en el estómago: xiao cheng qi tang / zhu ye shi gao tang
 • hipo con contraflujo de qi y obstrucción de flema: xuan fu dai zhe tang / er chen tang
 • síndrome xu (deficiencia):
 • hipo con deficiencia de yang de bazo y estómago: li zhong tang / bu zhong yi qi tang
 • hipo con deficiencia de yin del estómago: yi wei tang
 • hipocalcemia: san jia fu mi tang
 • hipotermia x acumulación de frío y estancamiento sanguíneo: gui zhi tang / dang gui si ni tang / dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang
 • hipotermia x tipo de calor transformado en frío: huang lian jie du tang
 • hipotiroidismo: jin kui shen qi wan / zhen wu tang
 • histeria: gan mai da zao tang
 • hongos en las uñas x estancamiento de hígado y deficiencia de bazo: xiao yao san
 • hipotermia x estancamiento de qi y sangre: ge xia zhu yu tang & liu jun zi tang
 • hipotermia x estancamiento de calor y humedad: da chai hu tang & yin chen hao tang
 • ictericia tipo yang con mas calor que humedad: yin chen hao tang
 • ictericia tipo yang con mas humedad que calor: yin chen wu ling san
 • ictericia tipo yang con igual calor y humedad: gan lu xiao du dan
 • ictericia tipo yang con síntomas externos: ma huango lian qiao chi xiao dou tang
 • ictericia tipo yang con calor intenso y toxinas: an gong niu huang wan
 • ictericia tipo yang con ostrucción del conducto biliar: da chai hu tang / wu mei wan
 • ictericia tipo tipo yin con obstrucción de frío y humedad: yin chen zhu fu tang
 • ictericia tipo tipo yin con deficiencia de sangre y bazo: huang qi jian zhong tang
 • ictericia tipo tipo yin con estancamiento sanguíneo: ge xia zhu yu tang
 • ictericia neonatal debido a calor y humedad: yin chen hao tang
 • ictericia neonatal debido a frío y humedad: yin chen hao & li zhong tang
 • ictericia neonatal debido a estancamiento sanguíneo: xue fu zhu yu tang
 • impetigo: huang lian jie du tang / wu wei xiao du yin
 • impotencia x disminución de fuego en ming-men: wu zi yan zong wan
 • impotencia x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang
 • impotencia x riñón dañado por miedo y ansiedad: da bu yuan jian
 • impotencia x calor y humedad en el jiao inferior: zhi bai di huang wan
 • incontinencia de orina: bu yang huan wu tang
 • indigestion x causado por estancamiento de alimento: bao he wan
 • indigestion x estancamiento de qi: yue qu wan
 • indigestion x estancamiento de qi del hígado: chai hu shu gan san
 • indigestion x deficiencia de bazo y estómago: liu jun xi tang / shen ling bai zhu san
 • infarto del miocardio: sheng mai san
 • infección del tracto respiratorio superior x invasión del viento y frío: jing fang bai du san / ma xing shi gan tang
 • infección del tracto respiratorio superior x invasión de viento y calor: yin qiao san / qing lan tang
 • infección del tracto respiratorio superior x invasión de viento, calor y sequedad: qing zao jiu fei tang / sang xing tang
 • infección del tracto respiratorio superior x invasión de calor de verano y humedad: xiang ru san
 • infeccion del tracto urinario x calor y humedad en la vejiga: ba zheng san
 • infeccion del tracto urinario x estancamiento de calor en el corazón, hígado y vesícula biliar: dao chi san / long dan xie gan tang / huang lian jie du tang
 • infeccion del tracto urinario x deficiencia de bazo y riñón: si jun zi tang & liu wei di huang wan / zhi bai di huang wan
 • infeccion piogena sistemica x calor intenso en los sistemas qi y ying: bai hu tang & huango lian jie du tang
 • infeccion piogena sistemica x invasión de calor en los sistemas ying y sangre: xi jiao di huang tang & huang lian jie du tang
 • infeccion piogena sistemica x deficiencia de calor debido a calor excesivo: xi jiao di huang tang & huang lian jie du tang & sheng mai san
 • infeccion piogena sistemica x deficiencia de yang con síntomas de frío en extremidades debido a calor excesivo: shen fu tang
 • infección supurativa: ren shen bai du san / yin qiao bai du san
 • infertilidad x estancamiento de sangre: gui zhi fu ling wan
 • infertilidad x acumulación de frío en los canales: wen jing tang
 • infertilidad x deficiencia de yin de riñón: zuo gui wan
 • infertilidad x deficiencia de yang de riñón: you gui wan
 • infertilidad x disminución de fuego del ming-men: wu zi yan zong wan
 • inflamacion: jing fang bai du san / si miao yong an tang / yin qiao bai du san
 • inflamacion pelvica: da huang mu dan pi tang / long dan xie gan tang / tao he cheng qi tang / gui zhi fu ling wan
 • influenza (ver gripe)
 • influenza gastrointestinal: bao he wan
 • inquietud: tian wang bu xin dan / wen dan tang
 • insomnio x estancamiento de fuego del hígado: long dan xie gan tang
 • insomnio x acumulación de calor y flema: wen dan tang
 • insomnio x deficiencia de yin y exceso de fuego: huang lian e jiao tang / zhu sha an shen wan / tian wang bu xin dan
 • insomnio x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang / yang xin tang
 • insomnio x deficiencia de qi de corazón y vesícula biliar: suan zao ren tang
 • insuficiencia cardiaca x deficiencia de yang: si ni tang / tong mai si ni tang / shen fu tang
 • insuficiencia cardiaca x frío y deficiencia del riñón: zhen wu tang
 • insuficiencia cardiaca x deficiencia de pulmón: sheng mai san
 • insuficiencia cardiaca congestiva x deficiencia de qi y yin (esencia vital): sheng mai san
 • insuficiencia cardiaca congestiva x estancamiento sanguíneo con obstrucción de agua: ge xia zhu yu tang & wu ling san
 • insuficiencia cardiaca congestiva x edema causado por deficiencia de yang (función vital): sheng wu tang
 • insuficiencia cardiaca congestiva x postración de yang qi: shen jie san
 • intoxicacion por comida: gua di san
 • intranquilidad: huang lian e jiao tang / san huango si wu tang / suan zao ren tang / xie xin tang
 • irritación de colon: wen pi tang / sheng ye tang
 • laringitis aguda: yin qiao san / yin qiao bai du san
 • laringitis crónica con deficiencia de flujo de yin de pulmón y riñón: bai he gu jin tang / yang yin qing fei tang
 • ictericia tipo tipo yin con deficiencia de qi de pulmón y bazo: bu zhong yi qi tang
 • leptospirosis x factores patógenos en el sistema wei y qi: yin qiao san
 • leptospirosis x calor y humedad en los tres jiao: san shi tang
 • leptospirosis x calor de verano y humedad transformado en ictericia aguda: qing wen bai du yin & yin chen hao tang
 • leptospirosis x calor de verano que lesiona a pulmón: bai hu tang & (qian jin) wei jing tang
 • leptospirosis x calor en el pericardio, con viento endógeno del hígado: qing ying tang & ling yang gou teng tang
 • lesion de ligamentos de las articulaciones de la rodilla: fu yuan huo xue tang
 • lesión de meniscos de la rodilla: fu yuan huo xue tang
 • leucemia (aguda) x calor intenso y tóxinas: xi jiao di huang tang / zi xue dan / zhi bao dan
 • leucemia (aguda) x deficiencia de yin de hígado y riñón: da bu yuan jian
 • leucemia (aguda) x deficiencia de yang de riñón: you gui wan
 • leucemia (crónica) x obstrucción de flema y estancamiento sanguíneo: ge xia zhu yu tang
 • leucemia (crónica) x deficiencia de qi y sangre: ren shen yang ying tang / ba zhen tang
 • leucemia (crónica) x deficiencia de yin de hígado y riñón: da bu yuan jian
 • leucemia (crónica) x calor intenso y toxinas: xi jiao di huang tang
 • leucocitopenia y granulocitopenia x deficiencia de qi y yin: sheng mai san
 • leucocitopenia y granulocitopenia x deficiencia de yang de bazo y riñón: fu zi li zhong tang & you gui wan
 • leucocitopenia y granulocitopenia x debilidad de bazo y estómago: si jun zi tang & huango qi jian zhong tang
 • leucorrea x calor y humedad: jia wei er miao san / yu dai wan / er miao san
 • leucorrea x deficiencia de yin con exceso de fuego: gu jing wan
 • leucorrea x deficiencia de corazón y riñón: zhen ling dan
 • leucorrea x estancamiento de qi de hígado: xiao yao san / long dan xie gan tang
 • linfadenitis: pu ji xiao du yin / xiao luo wan
 • linfangitis (aguda): huang lian jie du tang / wu wei xiao du yin
 • loquios: sheng hua tang
 • lumbago x frío y humedad: gan jiang ling zhu tang / du huo ji sheng tang
 • lumbago x calor y humedad: jia wei er miao san
 • lumbago x deficiencia de riñón: qing e wan
 • lumbago x deficiencia de yang, agregar: you gui wan
 • lumbago x deficiencia de yin, agregar: zuo gui wan
 • lupus eritematoso sistemico x con intenso calor y toxinas: qing wen bai du yin
 • lupus eritematoso sistemico x acúmulo de calor interno debido a deficiencia de yin: qing hao bie jia tang & da bu yin wan
 • lupus eritematoso sistemico x deficiencia de yang de bazo y riñón: er xian tang & wu ling san
 • macula: huang lian jie du tang / qing wen bai du yin / xi jiao di huang tang. qing ying tang
 • malaria regular: xiao chai hu tang
 • malaria caliente (mas fiebre, poco escalofrío): bai hu jia gui zhi tang / bai hu jia ren shen tang
 • malaria fría (solo escalofrío, sin fiebre): chai hu gui jiang tang
 • malaria maligna tipo calor: zi xue dan
 • malaria maligna tipo frío: huo xiang zheng qi san / su he xiang wang
 • malaria maligna con escalofríos y fiebres alternantes: da yuan yin
 • mandibula contraida: su he xiang wan / yu zhen san
 • mania x aumento de fuego y flema: an gong niu huang wan / dang gui long hui wan
 • mania con convulsiones: ling yang gou teng tang
 • mania x deficiencia de yin por fuego excesivo: xue fu zhu yu tang
 • mareo (ver vertigo)
 • masa abdominal blanda (sin forma y no fija) por estancamiento de qi de hígado: mu xiang shun qi san / zuo jin wan / gan mai da zao tang
 • masa abdominal blanda (sin forma y no fija) por estancamiento de alimento y flema: xiang sha liu jun zi tang
 • masa abdominal con forma y no movible por obstrucción de sangre y estancamiento de qi: wu ji san
 • masa abdominal x estancamiento de qi y sangre: ge xia zhu yu tang
 • masa abdominal x deficiencia de qi verdadero: ba zhen tang & hua ji wan
 • mastitis: tou nong san & wu wei xiao du yin
 • meningitis: an gong niu huang wan / liang ge san / qing ying tang / zi xue dan / qing wen bai du yin
 • menopausia x deficiencia de yin de riñón: zuo gui yin
 • menopausia x deficiencia de yang de riñón: you gui yin
 • menopausia x deficiencia de yin y yang: er xian tang
 • menopausia x estancamiento de qi del hígado: xiao yao san
 • menstruación irregular por estancamiento de qi del hígado: xiao yao san
 • menstruación irregular por estancamiento de hígado que actúa sobre el bazo: shen ling bai zhu san
 • menstruación irregular por deficiencia de riñón: gu yin jian
 • menstruación temprana por calor en la sangre: dan zhi xiao yao san
 • menstruación temprana por deficiencia de qi: gui pi tang / bu zhong yi qi tang
 • menstruación tardía por frialdad en la sangre: wen jing tang
 • menstruación tardía por deficiencia de sangre: ren shen yang ying tang
 • menstruación tardía por estancamiento de qi: jia wei wu yao tang
 • menstruación tardía por estancamiento de sangre: tao hong si wu tang
 • menstruación prolongada por deficiencia de qi: gui pi tang
 • menstruación prolongada por calor en la sangre: gu jing wan
 • miastenia gravis: bu zhong yi qi tang
 • miccion frecuente x acumulación de calor y humedad: ba zheng san / bi xie fen qing yin
 • miccion frecuente x deficiencia de corazón y riñón: sang piao xiao san
 • miccion frecuente x deficiencia de bazo y riñón: suo quan wan
 • miocarditis x deficiencia de qi y yin: sheng mai san / zhi gan cao tang / jia jian fu mai tang
 • miocarditis x deficiencia de yang con edema: zhen wu tang
 • miocarditis x deficiencia de yang con postración: shen fu long mu tang
 • miocarditis viral x calor y fuego que actúa sobre el corazón: zhu sha an shen wan
 • miocarditis viral x deficiencia de sangre en el corazón: jia jian fu mai tang / gui pi tang / sheng mai san
 • miocarditis viral x estancamiento sanguíneo en el sistema cardiovascular: xue fu zhu yu tang
 • mioma uterino: gui zhi fu ling wan
 • nariz tapada: cong chi tang / xin yi san
 • nausea y vomito: huo xiang zheng qi san / ping wei san / xiang sha liu jun zi tang / wen dan tang
 • nauseas: ban xia xie xin tang / fu zi xie xin tang / ju pi zhu ru tang
 • nefritis (aguda) x edema con afección exterior de frío: yue bi jia zhu tang & ma huang lian qiao chi xiao dou tang
 • nefritis (aguda) x edema con sensación fuerte: wu ling san & wu pi yin
 • nefritis (aguda) x edema con calor y toxinas intenso: wu wei xiao du yin
 • nefritis (aguda) x hematuria causado por calor y humedad: xiao ji yin zi
 • nefritis (cronica) con con edema causado por desbordamiento de agua: zhen wu tang
 • nefritis (cronica) sin edema, pero con retención de agua y humedad: huang qi bu zhong tang
 • nefritis (cronica) con hipertensión, causada por deficiencia de yin de hígado y riñón, y aumento de yang de hígado: di huang yin zi
 • nefritis (cronica) con uremia causado por incremento de factores patógenos y resistencia débil del cuerpo: wen pi tang
 • nefritis (cronica) en estadío latente, con deficiencia de bazo y riñón: da bu yuan jian
 • nefritis glomerular (crónica) x retención de agua y humedad causada por deficiencia de yang de bazo: huang qi bu zhong tang
 • nefritis glomerular (crónica) x retención de agua y humedad causada por deficiencia de yang de bazo y riñón: wei ling tang / si mo tang & wu ling san / ji jiao li huang wan / she gan ma huang tang
 • nefritis glomerular (crónica) x deficiencia de yin de hígado y riñón con exceso de yang de hígado: di huang yin zi / qi ju di huang wan
 • nefritis glomerular (crónica) x deficiencia de qi y sangre de bazo y riñón: da bu yuan jian
 • nefritis glomerular (crónica) x deficiencia de bazo y riñón con yin interno turbio: wen pi tang
 • neumonia (infantil) x viento y calor que actúa sobre el pulmón: ma xing shi gan tang
 • neumonia (infantil) x calor y flema que obstruye al pulmón: ting li da zao xie fei tang
 • neumonía (lobar y lobular) x factores patógenos que atacan al pulmón: yin qiao san
 • neumonía (lobar y lobular) x acúmulo de calor y flema en el pulmón: ma xing shi gan tang
 • neumonía (lobar y lobular) x calor patógeno en el sistema ying (nutritivo): qing ying tang
 • neumonía (lobar y lobular) x deficiencia de líquidos yin: san jia fu mai tang & qing ying tang
 • neumonía (lobar y lobular) x postración de yang qi con shock: shen fu tang
 • neumonía (lobar y lobular) x deficiencia de qi y yin: yi gong san & sang xing tang
 • neumonia (micoplasma) x viento, frío y humedad: xing su san
 • neumonia (micoplasma) x viento y calor que actúa sobre el pulmón: sang ju yin
 • neumonia (micoplasma) x factores patógenos en el canal shaoyang: xiao chai hu tang
 • neumonia (micoplasma) x factores patógenos en el pulmón y estómago: bai hu tang & wei jing tang
 • neumosilicosis x pérdida de la función de purificación y descenso del pulmón: sang xing tang
 • neumosilicosis x estancamiento de flema: hai zao yu hu tang
 • neumosilicosis x depresión de qi y yin: qing zao jiu fei tang
 • neuralgia intercostal x acumulación de calor y agua: da xian xiong tang
 • neuralgia intercostal x estancamiento sanguíneo: fu yuan huo xue tang
 • neuralgia intercostal x estancamiento de qi: yue qu wan
 • neuralgia intercostal x desequilibrio entre el hígado y el bazo: si ni san
 • neuralgia trigeminal: qian zheng san / zhi jing san / tian ma gou teng yin
 • neurastenia x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang
 • neurastenia x deficiencia de yin con exceso de fuego: suan zao ren tang & zhu sha an shen wan
 • neurastenia x deficiencia de vesícula biliar con calor y flema: wen dan tang
 • neuritis optica: liu wei di huang wan / long dan xie gan tang / ming mu di huang wan
 • neurosis x estancamiento de qi de hígado: chai hu shu gan san
 • neurosis x hiperactividad de fuego debido a deficiencia de líquidos yin: huang lian e jiao tang & tian wang bu xin dan
 • neurosis x ascenso de fuego de corazón: zhu sha an shen wan
 • neurosis gastrica: ping wei san / si ni san / wei ling tang
 • neurosis gastrointestinal: ban xia hou po tang / xuan fu dai zhe tang / yi guan jian / yue qu wan
 • neurosis vegetativa x deficiencia de calor y qi de vesícula biliar, con insuficiencia de sangre: yang xin tang
 • neurosis vegetativa x disarmonia entre hígado y estómago: si ni san
 • nicturia: jin kui shen qi wan / suo quan wan
 • obesidad: dao tan tang / fang feng tong sheng san
 • obstruccion de flujo en la espalda de los conductos linfaticos: pu ji xiao du yin
 • obstrucción intestinal (aguda): da chai hu tang / da cheng qi tang / da xian xiong tang / gan sui tong jie tang
 • obstrucción pilorica (incompleta): xuan fu dai zhe tang
 • obstrucción x flema en garganta: xuan fu dai zhe tang
 • obstruccion x humedad en el bazo y estómago: huo xiang zheng qi san / ping wei san
 • obstruccion x humedad y calor en el jiao medio: gan lu xiao du dan
 • obstruccion x humedad causada por astenia de bazo: xiang sha liu jun zi tang
 • ojos con sangre: dan zhi xiao yao san / long dan xie gan tang / chai ge jie ji tang / jing fang bai du san
 • olvidadizo: gui pi tang / ren shen yang ying tang / sang piao xiao san / tian wang bu xin dan / zuo gui wan
 • opistotonos: ling yang gou teng tang
 • orquitis: ju he wan
 • osteomielitis (piogena) estadío temprano: wu wei xiao du yin & huang lian jie du tang
 • osteomielitis (piogena) estadío purulento: tuo li xiao du yin
 • otitis media catarral aguda por ataque de viento patógeno en el oído: yin qiao san / xin yin san
 • otitis media catarral aguda por acumulación de humedad en el oído: si ling san
 • otitis media catarral crónica: tong qiao huo xue tang
 • otitis media supurativa aguda por calor patógeno externo y toxinas en el oído: yin qiao san / cang er san
 • otitis media catarral aguda por calor y humedad en el hígado y vesícula biliar: long dan xie gan tang
 • otitis media supurativa crónica: shen ling bai zhu san / zhi bai di huang wan
 • palpitaciones x irritabilidad: wen dan tang
 • palpitaciones x deficiencia de sangre: gui pi tang / sheng mai san / zhi gan cao tang
 • deficiencia de yin con exceso de fuego: tian wang bu xin dan / zhu sha an shen wan / zhi bai di huang wan
 • palpitaciones x deficiencia de yang de corazón: gui zhi gan cao long gu mu li tang
 • palpitaciones x retención de líquidos: ling gui zhu gan tang / zhen wu tang
 • pancreatitis x estancamiento de qi y retención de alimento: qing yi tang
 • pancreatitis x calor excesivo en bazo y estómago: qing yi tang & da cheng qi tang
 • pancreatitis x calor y humedad en el hígado y vesícula biliar: qing yi tang & long dan xie gan tang / yin chen hao tang & chai hu shu gan tang
 • pancreatitis x estancamiento de calor en el hígado y estómago: da chai hu tang & xiao cheng qi tang
 • pancreatitis x estancamiento de qi y sangre: si ni san & shao fu zhu yu tang
 • pancreatitis x resistencia débil del cuerpo con prevalecía de factores patógenos: fu zi li zhong tang & ge xia zhu yu tang
 • paperas: qiang lan tang
 • paralisis (wei zheng) x deficiencia de líquidos por calor en el pulmón: qing zao jiu fei tang / yi wei tang
 • paralisis (wei zheng) x acúmulo de calor y humedad: jia wei er miao san
 • paralisis (wei zheng) x deficiencia de bazo y estómago con frío: shen ling bai zhu san
 • paralisis (wei zheng) x deficiencia de hígado y riñón: hu wian wan
 • paralisis de bell (paralisis facial): qian zheng san & bu yang huan wu tang
 • paralisis infantil: bu yang huan wu tang
 • parasitosis: bu dai wan / wu mei wan
 • parotiditis x patógenos virulentos del exterior: yin qiao san / ying qiao bai du san / jing fang bai du san
 • parotiditis x acúmulo de calor y toxinas: pu ji xiao du yin
 • pérdida de pelo y dientes: zuo gui wan
 • pérdida del olfato: xin yi san
 • periodontitis: niu huang jie du pian / yu nu jian
 • peritonitis x deficiencia de qi y yin: si jun zi tang & qing gu san
 • peritonitis x obstrucción de flujo de sangre con estancamiento: xue fu zhu yu tang
 • pesadillas: gui pi tang
 • pericarditis: ji jiao li huang wan
 • pielonefritis x calor y humedad en la vejiga: ba zheng san
 • pielonefritis x estancamiento de humedad en el hígado y vesícula biliar: long dan xie gan tang
 • pielonefritis x con viento y calor: yin qiao san
 • pielonefritis x con fiebre alta pero sin sudoración: zi chi tang
 • pielonefritis x con escalofríos y fiebre: xiao chai hu tang
 • pielonefritis x deficiencia de yin de riñón, con retención de calor y humedad: zhi bai di huang wan
 • pielonefritis x deficiencia de bazo y riñón: shen ling bai zhu san & er xian tang
 • pleuritis (pleuresia) x acúmulo de calor y flema: chai hu xian xiong tang: da qing long tang
 • pleuritis (pleuresia) x retención de flujo en el pecho: ting li da zao xie fei tang / shi zao tang
 • pleuritis (pleuresia) x deficiencia de yin: qing gu san & xiao xian xiong tang
 • poliradiculitis (infecciosa) x obstrucción de los canales y colaterales por calor y humedad: san miao san
 • poliradiculitis (infecciosa) x deficiencia de flujo de yin de hígado y riñón: hu qian wan
 • poliradiculitis (infecciosa) x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang
 • postración: da ding feng zhu / shen fu tang / si ni tang / tong mai si ni tang
 • prolapso del ano y utero: bu zhong yi qi tang
 • prolapso uterino: bu zhong yi qi tang
 • prostatitis: ba zheng san / sheng fu tang / si ni tang / tong mi si ni tang
 • prurito (cutáneo) x viento y sequedad: dang gui yin zi
 • prurito (cutáneo) x calor y humedad: long dan xie gan tang
 • psicosis x síndrome depresivo: estancamiento de qi y flema: dao tan tang
 • psicosis x síndrome depresivo: deficiencia de corazón y bazo: yang xin tang
 • psoriasis: dang gui yin zi / xi jiao di huang tang & bai hu tang / chai ge jie ji tang
 • pulmonía x factores patógenos que afectan al pulmón: yin qiao san
 • pulmonía x acumulación de calor y flema en el pulmón: ma xing shi gan tang & wei jing tang
 • pulmonía x deficiencia de qi y yin, con remanente calor y flema: zhu ye shi gao tang
 • pulmonía x postración de yang qi: shen fu tang / sheng mai san
 • púrpura (alergica) x afección de viento y calor externo: yin qiao bai du san
 • púrpura (alergica) x sangrado debido a calor en el sistema sanguíneo: xi jiao di huang tang
 • púrpura (alergica) x fracaso del bazo para controlar el flujo de sangre: gui pi tang
 • púrpura trombocitopenia x deficiencia de qi y bazo: gui pi tang
 • púrpura trombocitopenia x sangrado debido a calor en el sistema sanguíneo: xi jiao di huango tang
 • púrpura trombocitopenia x deficiencia de yin con exceso de fuego: da bu yin wan
 • queratitis x deficiencia de hígado con calor en pulmón: si wu tang & xie bai san
 • queratitis x calor y sequedad en el canal de pulmón: qing zao jiu fei tang
 • quiste ovarico: gui zhi fu ling wan
 • regurgitación acida x frío: xiang sha liu jun zi tang
 • regurgitación acida x calor: zuo jin wan
 • resfriado comun (ver gripe)
 • retención de líquidos x exceso en el estómago y los intestinos: ji jiao li huang wan
 • retención de líquidos x exceso en el pecho y el hipocondrio: shi zao tang / ting li da zao xie fei tang
 • retención de líquidos x exceso en el pulmón y pecho: xiao qing long tang / ling gan wu wei jiang xin tang / ting li da zao xie fei tang
 • retención de líquidos x exceso en las 4 extremidades: xiao qing long tang / da qing long tang
 • retención de líquidos x deficiencia de yang de bazo y estómago: ling gui zhu gan tang
 • retención de líquidos x deficiencia de yang de riñón: jin kui shen qi wan / zhen wu tang / wu ling san
 • retencion de loquios: sheng hua tang
 • ​retinosis pigmentaria x disminución del fuego del mingmen: you gui yin
 • ​retinosis pigmentaria x deficiencia de hígado y riñón: ming mu di huang wan
 • retinitis: ci zhu wan / liu wei di huang wan / qi ju di huang wan
 • reumatismo x calor patógeno: bai hu jia gui zhi tang
 • reumatismo x calor y humedad: xuan bi tang
 • reumatismo x frío y humedad: juan bi tang
 • reumatismo x deficiencia de qi y yin: sheng mai san
 • rigidez de cuello y hombros: gui zhi jia ge gen tang / ge gen tang / chai ge jie ji tang
 • rinitis aguda x afección de viento y frío externo: sin yi san
 • rinitis aguda x afección de viento y calor externo: sang ju yin & cang er zi san
 • rinitis crónica: yu ping feng san / cang er zi san & tao hong si wu tang
 • rinitis alérgica: cang er zi san & bu zhong yi qi tang / yu ping feng san
 • rinitis atrófica x sequedad de los pulmones debido a deficiencia de líquidos yin: yang yin qing fei tang
 • rinitis atrófica x deficiencia de pulmón y riñón: bai he gu jin tang
 • rosacea: si wu tang / tong qiao huo xue tang
 • sangrado dado x tos con sangre x viento y calor que actúa sobre el pulmón: sang xing tang
 • sangrado dado x tos con sangre x fuego del hígado que actúa sobre el pulmón: xie bai san / xi jiao di huango tang
 • sangrado dado x tos con sangre x deficiencia de yin con exceso de fuego: bai he gu jin tang
 • sangrado dado x epistaxis x calor en el pulmón: sang ju yin
 • sangrado dado x epistaxis x calor en el estómago: yu nu jian
 • sangrado dado x epistaxis x fuego del hígado: long dan xie gan tang
 • sangrado dado x epistaxis x deficiencia de bi y sangre: shi quan da bu tang / gui pi tang
 • sangrado dado x epistaxis x esputo con sangre x acumulación de calor en el estómago: xie xin tang
 • sangrado dado x epistaxis x esputo con sangre x ataque de estómago por fuego en el hígado: long dan xie gan tang / xi jiao di huango tang
 • sangrado dado x heces con sangre x deficiencia de bazo y estómago con presencia de frío: huang tu tang
 • sangrado dado x heces con sangre x acumulo de calor y humedad: huai hua san
 • sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de yin con exceso de fuego: zhi bai di huang wan
 • sangrado dado x orina con sangre x hiperactividad de fuego de corazón: xiao ji yin zi
 • sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de bazo y riñón: bu zhong yi qi tang
 • sangrado dado x orina con sangre x calor en la sangre: gu jing tang / dan zhi xiao yao san
 • sangrado dado x orina con sangre x estancamiento sanguíneo: tao hong si wu tang & shi xiao san
 • sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de yin del riñón: zhu gui wan
 • sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de yang del riñón: you gui wan
 • sangrado dado x hemorroides sangrantes: huai hua san / huai jiao wan
 • sangrado uterino: huang tu tang / jiao ai tang
 • sangrado post-cirugía: sheng fu tang
 • sangrado post-parto: dang gui bu xue tang
 • sangrado gastrointestinal: huang tu tang
 • sangrado postparto: dang gui bu xue tang / jiao ai tang
 • sangrado vaginal: jiao ai tang
 • sarampion: sheng ma ge gen tang / xie bai san / yin qiao san
 • sed: mai men dong tang / qing shu yi qi tang / sha shen mai men dong tang / zeng ye tang
 • septicemia: xi jiao di huang tang / huang lian jie du tang / qing wen bai du yin
 • sibilancias en estadío agudo de tipo frío: she gan ma huang tang / xiao qing long tang / su zi jiang qi tang
 • sibilancias en estadío agudo de tipo calor: yue bi jia ban xia tang / ding chuan tang
 • sibilancias en estadío de recuperación x deficiencia de pulmón: yu ping feng san
 • sibilancias en estadío de recuperación x deficiencia del bazo: liu jun zi tang
 • sibilancias en estadío de recuperación x deficiencia de riñón: jing gui shen qi wan / du qi wan
 • sida (sindrome de imuno deficiencia adquirida) en estadío inicial: sheng mai san & zhi bai di huang wan
 • sida (sindrome de imuno deficiencia adquirida) en estado de ataque x hiperactividad de fuego debido a deficiencia de yin: da ding feng zhu
 • sida (sindrome de imuno deficiencia adquirida) en estado de ataque x invasión de calor sobre ying (nutriente) y sistemas sanguíneos: qing wen bai du yin
 • sincope relacionado con el qi x síndrome shi (excesivo): wu mo yin zi
 • sincope relacionado con el qi x síncope x síndrome xu (deficiencia): xiang sha liu jun zi tang
 • sincope relacionado con la sangre x síndrome shi (excesivo): tong yu jian
 • sincope relacionado con la sangre x síndrome xu (deficiencia): du shen tang / ren shen yang ying tang
 • sincope relacionado con flema: dao tan tang
 • sincope relacionado con alimento: bao he wan / xiao cheng qi tang
 • sincope relacionado con calor de verano: niu huango qing xin wan / zi xue dan / bai hu jia ren shen tang / qing shu yi qi tang
 • sindrome bi (ver artralgia)
 • sindrome climaterico (menopausia) x estancamiento de qi del hígado: dan zhi xiao yao san / xiao yao san
 • sindrome climaterico (menopausia) x deficiencia de flujo de yin de riñón: zuo gui yin
 • sindrome climaterico (menopausia) x deficiencia de yang de riñón: you gui yin
 • síndrome depresivo tipo shi (exceso) x estancamiento de qi de hígado: chai hu shu gan tang / yue qu wan
 • síndrome depresivo tipo shi (exceso) x transformación de estancamiento de qi a fuego: dan zhi xiao yao san & zuo jin wan
 • síndrome depresivo tipo shi (exceso) x estancamiento de qi y flema: ban xia hou po tang / wen dan tang
 • síndrome depresivo tipo xu (deficiencia) con melancolía: gan mai da zao tang
 • síndrome depresivo tipo xu (deficiencia) con deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang
 • síndrome nefrótico x deficiencia de yang de bazo y riñón: zhen wu tang
 • síndrome nefrótico x deficiencia de qi de riñón: you gui wan
 • sindrome premenstrual x estancamiento del qi del hígado: chai hu shu gan san / xiao yao san
 • sindrome premenstrual x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang
 • sinusitis: cang er san / xin yi san
 • sinusitis aguda x viento y calor que actúan sobre el canal de pulmón: cang er san & yin qiao san
 • sinusitis aguda x calor intenso en el canal de vesícula biliar: long dan xie gan tang
 • sinusitis aguda x calor y humedad en el canal de bazo: gan lu xiao du dan
 • sinusitis nasal crónica: cang er san & xin yin san
 • sordera: ci zhu wan / er long zuo ci wan / tong qiao huo xue tang
 • sudoracion nocturna: ba xian chang shou wan / da bu yin wan
 • sudoración espontánea x desequilibrio nutritivo y defensivo: gui zhi tang
 • sudoración espontánea x deficiencia de qi de pulmón: yu ping feng san
 • sudoración espontánea x calor interno: bai hu tang
 • sudoración nocturna x deficiencia de sangre del corazón: gui pi tang
 • sudoración nocturna x deficiencia de yin y fuego: dang gui liu huang tang
 • sudoración en shock: shen fu tang
 • sudoración con temblor: zhen ye cheng qi tang / liang ge san
 • sudoración frecuente amarilla: yin chen wu ling san 
 • tetanos: yu zhen san / zhi jing san
 • tifoidea y fiebre paratifoidea x estancamiento de calor y humedad: san ren tang
 • tifoidea y fiebre paratifoidea x calor en el sistema ying (nutritivo) y sanguíneo: qing ying tang & an gong niu huang wan
 • tifoidea y fiebre paratifoidea x depresión de qi y yin, con residuos de calor: zhu ye shi gao tang
 • tinea pedis: er miao san / si miao san / gui zhi tang
 • tinnitus: ci zhu wan / er long zuo ci wan
 • tiroiditis: xiao luo wan
 • tos causada por afección exterior x afección de viento y frío: xin su san
 • tos causada por afección exterior x afección de viento y calor: sang ju yin
 • tos causada por afección exterior x afección de calor y sequedad: sang xing tang / zhi sou san
 • tos causada por enfermedad interna x flema y humedad que actúa sobre el pulmón: er chen tang / liu jun zi tang / (qian jin) wei jing tang
 • tos causada por enfermedad interna de pulmón xu (astenia): sha shen mai men dong tang / shen jie san
 • tosferina: wei jing tang / zhi sou san
 • tracoma: yin qiao san
 • traqueitis: ma xing shi gan tang / bei mu gua lou san / qing qi hua tan wan / dao tan tang
 • tricomonas vaginales: she chuang zi chong xi ji
 • tromboangitis obliterante: dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang / dang gui si ni tang / si miao yong an tang
 • trombosis (cerebral): bu yang huan wu tang / sheng gan xi feng tang
 • tuberculosis de colon: sheng ye tang
 • tuberculosis de huesos y articulaciones: zhi bai di huang wan / ren shen yang ying tang
 • tuberculosis intestinal x deficiencia de bazo y riñón: shen ling bai zhu san & si shen wan
 • tuberculosis intestinal x estancamiento sanguíneo: shao fu zhu yu tang
 • tuberculosis pulmonar x depresión de yin de pulmón: bai he gu jin tang
 • tuberculosis pulmonar x deficiencia de yin con exceso de fuego: qing hao bie jia tang
 • tuberculosis renal x calor y humedad en la vejiga: dao chi san
 • tuberculosis renal x deficiencia de yin con exceso de fuego: da bu yin wan / zhi bai di huang wan
 • tuberculosis renal x deficiencia de bazo y riñón: bu zhong yi qi tang
 • ulceras: pu ji xiao du yin / tou nong san / wu wei xiao du yin
 • ulcera corneal x calor excesivo en el hígado y vesícula biliar: long dan xie gan tang
 • ulcera corneal x calor excesivo en el triple calentador: da cheng qi tang & bai hu tang
 • ulcera (gastrica y duodenal) x estancamiento de qi del hígado: chai hu shu gan tang
 • ulcera (gastrica y duodenal) x estancamiento de calor: xiao yao san
 • ulcera (gastrica y duodenal) x deficiencia de yin: yi guan jian / zuo jin wan / yi wei tang
 • ulcera (gastrica y duodenal) x deficiencia con frío: li zhong wan & huang qi jian zhong tang
 • ulcera (gastrica y duodenal) x estancamiento sanguíneo: ge xia zhu yu tang / xie xin tang / huango tu tan
 • ulcera peptica x frío y astenia: huang qi jian zhong tang
 • ulcera peptica x estancamiento de qi: si ni san
 • ulcera peptica x estancamiento sanguíneo: shi xiao san & dan shen yin
 • ulceras orales: niu huang jie du pian / xie xin tang
 • uremia x obstrucción del flujo de qi, con acumulación interna de humedad y turbidez: shu chi yin zi
 • uremia x deficiencia de yang de bazo y riñón, con acúmulo interno de frío y humedad: wu zhu yu tang & fu zi li zhong tang
 • uremia x astenia de bazo y riñón, con calor y humedad: huang lian wen dan tang & wen pi tang
 • uremia x factores patógenos en el pericardio, causando calor interno en sangre y viento endógeno: xi jian di huang tang / ling yang gou teng tang
 • uretritis: ba zheng san / shi wei san / long dan xie gan tang
 • urolitiasis: san jin tang /ba zheng san / shi wei san
 • urticaria: yu ping feng san & dang gui yin zi
 • varicela: yin qiao san
 • vértigo x hiperactividad del yang del hígado: tian ma gou teng yin / da ding feng zhu / dang gui lu hui wan / qi ju di huang wan
 • deficiencia de qi y sangre: gui pi tang / bu zhong yi qi tang
 • vértigo x deficiencia de esencia del riñón:
 • vértigo x deficiencia de yin del riñón: zuo gui wan
 • deficiencia de yang de riñón: you gui wan
 • vértigo x obstrucción de flema turbia: wen dan tang / ban xia bai zhu tian ma tang
 • vision borrosa: ci zhu wan / qi ju di huang wan
 • vomito x factores patógenos externos que afectan al estómago: huo xiang zheng qi san
 • vomito x estancamiento de alimento: bao he wan
 • vomito x acúmulo interno de flema y líquidos: wen dan tang / xiao ban xia tang & ling gui zhu gan tang
 • vomito x qi del hígado que afecta al estómago: ban xia hou po tang & zuo jin wan
 • vomito x deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong wan /
 • vomito x deficiencia de líquidos yin de estómago:mai men dong tang
 • vomito (crónico): xiang sha liu jun zi tang
 • vomitos del embarazo: xiang sha liu jun zi tang 

 • diferenciación de acuerdo a zang fu (organos y vísceras)
 • sindromes de corazón:
 • deficiencia de yang qi de corazón: yang xin tang
 • deficiencia de sangre de corazón: si wu tang
 • deficiencia de yin de corazón: tian wang bu xin dan
 • resplandor de fuego de corazón: dao chi san / san huang xie xin tang
 • obstrucción de estancamiento sanguíneo de corazón: gua lou xie bai ban xia tang & xue fu zhu yu tang
 • melancolía causada por fuego y flema de corazón: meng shi gun dan wan

 • sindromes de intestino delgado:
 • obstrucción de flujo de qi causando dolor: ju he wan

 • sindromes de hígado:
 • insuficiencia de sangre del hígado: si wu tang
 • resplandor de fuego del hígado: dang gui long hui wan
 • estancamiento de qi del hígado: chai hu shu gan yin / ban xia hou po tang / ge xia zhu yu tang
 • qi del hígado que ataca al estómago: si ni san & zuo jin wan
 • viento endógeno en hígado causado por deficiencia de yin del hígado: tian ma gou teng yin
 • viento causado por calor intenso: ling yang gou teng tang
 • viento causado por deficiencia de sangre: bu gan tang
 • calor y humedad en el hígado y vesícula biliar: da chai hu tang / long dan xie gan tang

 • estancamiento de frío en el canal de hígado: nuan gan jian

 • síndromes de vesícula biliar:
 • estancamiento de flema en la vesícula biliar: wen dan tang

 • síndromes de bazo:
 • deficiencia de qi de bazo: shen ling bai zhu san
 • descenso del flujo de qi del bazo: bu zhong yi qi tang
 • sangre que no es controlada por el bazo: gui pi tang / huang tu tang
 • deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong tang

 • síndromes de estómago:
 • deficiencia de yin (líquidos) del estómago: yin wei tang
 • fuego excesivo en el estómago: qing wei san
 • estancamiento de alimento en el estómago: bao he wan

 • síndromes de pulmón:
 • deficiencia de qi de pulmón: bu fei tang
 • deficiencia de yin (líquidos) de pulmón: bai he gu jin tang
 • síndrome shi (exceso) por viento y frío que actúan sobre pulmón: xin su san
 • síndrome shi (exceso) por viento y calor que actúan sobre pulmón: sang ju yin
 • síndrome shi (exceso) por calor y flema que obstruyen el pulmón: ma xing shi gan tang / wei jing tang
 • síndrome shi (exceso) por flema turbia que obstruye al pulmón: er chen tang & su zi jiang qi tang

 • síndromes de intestino grueso:
 • síndrome shi (exceso) por calor y humedad en el intestino grueso: shao yao tang / bai tou weng tang / ge gen qin lian tang & si ling tang
 • síndrome xu (deficiencia) por deficiencia de líquidos corporales en el intestino grueso: zeng ye tang & run chang wan
 • síndrome xu (deficiencia) con prolapso del intestino: zhen ren yang zang tang

 • síndromes de riñón:
 • deficiencia de yang de riñón: you gui wan / jin gui shen qi wan.
 • deficiencia de yin de riñón: zuo gui wan / liu wei di huang wan

 • el riñón no puede controlar el flujo de qi con síntomas de disnea: shen jie san / ren shen hu tao tang
 • deficiencia de la esencia del riñón: he che da zao wan
 • falta de consolidación del qi del riñón: jin suo gu jing wan / suo quan wan

 • síndromes de vejiga:
 • calor y humedad en la vejiga: ba zheng san

 • ​diferenciación de acuerdo al “shang han lun” (tratado de las enfermedades febriles)

 • ---en concordancia con los seis canales:
 • síndrome del canal taiyang:
 • en el canal taiyang con deficiencia en el exterior: gui zhi tang
 • en el canal taiyang con exceso en el exterior: ma huang tang

 • en las vísceras taiyang:
 • retención de agua: wu ling san
 • retención de sangre: tao ren cheng qi tang

 • síndrome del canal yangming:
 • en el canal yangming: bai hu tang / bai hu jia ren shen tang
 • en las vísceras yangming: da cheng qi tang

 • síndrome del canal shaoyang: xiao chai hu tang
 • síndrome del canal taiyin: li zhong tang
 • síndrome del canal shaoyin: 
 • síndrome del canal shaoyin con frío: si ni tang:
 • síndrome del canal shaoyin con calor: huang lian e jiao tang

 • síndrome del canal jueyin:
 • con infestación por parásitos: wu mei wan

 • con frío cefalea y vómito seco: wu zhu yu tang

 • diferenciación de acuerdo a “wen bin lun” (tratado de enfermedades febriles epidémicas)

 • ---en concordancia con las 4 condiciones:

 • en el sistema wei (defensivo superficial): yin qiao san / sang ju yin
 • en el sistema qi (defensivo medio):
 • calor en el pulmón: ma xing shi gan tang
 • calor en el pecho: zhi zi chi tang / liang ge san
 • calor en el canal yangming: bai hu tang
 • calor en los intestinos: da cheng qi tang
 • calor y humedad en los tres jiao: gan lu xiao du dan

 • en el sistema ying (constructivo o nutriente):
 • calor que causa la depresión de flujo de yin: qing yin tang

 • calor en el pericardio: zhi bao dan

 • en el sistema xue (sistema sanguíneo):
 • calor causando el flujo aleatorio de sangre: xi jiao di huang tang
 • resplandor de fuego en el qi y sistema xue: qing wen bai du yin:
 • depresión de yin produciendo viento endógeno: san jia fu mai tang​La Medicina Tradicional China permite tratar un gran número de afecciones empleando productos naturales. Un ejemplo de esto lo mostramos en el siguiente indice de patologías con las formulas mas apropiadas para usted según el diagnóstico de la medicina moderna. Lo cual es un claro ejemplo de la combinación de la Medicina Tradicional China y la Medicina Moderna.

Patologías y fórmulaciones para su tratamiento

Biblioteca - Guia Terapéutica - Miami Acupuntura

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232

Logo oficial of Miami Acupuntura
Logo oficial of Miami Acupuntura

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO