FORMULA INDICATIONS

[1] Release exterior
1 MA  HUANG  TANG Exterior  Wind Cold  of  excess  type
2 GUI  ZHI  TANG  Exterior  Wind Cold  of  deficiency  type
3 GE  GEN  TANG Exterior  Wind Cold  of  excess  type  with  stiff  neck
4 XIAO  QING  LONG  TANG  Exterior  Wind Cold  with  congested  Phlegm Fluid  in  the  LU
5 XIANG  SU  SAN Exterior  Wind Cold  with  interior  Qi  stagnation
6 SANG  JU  YIN  Exterior  Wind Heat  causing  cough or  Wind Heat  at  causing  eye  disorders
7 YIN  QIAO  SAN  Exterior  Wind Heat   with  Heat Toxin;  Toxic Heat  causing  Boils  and  Sores
8 CHAI  GE  JIE  JI  TANG  Exterior Wind Cold  (Taiyang)  transforming  into  interior  Heat  (Yangming)
9 SHENG  MA  GE  GEN  TANG Early  stage  of  rashes  due  to  externally  contracted  Heat
10 REN  SHEN  BAI  DU  SAN  Exterior Wind Cold Damp  with  interior  Qi  deficiency
11 JIA  JIAN  WEI  RUI  TANG Exterior  Wind Heat  with  Yin  deficiency

[2]
12 DA  CHENG  QI  TANG  Yangming  organ  syndrome  causing  severe  constipation
13 XIAO  CHENG  QI  TANG  Moderate  Yangming  organ  syndrome  causing  constipation
14 TIAO  WEI  CHENG  QI  TANG  Mild  Yangming  organ  syndrome  causing  mild  constipation
15 RUN  CHANG  WAN Constipation  due  to  Blood  deficiency  Desiccated  Intestines
16 MA  ZI  REN  WAN  Constipation  due  to  Intestinal  Dryness  &  Heat   Spleen  Bind
17 JI  CHUAN  JIAN Constipation  due  to  KD  Yang  deficiency
[3]
18 XIAO  CHAI  HU  TANG  Shaoyang  syndrome
19 SI  NI  SAN  LV  Qi  stagnation  overacting  on  the  SP  causing  cold  extremities  (Yang  Jue)
20 XIAO  YAO  SAN  LV  Qi  stagnation  with  LV  Blood  &  SP  Qi  deficiency
21 TONG  XIE  YAO  FANG LV  Qi  stagnation  overacting  on  the  SP  causing  diarrhea  with  abdominal  pain
22 BAN  XIA  XIE  XIN  TANG  Pi  syndrome  due  to  Cold Heat  complex
23 GAN  CAO  XIE  XIN  TANG Pi  syndrome  due  to  severe  ST  Qi  deficiency
24 SHENG  JIANG  XIE  XIN  TANG Pi  syndrome  due  to Water Heat  complex
[4]
25 BAI  HU  TANG  Excess  Heat  in  the  Yangming  channel  or  Qi  level
26 ZHU  YE  SHI  GAO  TANG Qi level  Heat  injuring  the  Qi  &  Fluid
27 QING  YING  TANG Heat  entering  the  Nutritive  level
28 XI  JIAO  DI  HUANG  TANG Heat  entering  the  Blood  level
29 HUANG  LIAN  JIE  DU  TANG  Fire Toxin  from  excessive  Heat  in  the  Triple  burners
30 XIE  XIN  TANG  Excess  Heat  in  the  Triple  burners
31 PU  JI  XIAO  DU  YIN Epidemic  Toxin  with  Wind Heat  &  Damp Phlegm
32 LIANG  GE  SAN Heat  and  clumping  in  the  diaphragm  region
33 QING  WEN  BAI  DU  YIN Severe  Fire  in  the  Qi/Blood  levels
34 MA  XING  SHI  GAN  TANG Heat  lodged  in  the  LU
35 XIE  BAI  SAN Constrained  LU  Heat  causing  wheezing
36 XIE  HUANG  SAN Smoldering  Fire  in  the  SP/ST
37 QING  WEI  SAN ST  Heat  accumulation
38 YU  NU  JIAN ST  Heat  with  Yin  deficiency
39 DAO  CHI  SAN  HT  Fire  transferring  to  the  SI
40 LONG  DAN  XIE  GAN  TANG  LV  Fire  blazing  up;  LV/GB  Damp Heat  invading  downward
41 ZUO  JIN  WAN LV  Fire  burning  ST  causing  LV  &  ST  disharmony
42 SHAO  YAO  TANG LI  Damp Heat  with  Qi  &  Blood  stagnation  causing  dysentery
43 BAI  TOU  WENG  TANG  Dysentery  due  to  Toxic Heat  in  the  ST  &  Intestine
44 QING  HAO  BIE  JIA  TANG  Yin  deficiency  with  Heat  in  the  Ying  level  during  later  stage  of  febrile  disease
45 QING  GU  SAN KD/LV  Yin  deficiency  leading  to  Steaming  Bone  disorder
46 DANG  GUI  LIU  HUANG  TANG  Yin  deficiency  with  Empty Heat  causing  night  sweats
47 XIANG  RU  SAN Exterior  Cold  with  Interior  Damp  contracted  in  the  summer
48 LIU  YI  SAN Summer Heat  with  interior  Damp
[5]
49 LI  ZHONG  WAN  Deficiency Cold  of  the  SP/ST
50 WU  ZHU  YU  TANG  Deficiency Cold  of  the  ST  (Yangming),  LV  (Jueyin),  and  KD  (Shaoyin)
51 XIAO  JIAN  ZHONG  TANG  SP  Yang  deficiency  with  Cold  causing  abdominal  pain
52 DA  JIAN  ZHONG  TANG  Middle  Burner  Yang  deficiency  (root)  +  Vigorous  Yin cold  (manifestation)
53 SI  NI  TANG  KD  Yang  deficiency  with  Cold Evil  in  Shaoyin  stage  (Yin  Jue);  Yang  collapse
[6]
54 DA  CHAI  HU  TANG Concurrent  Shaoyang  with  Yangming  syndromes
55 GE  GEN  HUANG  LIAN  HUANG  QIN  TANG Incompletely  resolved  exterior  with  interior  excess  Heat
[7]
56 SI  JUN  ZI  TANG  SP/ST  Qi  deficiency
57 SHEN  LING  BAI  ZHU  SAN  SP  Qi  deficiency  &  Damp  causing  diarrhea
58 BU  ZHONG  YI  QI  TANG  SP/ST  Qi  deficiency  causing  intermittent  fever;  SP  Qi  sinking
59 YU  PING  FENG  SAN Wei  Qi  deficiency  causing  sweating
60 SHENG  MAI  SAN  Concurrent  Qi  &  Yin  deficiency,  primarily  of  the  LU
61 SI  WU  TANG  Blood  deficiency  +  Blood  stasis
62 DANG  GUI  BU  XUE  TANG  Blood  &  Qi  deficiency  with  floating  Yang
63 SHAO  YAO  GAN  CAO  TANG Blood  deficiency  with  injury  to  the  Fluids
64 BA  ZHEN  TANG  Qi  &  Blood  deficiency
65 SHI  QUAN  DA  BU  TANG Qi  &  Blood  deficiency  with  mild  Deficiency Cold
66 GUI  PI  TANG  SP  Qi  &  HT  Blood  deficiency  causing  insomnia;  SP  Qi  Not  Controlling  Blood
67 ZHI  GAN  CAO  TANG Qi  &  Blood  deficiency  causing  irregular  pulse
68 TAI  SHAN  PAN  SHI  SAN Qi  &  Blood  deficiency  with  unsecured  Chong  &  Ren  vessels
69 LIU  WEI  DI  HUANG  WAN  KD  &  LV  Yin  deficiency
70 DU  QI  WAN Chronic  wheezing  disorders  or  spermatorrhea  from  KD  deficiency
71 QI  JU  DI  HUANG  WAN Eye  disorders  due  to  LV  &  KD  Yin  deficiency
72 ZHI  BAI  DI  HUANG  WAN Empty Heat  due  to  KD  &  LV  Yin  deficiency
73 ZUO  GUI  WAN  KD  Yin/Essence  deficiency  for  severe  case  (more  potent)
74 ZUO  GUI  YIN KD  Yin/Essence  deficiency  for  moderate  case  (less  potent)
75 DA  BU  YIN  WAN Severe  KD  &  LV  Yin/Essence  deficiency  with  Empty  Heat
76 YI  GUAN  JIAN LV  &  KD  Yin  deficiency  with  mild  LV  Qi  stagnation
77 ER  ZHI  WAN KD  &  LV  Yin  deficiency
78 BAI  HE  GU  JIN  TANG  Internal  Dryness  of  the  LU
79 JIN  GUI  SHEN  QI  WAN  KD  Yang  deficiency
80 YOU  GUI  WAN  KD  Yang/Essence  deficiency  for  severe  case  (more  potent)
81 YOU  GUI  YIN KD  Yang/Essence  deficiency  for  moderate  case  (less  potent)
82 ER  XIAN  TANG KD  Yin/Yang  deficiency  with  Empty Fire
[8]
83 MU  LI  SAN Unstable  protective  Qi  with  injury  to  the  HT  Yin
84 ZHEN  REN  YANG  ZANG  TANG SP  &  KD  Yang  deficiency  causing  unremitting  diarrhea
85 SI  SHEN  WAN  SP  &  KD  Yang  deficiency  causing  daybreak  diarrhea
86 JIN  SUO  GU  JING  WAN  Spermatorrhea  due  to  KD  deficiency
87 SANG  PIAO  XIAO  SAN Qi  deficiency  of  the  KD  &  HT
88 SHOU  TAI  WAN KD  deficiency  leading  to  instability  of  the  Chong  &  Ren  channels
89 GU  JING  WAN Constrained  LV  Fire  injuring  Chong  &  Ren  causing  Beng  Lou  syndrome
90 WAN  DAI  TANG  Leukorrhea  due  to  Dai/SP  deficiency  with  Damp  &  Qi  stagnation
[9]
91 TIAN  WANG  BU  XIN  DAN HT  &  KD  Yin  deficiency  with  Empty Fire
92 SUAN  ZAO  REN  TANG  LV  Blood  &  HT  Yin  deficiency  with  Empty Heat
93 HUANG  LIAN  E  JIAO  TANG  Fire  from  Yin  deficiency  affecting  Spirit
94 GAN  MAI  DA  ZAO  TANG  HT  Yin  deficiency  with  LV  Qi  stagnation  causing  Zang  Zao  disorder
[10]
95 YUE  JU  WAN  Six  Stagnations  of  Qi,  Blood,  Phlegm,  Damp,  Fire  and  Food
96 CHAI  HU  SHU  GAN  SAN LV  Qi  stagnation  causing  pain
97 BAN  XIA  HOU  PO  TANG  LV  Qi  &  Phlegm  stagnation  lodging  in  the  throat  causing  Plum pit  syndrome
98 LIANG  FU  WAN LV  Qi  stagnation  with  ST  Cold  causing  pain
99 JIN  LING  ZI  SAN Pain  due  to  LV  stagnation  with  Heat
100 TIAN  TAI  WU  YAO  SAN Cold  invading  the  LV  channel  causing  Qi  stagnation
101 NUAN  GAN  JIAN Cold  from  LV  &  KD  deficiency
102 SU  ZI  JIANG  QI  TANG  LU  Cold Phlegm  (excess  above)  with  KD  Yang  deficiency  (deficiency  below)
103 DING  CHUAN  TANG  Internal  LU  Phlegm heat  with  external  Wind Cold  causing  rebellious  LU  Qi
104 XUAN  FU  DAI  ZHE  TANG Rebellious  ST  Qi  due  to  ST  deficiency  with  Damp Phlegm
105 JU  PI  ZHU  RU  TANG  Rebellious  ST  Qi  due  to  ST  deficiency  with  Heat
106 DING  XIANG  SHI  DI  TANG Rebellious  ST  Qi  due  to  ST  Deficiency Cold
107 TAO  HE  CHENG  QI  TANG Accumulation  of  Blood  stasis  &  Heat  in  the  Lower  burner
108 XUE  FU  ZHU  YU  TANG  Blood  stasis  with  Qi  stagnation  in  the  chest
109 GE  XIA  ZHU  YU  TANG Blood  stasis  with  Qi  stagnation  in  the  Epigastrium
110 SHAO  FU  ZHU  YU  TANG Blood  stasis  with  Cold  stagnation  in  the  Lower  Abdomen
111 SHEN  TONG  ZHU  YU  TANG Blood  stasis  with  Qi  stagnation  in  the  Channels/Collaterals
112 BU  YANG  HUAN  WU  TANG Hemiplegia  due  to  Qi/Blood  stagnation  in  the  channels  with  Qi  deficiency
113 FU  YUAN  HUO  XUE  TANG Blood  stasis  &  Qi  stagnation  in  the  trunk  due  to  trauma
114 WEN  JING  TANG  Chong  &  Ren  Deficiency Cold  with  Blood  stasis  causing  irregular  menstruation
115 SHENG  HUA  TANG  Blood  &  Cold  stagnation  causing  postpartum  lochial  retention
116 GUI  ZHI  FU  LING  WAN  Blood  stasis  in  the  uterus  during  pregnancy
117 SHI  XIAO  SAN Blood  stasis  in  the  lower  abdomen  causing  pain
118 DAN  SHEN  YIN Blood  &  Qi  stagnation  in  the  Upper/Middle  burners  causing  chest  pain
119 SHI  HUI  SAN Acute  bleeding  due  to  LV  &  ST  Fire  with  Blood  Heat
120 XIAO  JI  YIN  ZI Heat  causing  urinary  bleeding
121 HUAI  HUA  SAN Rectal  bleeding  due  to  LI  Wind Heat  or  Damp Heat  Toxin
122 JIAO  AI  TANG  Uterine  bleeding  due  to  Chong  &  Ren  Deficiency Cold  with  Blood  deficiency
[12]
123 CHUAN  XIONG  CHA  TIAO  SAN Headache  from  exterior  Wind
124 CANG  ER  ZI  SAN Wind  causing  nasal  congestion  or  discharge
125 XIAO  HUO  LUO  DAN Wind Phlegm  obstruction  with  Blood  stasis  in  the  channels  &  collaterals
126 XIAO  FENG  SAN  Wind Damp Heat  in  the  skin  causing  pruritis
127 LING  JIAO  GOU  TENG  TANG Heat  from  excess  in  the  LV  channel  generating  internal  Wind
128 ZHEN  GAN  XI  FENG  TANG  LV  Yang  rising  &  internal  Wind  due  to  LV  &  KD  Yin  deficiency
129 TIAN  MA  GOU  TENG  YIN  LV  Yang  rising;  LV  Yang  rising  causing  Internal  Wind
[13]
130 XING  SU  SAN  Cool Dryness
131 SANG  XING  TANG Warm Dryness
132 QING  ZAO  JIU  FEI  TANG Dryness  attacking  the  LU
133 MAI  MEN  DONG  TANG  LU/ST  Qi  &  Yin  deficiency
[14]
134 PING  WEI  SAN  Damp Cold  stagnation  in  the  SP/ST
135 HUO  XIANG  ZHENG  QI  SAN  Damp  stagnation  in  the  Middle  burner  +  External  Wind Cold
136 YIN  CHEN  HAO  TANG Jaundice  due  to  LV/GB  Damp Heat
137 BA  ZHENG  SAN  Damp Heat  clumping  in  the  Lower  burner
138 ER  MIAO  SAN Damp Heat  lodging  in  Lower  burner
139 WU  LING  SAN  Water Damp  retention  marked  by  edema;  Taiyang  Fu  syndrome
140 ZHU  LING  TANG  Water  &  Heat  retention  in  the  UB  with  Yin  injury
141 WU  PI  SAN  SP  Qi  deficiency  with  excessive  Damp  causing  skin  edema  (Pi  Shui)
142 LING  GUI  ZHU  GAN  TANG LU  Damp Phlegm  or  Phlegm fluid  (Tan  Yin)  syndrome
143 ZHEN  WU  TANG  KD  &  SP  Yang  deficiency  causing  Water  retention
144 SHI  PI  YIN Yin  edema  due  to  SP  &  KD  Yang  deficiency
145 BI  XIE  FEN  QING  YIN Cloudy  urination  due  to  KD  Yang  Deficiency Cold
146 QIANG  HUO  SHENG  SHI  TANG Acute  Bi  syndrome  due  to  Wind Damp  in  the  channel  and  muscle  layer
147 JUAN  BI  TANG  Acute  Bi  syndrome  due  to  Wind Cold Damp
148 DU  HUO  JI  SHENG  TANG Chronic  Bi  syndrome  with  LV/KD  deficiency  &  Qi/Blood  deficiency
149 GUI  ZHI  SHAO  YAO  ZHI  MU  TANG Recurrent  painful  obstruction  with  localized  Heat
[15]
150 ER  CHEN  TANG  Damp Phlegm  syndrome  in  the  Middle  burner  or  LU
151 WEN  DAN  TANG  GB  &  ST  disharmony  with  Phlegm Heat
152 QING  QI  HUA  TAN  WAN  LU  Phlegm Heat  causing  cough
153 BEI  MU  GUA  LOU  SAN LU  Dry Phlegm  causing  cough
154 SAN  ZI  YANG  QIN  TANG LU  Phlegm Cold  with  Qi  stagnation
155 BAN  XIA  BAI  ZHU  TIAN  MA  TANG  Internal  Wind Phlegm  rising  upward  causing  dizziness/vertigo
156 ZHI  SOU  SAN  External  Wind  attacking  the  LU  causing  cough
[16] 157 BAO  HE  WAN  Food  retention  in  the  Middle  burner
[17]
158 WU  WEI  XIAO  DU  YIN All  types  of  boils  and  carbuncles  due  to  accumulation  of  Toxic Heat
159 YANG  HE  TANG Yin type  (deep rooted)  localized  swelling  due  to  Blood  &  Yang  deficiency
160 WEI  JING  TANG Lung  abscesses  from  Toxic Heat  accompanied  by  Phlegm  and  Blood  stasis.

TCM Board Review - Formulas Review - Miami Acupuntura

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232

Logo oficial of Miami Acupuntura
Logo oficial of Miami Acupuntura

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

FORMULAS INDICATION


BA ZHEN TANG Qi & Blood deficiency.
BA ZHENG SAN Damp Heat clumping in the Lower burner.
BAI HE GU JIN TANG Internal Dryness of the LU.
BAI HU TANG Excess Heat in the Yangming channel or Qi level.
BAI TOU WENG TANG Dysentery due to Toxic Heat in the ST & Intestine.
BAN XIA BAI ZHU TIAN MA TANG Internal Wind Phlegm rising upward causing dizziness/vertigo.
BAN XIA HOU PO TANG LV Qi & Phlegm stagnation lodging in the throat causing Plum pit syndrome.
BAN XIA XIE XIN TANG Pi syndrome due to Cold Heat complex.
BAO HE WAN Food retention in the Middle burner.
BEI MU GUA LOU SAN LU Dry Phlegm causing cough.
BI XIE FEN QING YIN Cloudy urination due to KD Yang Deficiency Cold.
BU YANG HUAN WU TANG Hemiplegia due to Qi/Blood stagnation in the channels with Qi deficiency.
CANG ER ZI SAN Wind causing nasal congestion or discharge.
CHAI GE JIE JI TANG Exterior Wind Cold (Taiyang) transforming into interior Heat (Yangming).
CHAI HU SHU GAN SAN LV Qi stagnation causing pain.
CHUAN XIONG CHA TIAO SAN Headache from exterior Wind.
DA BU YIN WAN Severe KD & LV Yin/Essence deficiency with Empty Heat.
DA CHAI HU TANG Concurrent Shaoyang with Yangming syndromes.
DA CHENG QI TANG Yangming organ syndrome causing severe constipation.
DA JIAN ZHONG TANG Middle Burner Yang deficiency (root) + Vigorous Yin cold (manifestation).
DAN SHEN YIN Blood & Qi stagnation in the Upper/Middle burners causing chest pain.
DANG GUI BU XUE TANG Blood & Qi deficiency with floating Yang.
DANG GUI LIU HUANG TANG Yin deficiency with Empty Heat causing night sweats.
DAO CHI SAN HT Fire transferring to the SI.
DING CHUAN TANG Internal LU Phlegm heat with external Wind Cold causing rebellious LU Qi.
DING XIANG SHI DI TANG Rebellious ST Qi due to ST Deficiency Cold.
DU HUO JI SHENG TANG Chronic Bi syndrome with LV/KD deficiency & Qi/Blood deficiency.
DU QI WAN Chronic wheezing disorders or spermatorrhea from KD deficiency.
ER CHEN TANG Damp Phlegm syndrome in the Middle burner or LU.
ER MIAO SAN Damp Heat lodging in Lower burner.
ER XIAN TANG KD Yin/Yang deficiency with Empty Fire.
ER ZHI WAN KD & LV Yin deficiency.
FU YUAN HUO XUE TANG Blood stasis & Qi stagnation in the trunk due to trauma.
GAN CAO XIE XIN TANG Pi syndrome due to severe ST Qi deficiency.
GAN MAI DA ZAO TANG HT Yin deficiency with LV Qi stagnation causing Zang Zao disorder.
GE GEN HUANG LIAN HUANG QIN TANG Incompletely resolved exterior with interior excess Heat.
GE GEN TANG Exterior Wind Cold of excess type with stiff neck.
GE XIA ZHU YU TANG Blood stasis with Qi stagnation in the Epigastrium.
GU JING WAN Constrained LV Fire injuring Chong & Ren causing Beng Lou syndrome.
GUI PI TANG SP Qi & HT Blood deficiency causing insomnia; SP Qi Not Controlling Blood.
GUI ZHI FU LING WAN Blood stasis in the uterus during pregnancy.
GUI ZHI SHAO YAO ZHI MU TANG Recurrent painful obstruction with localized Heat.
GUI ZHI TANG Exterior Wind Cold of deficiency type.
HUAI HUA SAN Rectal bleeding due to LI Wind Heat or Damp Heat Toxin.
HUANG LIAN E JIAO TANG Fire from Yin deficiency affecting Spirit.
HUANG LIAN JIE DU TANG Fire Toxin from excessive Heat in the Triple burners.
HUO XIANG ZHENG QI SAN Damp stagnation in the Middle burner + External Wind Cold.
JI CHUAN JIAN Constipation due to KD Yang deficiency.
JIA JIAN WEI RUI TANG Exterior Wind Heat with Yin deficiency.
JIAO AI TANG Uterine bleeding due to Chong & Ren Deficiency Cold with Blood deficiency .
JIN GUI SHEN QI WAN KD Yang deficiency.
JIN LING ZI SAN Pain due to LV stagnation with Heat.
JIN SUO GU JING WAN Spermatorrhea due to KD deficiency.
JU PI ZHU RU TANG Rebellious ST Qi due to ST deficiency with Heat.
JUAN BI TANG Acute Bi syndrome due to Wind Cold Damp.
LI ZHONG WAN Deficiency Cold of the SP/ST .
LIANG FU WAN LV Qi stagnation with ST Cold causing pain.
LIANG GE SAN Heat and clumping in the diaphragm region.
LING GUI ZHU GAN TANG LU Damp Phlegm or Phlegm fluid (Tan Yin) syndrome.
LING JIAO GOU TENG TANG Heat from excess in the LV channel generating internal Wind.
LIU WEI DI HUANG WAN KD & LV Yin deficiency.
LIU YI SAN Summer Heat with interior Damp.
LONG DAN XIE GAN TANG LV Fire blazing up; LV/GB Damp Heat invading downward.
MA HUANG TANG Exterior Wind Cold of excess type.
MA XING SHI GAN TANG Heat lodged in the LU.
MA ZI REN WAN Constipation due to Intestinal Dryness & Heat Spleen Bind.
MAI MEN DONG TANG LU/ST Qi & Yin deficiency.
MU LI SAN Unstable protective Qi with injury to the HT Yin.
NUAN GAN JIAN Cold from LV & KD deficiency.
PING WEI SAN Damp Cold stagnation in the SP/ST.
PU JI XIAO DU YIN Epidemic Toxin with Wind Heat & Damp Phlegm.
QI JU DI HUANG WAN Eye disorders due to LV & KD Yin deficiency.
QIANG HUO SHENG SHI TANG Acute Bi syndrome due to Wind Damp in the channel and muscle layer.
QING GU SAN KD/LV Yin deficiency leading to Steaming Bone disorder.
QING HAO BIE JIA TANG Yin deficiency with Heat in the Ying level during later stage of febrile disease.
QING QI HUA TAN WAN LU Phlegm Heat causing cough.
QING WEI SAN ST Heat accumulation.
QING WEN BAI DU YIN Severe Fire in the Qi/Blood levels.
QING YING TANG Heat entering the Nutritive level.
QING ZAO JIU FEI TANG Dryness attacking the LU.
REN SHEN BAI DU SAN Exterior Wind Cold Damp with interior Qi deficiency.
RUN CHANG WAN Constipation due to Blood deficiency Desiccated Intestines.
SAN ZI YANG QIN TANG LU Phlegm Cold with Qi stagnation.
SANG JU YIN Exterior Wind Heat causing cough or Wind Heat at causing eye disorders.
SANG PIAO XIAO SAN Qi deficiency of the KD & HT.
SANG XING TANG Warm Dryness.
SHAO FU ZHU YU TANG Blood stasis with Cold stagnation in the Lower Abdomen.
SHAO YAO GAN CAO TANG Blood deficiency with injury to the Fluids.
SHAO YAO TANG LI Damp Heat with Qi & Blood stagnation causing dysentery.
SHEN LING BAI ZHU SAN SP Qi deficiency & Damp causing diarrhea.
BU ZHONG YI QI TANG SP/ST Qi deficiency causing intermittent fever; SP Qi sinking.
SHEN TONG ZHU YU TANG Blood stasis with Qi stagnation in the Channels/Collaterals.
SHENG HUA TANG Blood & Cold stagnation causing postpartum lochial retention.
SHENG JIANG XIE XIN TANG Pi syndrome due to Water Heat complex.
SHENG MA GE GEN TANG Early stage of rashes due to externally contracted Heat.
SHENG MAI SAN Concurrent Qi & Yin deficiency, primarily of the LU.
SHI HUI SAN Acute bleeding due to LV & ST Fire with Blood Heat.
SHI PI YIN Yin edema due to SP & KD Yang deficiency.
SHI QUAN DA BU TANG Qi & Blood deficiency with mild Deficiency Cold.
SHI XIAO SAN Blood stasis in the lower abdomen causing pain.
SHOU TAI WAN KD deficiency leading to instability of the Chong & Ren channels.
SI JUN ZI TANG SP/ST Qi deficiency.
SI NI SAN LV Qi stagnation overacting on the SP causing cold extremities (Yang Jue).
SI NI TANG KD Yang deficiency with Cold Evil in Shaoyin stage (Yin Jue); Yang collapse.
SI SHEN WAN SP & KD Yang deficiency causing daybreak diarrhea.
SI WU TANG Blood deficiency + Blood stasis.
SU ZI JIANG QI TANG LU Cold Phlegm (excess above) with KD Yang deficiency (deficiency below).
SUAN ZAO REN TANG LV Blood & HT Yin deficiency with Empty Heat.
TAI SHAN PAN SHI SAN Qi & Blood deficiency with unsecured Chong & Ren vessels.
TAO HE CHENG QI TANG Accumulation of Blood stasis & Heat in the Lower burner.
TIAN MA GOU TENG YIN LV Yang rising; LV Yang rising causing Internal Wind.
TIAN TAI WU YAO SAN Cold invading the LV channel causing Qi stagnation.
TIAN WANG BU XIN DAN HT & KD Yin deficiency with Empty Fire.
TIAO WEI CHENG QI TANG Mild Yangming organ syndrome causing mild constipation.
TONG XIE YAO FANG LV Qi stagnation overacting on the SP causing diarrhea with abdominal pain.
WAN DAI TANG Leukorrhea due to Dai/SP deficiency with Damp & Qi stagnation.
WEI JING TANG Lung abscesses from Toxic Heat accompanied by Phlegm and Blood stasis.
WEN DAN TANG GB & ST disharmony with Phlegm Heat.
WEN JING TANG Chong & Ren Deficiency Cold with Blood stasis causing irregular menstruation.
WU LING SAN Water Damp retention marked by edema; Taiyang Fu syndrome.
WU PI SAN SP Qi deficiency with excessive Damp causing skin edema (Pi Shui).
WU WEI XIAO DU YIN All types of boils and carbuncles due to accumulation of Toxic Heat.
WU ZHU YU TANG Deficiency Cold of the ST (Yangming), LV (Jueyin), and KD (Shaoyin).
XI JIAO DI HUANG TANG Heat entering the Blood level.
XIANG RU SAN Exterior Cold with Interior Damp contracted in the summer.
XIANG SU SAN Exterior Wind Cold with interior Qi stagnation.
XIAO CHAI HU TANG Shaoyang syndrome.
XIAO CHENG QI TANG Moderate Yangming organ syndrome causing constipation.
XIAO FENG SAN Wind Damp Heat in the skin causing pruritus.
XIAO HUO LUO DAN Wind Phlegm obstruction with Blood stasis in the channels & collaterals.
XIAO JI YIN ZI Heat causing urinary bleeding.
XIAO JIAN ZHONG TANG SP Yang deficiency with Cold causing abdominal pain.
XIAO QING LONG TANG Exterior Wind Cold with congested Phlegm Fluid in the LU.
XIAO YAO SAN LV Qi stagnation with LV Blood & SP Qi deficiency.
XIE BAI SAN Constrained LU Heat causing wheezing.
XIE HUANG SAN Smoldering Fire in the SP/ST.
XIE XIN TANG Excess Heat in the Triple burners.
XING SU SAN Cool Dryness.
XUAN FU DAI ZHE TANG Rebellious ST Qi due to ST deficiency with Damp Phlegm.
XUE FU ZHU YU TANG Blood stasis with Qi stagnation in the chest.
YANG HE TANG Yin type (deep rooted) localized swelling due to Blood & Yang deficiency.
YI GUAN JIAN LV & KD Yin deficiency with mild LV Qi stagnation.
YIN CHEN HAO TANG Jaundice due to LV/GB Damp Heat.
YIN QIAO SAN Exterior Wind Heat with Heat Toxin; Toxic Heat causing Boils and Sores.
YOU GUI WAN KD Yang/Essence deficiency for severe case (more potent).
YOU GUI YIN KD Yang/Essence deficiency for moderate case (less potent).
YU NU JIAN ST Heat with Yin deficiency.
YU PING FENG SAN Wei Qi deficiency causing sweating.
YUE JU WAN Six Stagnations of Qi, Blood, Phlegm, Damp, Fire and Food.
ZHEN GAN XI FENG TANG LV Yang rising & internal Wind due to LV & KD Yin deficiency.
ZHEN REN YANG ZANG TANG SP & KD Yang deficiency causing unremitting diarrhea.
ZHEN WU TANG KD & SP Yang deficiency causing Water retention.
ZHI BAI DI HUANG WAN Empty Heat due to KD & LV Yin deficiency.
ZHI GAN CAO TANG Qi & Blood deficiency causing irregular pulse.
ZHI SOU SAN External Wind attacking the LU causing cough.
ZHU LING TANG Water & Heat retention in the UB with Yin injury.
ZHU YE SHI GAO TANG Qi level Heat injuring the Qi & Fluid.
ZUO GUI WAN KD Yin/Essence deficiency for severe case (more potent).
ZUO GUI YIN KD Yin/Essence deficiency for moderate case (less potent).
ZUO JIN WAN LV Fire burning ST causing LV & ST disharmony.

 


[1]

 


FORMULAS - CHINESE / ENGLISH NAME


Ban Xia Hou Po Tang (Pinellia and Magnolia Bark Decoction)


​Ban Xia Xie Xin Tang (Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium)

Bao He Wan (Preserve Harmony Pill)

Bei Mu Gua Lou San (Fritillaria and Trichosanthes Fruit Powder)

Bei Xie Fen Qing Yin (Dioscorea Hypoglauca Decoction to Separate the Clear)

Bu Dai Wan (Cloth Sack Pill)

Bu Fei e Jiao Tang (Tonify the Lung Decoction with Ass Hide Gelatin)

Bu Fei Tang (Tonify the Lung Decoction)

Bu Yang Huan Wu Tang (Tonify the Yang to Restore Five Tenths Decoction)

Bu Zhong Yi Qi Tang (Tonify the Middle and Augment the Qi Decoction)

Cang Er Zi San (Xanthium Powder)

Chai Ge Jie Ji Tang (Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer)

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (Bupleurum Plus Dragon Bone and Oyster Shell Decoction)

Chuan Xiong Cha Tiao San (Ligusticum Chuanxiong Powder to be Taken with Green Tea)

Ci Zhu Wan (Magnetite and Cinnabar Pill)

Cong Bai Qi Wei Yin (Scallion Decoction with Seven Ingredients)

Cong Chi Tang (Scallion and Prepared Soybean Decoction)

Da Bu Yin Wan (Great Tonify the Yin Pill)

Da Chai Hu Tang (Major Bupleurum Decoction)

Da Cheng Qi Tang (Major Order the Qi Decoction)

Da Ding Feng Zhu (Major Arrest Wind Pearl)

Da Huang Fu Zi Tang (Rhubarb and Prepared Aconite Decoction)

Da Huang Mu Dan Tang (Rhubarb and Moutan Decoction)

Da Huang Zhe Chong Wan (Rhubarb and Eupolyphaga Pill)

Da Jian Zhong Tang (Major Construct the Middle Decoction)

Da Qing Long Tang (Major Bluegreen Dragon Decoction)

Da Xian Xiong Tang (Major Sinking Into the Chest Decoction)

Da Yuan Yin (Reach the Membrane Source Decoction)

Da Zao Wan (Great Creation Pill)

Dan Shen Yin (Salvia Decoction)

Dang Gui Bu Xue Tang (Tangkuei Decoction to Tonify the Blood)

Dang Gui Liu Huang Tang (Tangkuei and Six Yellow Decoction)

Dang Gui Shao Yao San (Tangkuei and Peony Powder)

Dang Gui Sheng Jiang Yang Rou Tang (Mutton Stew with Tangkuei and Fresh Ginger)

Dang Gui Si Ni Tang (Tangkuei Decoction for Frigid Extremities)

Dao Chi San (Guide Out the Red Powder)

Di Huang Yin Zi (Rehmannia Decoction)

Di Tan Tang (Scour Phlegm Decoction)

Die Da Wan (Trauma Pill)

Ding Chuan Tang (Arrest Wheezing Decoction)

Ding Xian Wan (Arrest Seizures Pill)

Ding Xiang Shi Di Tang (Clove and Persimmon Calyx Decoction)

Ding Zhi Wan (Settle the Emotions Pill)

Du Huo Ji Sheng Tang (Angelica Pubescens and Sangjisheng Decoction)

E Jiao Ji Zi Huang Tang (Ass Hide Gelatin and Egg Yolk Decoction)

Er Chen Tang (Two Cured Decoction)

Er Miao San (Two Marvel Decoction)

Er Xian Tang (Two Immortal Decoction)

Er Zhi Wan (Two Ultimate Pill)

Fang Feng Tong Sheng San (Ledebouriella Powder that Sagely Unblocks)

Fang Ji Huang Qi Tang (Stephania and Astragalus Decoction)

Fei Er Wan (Fat Baby Pill)

Fu Yuan Huo Xue Tang (Revive Health By Invigorating the Blood Decoction)

Gan Cao Gan Jiang Tang (Licorice and Ginger Decoction)

Gan Lung Xiao Du Dan (Sweet Dew Special Pill to Eliminate Toxins)

Gan Mai Da Zao Tang (Licorice, Wheat, and Jujube Decoction)

Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang (Kudzu, Coptis, and Scutellaria Decoction)

Ge Gen Tang (Kudzu Decoction)

Ge Xia Zhu Yu Tang (Drive Out Blood Stasis in the Area Below the Diaphragm Decoction)

Gu Chong Tang (Stabilize Gushing Pill)

Gu Jing Wan (Stabilize the Menses Pill)

Gua Di San (Melon Pedicle Powder)

Gua Luo Xie Bai Bai Jiu Tang (Trichosanthes Fruit, Chinese Chive, and Wine Decoction)

Gui Ling Gan Lu Yin (Cinnamon and Poria Sweet Dew Decoction)

Gui Pi Tang (Restore the Spleen Decoction)

Gui Zhi Fu Ling Wan (Cinnamon Twig and Poria Pill)

Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang (Cinnamon Twig Decoction Plus Dragon Bone and Oyster Shell)

Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang (Cinnamon Twig, Peony, and Anemarrhena Decoction)

Gui Zhi Tang (Cinnamon Twig Decoction)

Gun Tan Wan (Vaporize Phlegm Pill)

Hai Zao Yu Hu Tang (Sargassum Decoction for the Jade Flask)

Hao Qin Qing Dan Tang (Artemisia Annua and Scutellaria Decoction to Clear the Gallbladder)

He Ren Yin (Polygonum Multiflorum Root and Ginseng Decoction)

Hei Xi Dan (Lead Special Pill)

Hou Po Wen Zhong Tang (Magnolia Bark Decoction for Warming the Middle)

Hu Qian Wan (Hidden Tiger Pill)

Hua Chong Wan (Dissolve Parasites Pill)

Huai Hua San (Sophora Japonica Flower Powder)


Huang Wan (Calm the Palace Pill with Cattle Gallstone)

Huang Lian e Jiao Tang (Coptis and Ass Hide Gelatin Decoction)

Huang Lian Jie Du Tang (Coptis Decoction to Relieve Toxicity)

Huang Long Tang (Yellow Dragon Decoction)

Huang Tu Tang (Yellow Earth Decoction)

Hui Chun Dan (Return of Spring Special Pill)

Huo Luo Xiao Ling Dan (Fantastically Effective Pill to Invigorate the Collaterals)

Huo Xiang Zheng Qi San (Agastache Powder to Rectify the Qi)

Ji Chuan Jian (Benefit the Flow Decoction)

Ji Ming San (Cock's Crow Powder)

Jia Jian Wei Rui Tang (Modified Polygonatum Odoratum Decoction)

Jian Pi Wan (Strengthen the Spleen Pill)

Jiao ai Tang (Ass Hide Gelatin and Mugwort Decoction)

Jin Gui Shen Qi Wan (Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet)

Jin Ling Zi San (Melia Toosendan Powder)

Jin Suo Gu Jing Wan (Metal Lock Pill to Stabilize the Essence)

Jiu Wei Qiang Huo Tang (Nine Herb Decoction with Notopterygium)

Jiu Xian San (Nine Immortal Decoction)

Ju He Wan (Tangerine Seed Pill)

Ju Pi Zhu Ru Tang (Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction)

Juan Bi Tang (Remove Painful Obstruction Decoction from Medical Revelations)

Ke Xue Fang (Coughing of Blood Formula)

Li Zhong Wan (Regulate the Middle Pill)

Lian Po Yin (Coptis and Magnolia Bark Decoction)

Liang Fu Wan (Galangal and Cyperus Pill)

Liang Ge San (Cool the Diaphragm Powder)

Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang (Poria, Schisandra, Ginger, and Asarum Decoction)

Ling Gui Zhu Gan Tang (Poria, Cinnamon Twig, Atractylodis Macrocephalae, and Licorice Decoction)

Ling Jiao Gou Teng Tang (Antelope Horn and Uncaria Decoction)

Liu Jun Zi Tang (Six-Gentleman Decoction)

Liu Shen Wan (Six Miracle Pill)

Liu Wei Di Huang Wan (Six Ingredient Pill with Rehmannia)

Liu Yi San (Six to One Powder)

Long Dan Xie Gan Tang (Gentiana Longdancao Decoction to Drain the Liver)

Ma Huang Tang (Ephedra Decoction)

Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang (Ephedra, Asarun, and Prepared Aconite Decoction)

Ma Xing Shi Gan Tang (Ephedra, Apricot Kernel, Gypsum, and Licorice Decoction)

Ma Zi Ren Wan (Hemp Seed Pill)

Mai Men Dong Tang (Ophiopogonis Decoction)

Mu Li San (Oyster Shell Decoction)

Mu Xiang Bing Lang Wan (Aucklandia and Betel Nut Pill)

Nuan Gan Jian (Warm the Liver Decoction)

Ping Wei San (Calm the Stomach Powder)

Pu Ji Xiao Du Yin (Universal Benefit Decoction to Eliminate Toxins)

Qi Bao Mei Ran Dan (Seven Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers)

Qi Ju Di Huang Wan (Lycium Fruit, Chrysanthemum, and Rehmannia Pill)

Qi Li San (Seven Thousandths of a Tael Powder)

Qian Zheng San (Lead to Symmetry Powder)

Qiang Huo Sheng Shi Tang (Notopterygium Decoction to Overcome Dampness)

Qiang Lan Tang (Notopterygium and Isatis Root Decoction)

Qing Gu San (Cool the Bones Powder)

Qing Hao Bie Jia Tang (Artemisia Annua and Soft Shelled Turtle Shell Decoction)

Qing Luo Yin (Clear the Collaterals Decoction)

Qing Qi Hua Tan Wan (Clear the Qi and Transform Phlegm Pill)

Qing Re Zhi Beng Tang (Clear Heat and Stop Excessive Uterine Bleeding Decoction)

Qing Shu Yi Qi Tang (Clear Summerheat and Augment the Qi Decoction)

Qing Wei San (Clear the Stomach Powder)

Qing Wen Bai Du Yin (Clear Epidemics and Overcome Toxins Decoction)

Qing Ying Tang (Clear the Nutritive Level Decoction)

Qing Zao Jiu Fei Tang (Eliminate Dryness and Rescue the Lung Decoction)

Ren Shen Bai Du San (Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences)

Ren Shen Ge Jie San (Ginseng and Gecko Powder)

Run Chang Wan (Moisten the Intestines Pill)

San Jia Fu Mai Tang (Three Shell Decoction to Restore the Pulse)

San Ren Tang (Three Nut Decoction)

San Wu Bei Ji Wan (Three Substance Pill for Emergencies)

San Zi Yang Qin Tang (Three Seed Decoction to Nourish One's Parents)

Sang Ju Yin (Mulberry Leaf and Chrysanthemum Decoction)

Sang Piao Xiao San (Mantis Egg Case Powder)

Sang Xing Tang (Mulberry leaf and Apricot Kernel Decoction)

Shao Fu Zhu Yu Tang) (​Drive Out Blood Stasis in the Lower Abdomen Decoction)

Shao Yao Gan Cao Tang (Peony and Licorice Decoction)

Shao Yao Tang (Peony Decoction)

Shen Fu Tang (Ginseng and Prepared Aconite Decoction)

Shen Ling Bai Zhu San (Ginseng, Poria, and Atractylodes Macrocephala Powder)

Sheng Hua Tang (Generation and Transformation Decoction)

Sheng Ma Ge Gen Tang (Cimicifuga and Kudzu Decoction)

Sheng Mai San (Generate the Pulse Powder)

Sheng Tie Luo Yin (Iron Filings Decoction)

Shi Gao Tang (Gypsum Decoction)

Shi Hui San (Ten Partially Charred Substances Powder)

Shi Pi Yin (Bolster the Spleen Decoction)

Shi Quan Da Bu Tang (All-Inclusive Great Tonifying Decoction)

Shi Xiao San (Sudden Smile Powder)

Shi Zao Tang (Ten Jujube Decoction)

Shou Tai Wan (Fetus Longevity Pill)

Si Jun Zi Tang (Four Gentlemen Decoction)

Si Miao Yong an Tang (Four Valiant Decoction for Well Being)

Si Mo Tang (Four Milled Herb Decoction)

Si Ni San (Frigid Extremities Powder)

Si Ni Tang (Frigid Extremities Decoction)

Si Shen Wan (Four Miracle Pill)

Si Sheng Wan (Four Fresh Pill)

Si Wu Tang (Four Substance Decoction)

Su He Xiang Wan (Liquid Styrax Pill)

Su Zi Jiang Qi Tang (Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Downward)

Suan Zao Ren Tang (Sour Jujube Decoction)

Suo Quan Wan (Shut the Sluice Pill)

Tao He Cheng Qi Tang (Peach Pit Decoction to Order the Qi)

Tao Hua Tang (Peach Blossom Decoction)

Tian Ma Gou Teng Yin (Gastrodia and Uncaria Decoction)

Tian Tai Wu Yao San (Top Quality Lindera Powder)

Tian Wang Bu Xin Dan (Emperor of Heaven's Special Pill to Tonify the Heart)

Tiao Wei Cheng Qi Tang (Regulate the Stomach and Order the Qi Decoction)

Tong Guan San (Open the Gate Powder)

Tong Xie Yao Fang (Important Formula for Painful Diarrhea)

Tu Si Zi Wan (Cuscuta Seed Pill)

Wan Dai Tang (End Discharge Decoction)

Wei Jing Tang (Reed Decoction)

Wen Dan Tang (Warm the Gallbladder Decoction)

Wen Jing Tang (Warm the Menses Decoction)

Wu Ji San (Five Accumulation Powder)

Wu Ling San (Five Ingredient Powder with Poria)

Wu Mei Wan (Mume Pill)

Wu Pi San (Wu Pi Yin) (Five Peel Powder)

Wu Wei Xiao Du Yin (Five Ingredient Decoction to Eliminate Toxins)

Wu Zhu Yu Tang (Evodia Decoction)

Xi Jiao Di Huang Tang (Rhinoceros Horn and Rehmannia Decoction)

Xian Fang Huo Ming Yin (Sublime Formula for Sustaining Life)

Xiang Fu Xuan Fu Hua Tang (Cyperus and Inula Decoction)

Xiang Ru San (Elsholtzia Powder)

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang (Six-Gentleman Decoction with Aucklandia and Amomum)

Xiang Su San (Cyperus and Perilla Leaf Powder)

Xiao Chai Hu Tang (Minor Bupleurum Decoction)

Xiao Cheng Qi Tang (Minor Order the Qi Decoction)

Xiao Feng San (Eliminate Wind Powder from True Lineage)

Xiao Huo Luo Dan (Minor Invigorate the Collaterals Special Pill)

Xiao Ji Yin Zi (Cephalanoplos Decoction)

Xiao Jian Zhong Tang (Minor Construct the Middle Decoction)

Xiao Luo Wan (Reduce Scrofula Pill)

Xiao Qing Long Tang (Minor Bluegreen Dragon Decoction)

Xiao Xian Xiong Tang (Minor Sinking Into the Chest Decoction)

Xiao Xu Ming Tang (Minor Prolong Life Decoction)

Xiao Yao San (Rambling Powder, Free and Easy Wanderer)

Xie Bai San (Drain the White Powder)

Xie Huang San (Drain the Yellow Powder)

Xie Xin Tang (Drain the Epigastrium Decoction)

Xing Su San (Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder)

Xuan Bi Tang (Disband Painful Obstruction Decoction)

Xuan Fu Dai Zhe Tang (Inula and Hematite Decoction)

Xue Fu Zhu Yu Tang (Drive Out Stasis in the Mansion of Blood Decoction)

Yang He Tang (Yang Heartening Decoction)

Yang Yin Qing Fei Tang (Nourish the Yin and Clear the Lung Decoction)

Yi Guan Jian (Linking Decoction)

Yi Huang Tang (Change Yellow (Discharge) Decoction)

Yin Chen Hao Tang (Artemisia Yinchenhao Decoction)

Yin Qiao Ma Bo San (Honeysuckle, Forsythia, and Puffball Powder)

Yin Qiao San (Honeysuckle and Forsythia Powder)

You Gui Wan (Restore the Right (Kidney) Pill)

Yu Nu Jian (Jade Woman Decoction)

Yu Ping Feng San (Jade Windscreen Powder)

Yu Ye Tang (Jade Fluid Decoction)

Yu Zhen San (True Jade Powder)

Yue Ju Wan (Escape Restraint Pill)

Zai Zao San (Renewal Powder)

Zan Yu Dan (Special Pill to Aid Fertility)

Zeng Ye Tang (Increase the Fluids Decoction)

Zhen Gan Xi Feng Tang (Sedate the Liver and Extinguish Wind Decoction)

Zhen Ling Dan (Rouse the Spirit Special Pill)

Zhen Ren Yang Zang Tang (True Man's Decoction to Nourish the Organs)

Zhen Wu Tang (True Warrior Decoction)

Zhi Bai Di Huang Wan (Anemarrhena, Phellodendron, and Rehmannia Pill)

Zhi Bao Dan (Greatest Treasure Special Pill)

Zhi Gan Cao Tang (Honey Fried Licorice Decoction)

Zhi Jing San (Stop Spasms Powder)

Zhi Shi Xiao Pi Wan (Immature Bitter Orange Pill to Reduce Focal Distension)

Zhi Sou San (Stop Coughing Powder)

Zhi Zhu Wan (Immature Bitter Orange and Atractylodes Macrocephala Pill)

Zhi Zi Dou Chi Tang (Gardenia and Prepared Soybean Decoction)

Zhong Man Fen Xiao Wan (Separate and Reduce Fullness in the Middle Pill)

Zhou Che Wan (Vessel and Vehicle Pill)

Zhu Jing Wan (Preserve Vistas Pill)

Zhu Ling Tang (Polyporus Decoction)

Zhu Sha An Shen Wan (Cinnabar Pill to Calm the Spirit)

Zhu Ye Shi Gao Tang (Lophatherus and Gypsum Decoction)

Zi Xue Dan (Purple Snow Special Pill)

​Zuo Gui Wan (Restore the Left [Kidney] Pill)

Zuo Gui Yin (Restore the Left (Kidney) Decoction)

Zuo Jin Wan (Left Metal Pill)