Formulaciones para fortalecer los órganos.

Sangre de Hígado: Si Wu Tang

Yin de Higado: Qi Ju Di Huang Wan

Sangre de Corazón: Gui Pi Tang

Yin de Corazon: Tian Wang Bu Xin Dan

Qi de Corazon: Yang Xin Tang

Yang de corazon: Zhi Gan Cao Tang

Qi de Bazo: Bu Zhong Yi Qi Tang

Yang de Bazo: Li Zhong Wan

Yin de Bazo: Mai Men Dong Tang

Sangre de Bazo: Gui Pi Wan

Qi de Pulmón: Bu Fei Tang

Yin de Pulmón: Bai He Gu Jin Tang

Yin de Riñón: Liu Wei Di Huang Wan

Yang de Riñón: Jin Gui Shen Qi Wan

Qi de Riñón: Jin Suo Gu Jing Wan, Sang Piao Xio San

Sustancia basa de Riñón: Zuo Gui Wan

Yin de Hígado y Riñón: Qi Ju Di Huang Wan

Yin de Corazón y Riñón: Tian Wang Bu Xin Dan

Yin de Pulmón y Riñón: Bai He Gu Jin Tang, Mai Wei Di Huang Wan

Yang de Bazo y Riñón: Si Shen Wan

Yang de Corazón y Riñón: Shen Fu TangFormulaciones para fortalecer las sustancias vitales

Qi: Si Jün Zi Tang

Sangre: Si Wu Tang

Yang: Jin Gui Shen Qi Wan

Yin: Liu Wei Di Huang Wan

Qi+Sangre: Ba Zhen Tang

Qi+Yin: Sheng Mai SanFormulaciones para dispersar factores patógenos

Bloqueo de Qi Hepático: Chai Hu Shu Gan San, Xiao Yao Wan

Fuego y humedad Hepático: Long Dan Xie Gan Tang

Viento Hepático: Tian Ma Gou Teng Yin

Fuego de Corazón: Xie Xin Tang, Dao Chi San.

Estasis sanguínea (corazón): Tong Qiao Huo Xüe Tang

Frío y Humedad en el Bazo: Wei Ling Tang

Humedad y Calor en el Bazo: Yin Chen Hao Tang, Si Ling San

Humedad y Tan en el Bazo: Er Chen Tang, Ping Wei San.

Viento y Frío en los Pulmones: Ma Huang Tang, Xiao Qing Long Tang

Calor Pulmonar: Xie Bai San

Calor del intestino delgado: Dao Chi San, Liang Ge San

Bloqueo de Qi de intestino delgado: Tian Tai Wu Yao San

Calor en la Vesícula biliar: Long Dan Xie Gan Tang

Calor gástrico: Qing Wei San

Exceso de Estómago: Bao He Wan

Fuego de intestino grueso: Liang Ge San

Calor y Humedad de intestino grueso: Bai Tou Weng Tang

Exceso de intestino grueso: Da Cheng Qi Tang, Xiao Cheng Qi Tang

Calor y humedad en la Vejiga: Ba Zheng San


 


Formulas que liberan factores patógenos en el exterior

Ephedra Decoction: Ma Huang Tang

Cinnamon Twig Decoction: Gui Zhi Tang

Kudzu Decoction: Ge Gen Tang

Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences: Ren Shen Bai Du San

Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer: Chai Ge Jie Ji Tang

Honeysuckle and Forsythia Powder: Yin Qiao San

Mulberry Leaf and Chrysanthemum Decoction: Sang Ju YinFormulas que eliminan calor

White Tiger Decoction: Bai Hu Tang

Ephedra, Apricot Kernel, Gypsum, and Licorice Decoction: Ma Xing Shi Gan Tang

Coptis Decoction to Relieve Toxicity: Huang Lian Jie Du Tang

Gentiana Longdancao Decoction to Drain the Liver: Long Dan Xie Gan Tang

Artemisia Annua and Soft-shelled Turtle Shell Decoction: Qing Hao Bie Jia TangFormulas para drenar

Major Order the Qi Decoction: Da Cheng Qi Tang

Minor Order the Qi Decoction: Xiao Cheng Qi Tang

Regulate the Stomach and Order the Qi Decoction: Tiao Wei Cheng Qi TangFormulas que para armonizar

Minor Bupleurum Decoction: Xiao Chai Hu Tang

Rambling Powder: Xiao Yao San

Frigid Extremities Powder: Si Ni San

Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium: Ban Xia Xie Xin TangFormulas para eliminar humedad

Five-Ingredient Powder with Poria: Wu Ling San

Polyporus Decoction: Zhu Ling Tang

Five-Peel Powder: Wu Pi San

Calm the Stomach Powder: Ping Wei San

Agastache Powder to Rectify the Qi: Huo Xiang Zheng Qi San

Eight-Herb Powder for Rectification: Ba Zheng San

Angelica Pubescens and Sangjisheng Decoction: Du Huo Ji Sheng Tang

True Warrior Decoction: Zhen Wu TangFormulas para calentar el interior

Regulate the Middle Pill: Li Zhong Wan

Frigid Extremities Decoction: Si Ni Tang

Major Construct the Middle Decoction: Da Jian Zhong Tang

Evodia Decoction: Wu Zhu Yu TangFormulas para tonificar

Four-Gentlemen Decoction: Si Jun Zi Tang

Tonify the Middle and Augment the Qi Decoction: Bu Zhong Yi Qi Tang

Four-Substance Decoction: Si Wu Tang

All-Inclusive Great Tonifying Decoction: Shi Quan Da Bu Tang

Restore the Spleen Decoction: Gui Pi Tang

Six-Ingredient Pill with Rehmannia: Liu Wei Di Huang Wan

Generate the Pulse Powder: Sheng Mai San

Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet: Jin Gui Shen Qi WanFormulas para eliminar flema

Two-Cured Decoction: Er Chen Tang

Warm the Gallbladder Decoction: Wen Dan Tang

Stop Coughing Powder: Zhi Sou San

Pinellia, Atractylodis Macrocephalae, and Gastrodia Decoction: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang

Fritillaria and Trichosanthes Fruit Powder: Bei Mu Gua Lou SanFormulas para regular el Qi

Pinellia and Magnolia Bark Decoction: Ban Xia Hou Po Tang

Escape Restraint Pill: Yue Ju Wan

Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Downward: Su Zi Jiang Qi Tang

Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction: Ju Pi Zhu Ru Tang

Arrest Wheezing Decoction: Ding Chuan TangFormulas que benefician la sangre

Peach Pit Decoction to Order the Qi: Tao He Cheng Qi Tang

Drive Out Stasis in the Mansion of Blood Decoction: Xue Fu Zhu Yu Tang

Cinnamon Twig and Poria Pill: Gui Zhi Fu Ling Wan

Warm the Menses Decoction: Wen Jing TangFormulas que calman el espíritu

Emperor of Heaven’s Special Pill to Tonify the Heart: Tian Wang Bu Xin Dan

Sour Jujube Decoction: Suan Zao Ren Tang

Licorice, Wheat, and Jujube Decoction: Gan Mai Da Zao TangFormulas que eliminan viento

Eliminate Wind Powder from True Lineage: Xiao Feng San

Gastrodia and Uncaria Decoction: Tian Ma Gou Teng Yin

Minor Invigorate the Collaterals Special Pill: Xiao Huo Lou DanFormulas que reducen el estancamiento de alimentos

Preserve Harmony Pill: Bao He WanFormulas que estabilizan y retienen

Jade Windscreen Powder: Yu Ping Feng San

Stabilize the Menses Pill: Gu Jing Wan

Four-Miracle Pill: Si Shen Wan

Formulas mas Empleadas

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

Logo oficial of Miami Acupuntura
Logo oficial of Miami Acupuntura

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232